ΕΛΛΑΔΑ

Παρασκευή 27 Απριλίου 2012

ΩΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ


Διορία δύο μηνών δίνει η Κομισιόν στην ελληνική κυβέρνηση για να καταργήσει τη λεγόμενη «χρυσή μετοχή» στον ΟΤΕ, με την οποία το κράτος έχει προνομιακά δικαιώματα ως προς τη διοίκηση του Οργανισμού. Η Κομισιόν ζήτησε, την Πέμπτη, τη συμμόρφωση της Ελλάδας με τους....

κανόνες της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων και το δικαίωμα εγκατάστασης. Το αίτημα έχει το χαρακτήρα αιτιολογημένης γνώμης, που αποτελεί το δεύτερο στάδιο της προδικαστικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ είναι αποτέλεσμα της εφαρμογής κρατικού μέτρου, που θεσπίστηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής της Deutsche Telekom (DT) στον ΟΤΕ και χορηγεί ειδικά δικαιώματα («χρυσή μετοχή») στο ελληνικό κράτος.

Εάν οι ελληνικές αρχές δεν δώσουν ικανοποιητική απάντηση εντός δύο μηνών, τότε η Κομισιόν μπορεί να παραπέμψει το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Η Ελλάδα και η Deutsche Telekom συνήψαν Συμφωνία Αγοράς Μετοχών (ΣΑΜ) για το 3,03% των μετοχών του ΟΤΕ και Συμφωνία των Μετόχων (ΣΜ). Μετά την ολοκλήρωση της ΣΑΜ, η Ελλάδα και η DT κατείχαν 25% συν μία των μετοχών του ΟΤΕ έκαστη.

Στις 11 Ιουλίου 2008 οι προαναφερθείσες συμφωνίες κυρώθηκαν από την εθνική νομοθεσία (όπου αναφερόταν ρητά ότι οι συμφωνίες έχουν ισχύ νόμου).

Ουσιαστικά, η Κομισιόν αμφισβητεί τις διατάξεις του προαναφερθέντος νόμου ο οποίος:

- θεσπίζει ειδικά δικαιώματα για το κράτος, όπως τη δυνατότητά του, ακόμη και ως μέτοχος μειοψηφίας, να διορίζει το ήμισυ των μελών των διευθυντικών οργάνων του ΟΤΕ.

- Περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δικαιωμάτων αρνησικυρίας σε εταιρικά και εμπορικά ζητήματα, όπως η διάλυση ή η συγχώνευση εταιρειών, η μεταβίβαση ή η μετατροπή στοιχείων του ενεργητικού μιας εταιρείας στρατηγικής σημασίας και οι μεταβολές της εθνικότητας ή του κεφαλαίου μιας εταιρείας.

- Απαιτεί προηγούμενη έγκριση από τις ελληνικές αρχές για τη μεταβίβαση μετοχών του ΟΤΕ από τη DT και μια ρήτρα αλλαγής του ελέγχου (η οποία ορίζει ότι, σε περίπτωση που αλλάξει ο έλεγχος στην DT και το πρόσωπο που αποκτά τον έλεγχο δεν πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία, η Ελλάδα έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τη DT να της επαναπωλήσει το σύνολο των μετοχών του ΟΤΕ που κατείχε).

Η Κομισιόν θεωρεί ότι η εθνική νομοθεσία επιτρέπει στην ελληνική κυβέρνηση να συμμετέχει στα διευθυντικά όργανα του ΟΤΕ σε πιο σημαντικό βαθμό από αυτόν που θα επέτρεπε κανονικά η ιδιότητά της ως μετόχου. Ως εκ τούτου, μπορεί να αποτρέπεται η αύξηση των επενδύσεων στον ΟΤΕ από άλλους επενδυτές, εκτός από το ελληνικό κράτος και τη DT.

Κατά συνέπεια, θεωρείται ότι οι διατάξεις αυτές δεν συμβιβάζονται με τις ελευθερίες που προβλέπει η Συνθήκη, όσον αφορά την κυκλοφορία των κεφαλαίων και το δικαίωμα εγκατάστασης.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΙΕΔΩΣΕ ΤΟ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More