ΕΛΛΑΔΑ

Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012

ΑΓΓΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΟ


Τα νέα ομόλογα που θα εκδώσει το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του PSI και θα αντικαταστήσουν τα υφιστάμενα, οι ξεχωριστοί τίτλοι που θα δοθούν στους ιδιώτες πιστωτές και συνδέονται με την μελλοντική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, αλλά και η νέα δανειακή σύμβαση που θα συνομολογήσει η Ελλάδα θα διέπονται όλα από το αγγλικό δίκαιο.

Αυτή αποτελεί τη μέγιστη δυνατή εξασφάλιση των πιστωτών της Ελλάδας, καθώς με τον τρόπο αυτό θα καταστεί σχεδόν απαγορευτική μια ενδεχόμενη μελλοντική αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, καθώς νέα διαγραφή χρέους θα συνεπάγεται δυσμενέστερους όρους για την Ελλάδα.

Η υπαγωγή των νέων ομολόγων στο αγγλικό δίκαιο ήταν πρόταση, που είχε εξαρχής καταθέσει ο σύμβουλος του Ελληνικού Δημοσίου, η νομική εταιρεία Cleary Gottlieb Steen and Hamilton. Έτσι, σε συνεννόηση με τα διεθνή νομικά γραφεία White & Case LLP και Allen & Overy, που εκπροσωπούν την πλευρά των ιδιωτών πιστωτών, το συγκεκριμένο θέμα αποτέλεσε τη βάση της διαπραγμάτευσης για το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων.

Σήμερα, περίπου το 93% των ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου υπάγονται στο ελληνικό δίκαιο, κάτι που σημαίνει πως η Ελληνική Βουλή μπορεί να αλλάξει – αναδρομικά- όποτε κρίνει αναγκαίο, τους όρους έκδοσης τους, ήτοι το ποσό αποπληρωμής, τα επιτόκια, τη διάρκεια αποπληρωμής κ.α.. Αυτό άλλωστε και θα γίνει τις επόμενες ημέρες με την εισαγωγή των ρητρών συλλογικής δράσης.

Το παράρτημα της συμφωνίας ανταλλαγής ομολόγων, που αναφέρεται στο αγγλικό δίκαιο θα έχει περίπου ως εξής:

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

-Η παρούσα Σύμβαση καθώς και κάθε εξωσυμβατική υποχρέωση, που τυχόν προκύψει από την παρούσα ή σε σχέση με την παρούσα σύμβαση, διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο.

-Οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να υποβάλουν οποιαδήποτε διένεξη προκύψει σχετικά με τη νομιμότητα, την ισχύ, την ερμηνεία ή την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πλήρως δεσμευτικές και εκτελεστές από τα συμβαλλόμενα μέρη.

-Οι Δανειστές μπορεί να εκτελέσουν ή να επιδιώξουν να εκτελέσουν οποιαδήποτε απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζεται στην παρούσα ή άλλα δικαιώματα κατά του Δανειολήπτη στα δικαστήρια της χώρας του Δανειολήπτη.

-Με την παρούσα ο Δανειολήπτης αμετάκλητα και άνευ όρων παραιτείται από κάθε ασυλία που έχει ή πρόκειται να αποκτήσει, όσον αφορά τον ίδιο ή τα περιουσιακά του στοιχεία, από νομικές διαδικασίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, της ασυλίας όσον αφορά στην άσκηση αγωγής, δικαστική απόφαση ή άλλη διαταγή, κατάσχεση, αναστολή εκτέλεσης δικαστικής απόφασης ή προσωρινή διαταγή, και όσον αφορά στην εκτέλεση και επιβολή κατά των περιουσιακών στοιχείων του, στο βαθμό που δεν το απαγορεύει αναγκαστικός νόμος».

Σε κάθε περίπτωση, με την υιοθέτηση του αγγλικού δικαίου, οποιαδήποτε νέα αναδιάρθρωση θα καθιστούσε το ελληνικό χρέος αντικείμενο δικαστικών διενέξεων μεταξύ των ιδιωτών πιστωτών και του Ελληνικού Δημοσίου. Καθώς το αγγλικό δίκαιο δεν αναγνωρίζει στο ελληνικό Δημόσιο το δικαίωμα της ετεροδικίας, αυτό θα είχε ως συνέπεια την έκδοση δικαστικών αποφάσεων εις βάρος της Ελλάδας.

Για παράδειγμα, θα μπορούσε μέσω της αναγκαστικής εκτέλεσης να κατασχεθούν ακίνητα ανήκοντα στην λεγόμενη ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου, καθώς να γίνει κατάσχεση εις χείρας τρίτου χρηματικών απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου (φόροι, τέλη , δασμοί , έσοδα από αποκρατικοποιήσεις).

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος αναφερόμενος στο ζήτημα αυτό και συγκεκριμένα στη κατάσχεση εις χείρας τρίτου δήλωσε προς ημερών πως στο κρίσιμο θέμα αν μπορούν να κατασχεθούν τα πολιτιστικά αγαθά της χώρας, ο ορυκτός πλούτος, ή η δημόσια περιουσία η απάντηση είναι όχι γιατί ίσχυε εξ αρχής και θα ισχύει το ελληνικό δίκαιο εκτέλεσης με αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων.

«Δεν μπορεί να εκτελέσει κανείς εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου περισσότερο από ότι μπορεί οποιοσδήποτε ιδιώτης που έχει να εισπράξει από το Ελληνικό Δημόσιο και καταφεύγει στα ελληνικά δικαστήρια», έχει δηλώσει ο κ. Βενιζέλος.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΙΕΔΩΣΕ ΤΟ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More