ΕΛΛΑΔΑ

Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

ΠΡΩΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΩΝ (1822)


ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΟ ΜΙΝΙΣΤΕΡΙΟΝ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

Προς τους ευγενεστάτους προκρίτους της νήσου Ύδρας.
Ειδοποιείσθε εν πρώτοις ότι εσχηματίσθη και το Μινιστέριον των Ναυτικών συνιστάμενον από την επιτροπήν των τριών υπογεγραμμένων υποκειμένων, και ότι εις το εξής πάντοτε προς αυτό θέλει αναφέρεσθε δια όσα αφορώσι το Μινιστέριον τούτο, και απ’ αυτό θέλει λαμβάνητε εμμέσως τας προσταγάς της Διοικήσεως.
Εις είδησίν σας λοιπόν, ότι υπερτάτη Διοίκησις έλαβεν όλα τα αναγκαία μέτρα δια να προμηθεύση όσον τάχιστα τα αναγκαία χρήματα δια τα μηνιαία και έξοδα του στόλου, ότι έγραψε και προς τους ναυάρχους γράμματα δια να εμμείνωσιν εις την θάλασσαν και αυτόν μήνα ώστε κατατροπωθή ο εχθρικός στόλος, και ότι τα μηνιαία των ναυτών θέλουν πληρωθή εις τας φαμίλιας των, αι δε ζωοτροφίαι θέλουν δοθή από το Μεσολόγγι κατά την επίτηδες προσταγήν της Διοικήσεως. Δίδομεν δε και αυτήν την είδησιν και προς την ευγενίαν σας δια να γράψητε και εκ μέρους σας τα ανάλογα προς αυτά γράμματα.
Περί του στόλου μας ως γνωστά σας δεν σας αναφέρομεν.

Εν Κορίνθω την 5η Μαρτίου 1822
Το Μινιστέριον των Ναυτικών
Ν. Παντελή Νικολάκη
Ιωάννης Νικόλα Λαζάρου
Χ. Ανδρέας Χ Αργύρη
Εις ελ. Του γεν. γραμματέως
Γρηγόριος Κ. Πέρβαλης

(Από το βιβλίο του Αντιπλοιάρχου Κ. Α. Αλεξανδρή «Αι Ναυτικαί Επιχειρήσεις του Υπέρ Ανεξαρτησίας Αγώνος 1821-1829» Έκδοση Ν. Επιθεώρηση 1930)
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Σπάργανο γαλανόλευκης σωζώμενο
από το 1821. Ανήκε στο θρυλικό υδραίϊκο
πλοίο ΑΡΗΣ ιδιοκτησία Αναστασίου
Τσαμαδού. ΦΩΤΟ:
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΥΔΡΑΣ

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΙΕΔΩΣΕ ΤΟ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More