ΕΛΛΑΔΑ

ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΟΙ ΤΑΦΟΙ ΤΗΣ ΡΩΞΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Δ;

Μπροστά σε μια μεγάλη αρχαιολογική ανακάλυψη πιθανόν να βρίσκονται τα συνεργεία της ΚΗ’ Εφορείας Κλασσικών Αρχαιοτήτων Σερρών..... Μετά από έρευνες ετών και αξιοποιώντας την ιστοριογραφία και τις προφορικές παραδόσεις της περιοχής, οι αρχαιολόγοι κατέληξαν σε μία «τούμπα» σε αγροτική περιοχή του Δήμου Αμφίπολης.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

Πολλοί φίλοι και φίλες μου έχουν ζητήσει να γράψω ένα αρθρο με "Οδηγίες Επιβίωσης",γιατί μπορεί σύντομα να αντιμετωπίσουμε δύσκολες καταστάσεις που να οφείλονται σε διάφορους λόγους,όπως πτώχευση και στάση πληρωμών,περίεργα και πρωτόγνωρα γεωφυσικά φαινόμενα και εγώ δεν ξέρω τι άλλο.

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 16/10/1912

Το έργο της απελευθέρωσης της Κατερίνης ανατέθηκε στην 7η Μεραρχία του Στρατού Θεσσαλονίκης, που είχε διοικητή το Συνταγματάρχη (ΠΒ) Κλεομένη Κλεομένους. Στις.. 15 Οκτωβρίου 1912 εκδόθηκε η Διαταγή των Επιχειρήσεων.

ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

Οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος είναι 8. Ερμής, Αφροδίτη, Γη, Άρης, Δίας, Κρόνος, Ουρανός και Ποσειδώνας. Και έχουνε όλοι αρχαία ελληνικά ονόματα προς τιμήν των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων που θεμελίωσαν την αστρονομία. Ας γνωρίσουμε λοιπόν τα μυθικά πρόσωπα των οποίων τα ονόματα πήραν οι πλανήτες.

Η ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Αν καλούσαμε στις μέρες μας σ’ ένα γεύμα κάποιους αρχαίους Έλληνες όπως τον... Ηρόδοτο, τον Ηρακλή ή τον Αριστοφάνη..

Πέμπτη 18 Απριλίου 2013

ΠΕΡΙ ΟΠΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑΣ

Γράφει ο Χρήστος Ηλ. Τσίχλης, Δικηγόρος Αθηνών

Τα αιτήματα για τη χορήγηση των προβλεπομένων από τους Ν.2168/93 και Ν.456/76 αδειών υποβάλλονται στο Αστυνομικό Τμήμα ή Τμήμα Ασφαλείας (Υπο/δνση Ασφαλείας) ως εξής α. του τόπου όπου ασκείται η αναφερομένη για κάθε χορηγούμενη άδεια δραστηριότητα, με τις ακόλουθες διακρίσεις:

i . προκειμένου για εργοστάσια ή εργαστήρια από τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του Ν.2168/93, στην Υπηρεσία του τόπου που λειτουργεί το εργοστάσιο ή εργαστήριο

ii . προκειμένου για εμπορία εκρηκτικών υλών, στην υπηρεσία του τόπου αποθηκών.

iii . στις περιπτώσεις χορήγησης άδειας χρήσης εκρηκτικών υλών, στην Υπηρεσία του τόπου όπου θα λάβει χώρα η χρήση των εκρηκτικών

iv . στις περιπτώσεις χορήγησης αδειών κατοχής όπλων και οπλοφορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 3 εδαφ. β του ν.2168/93, στην Υπηρεσία όπου βρίσκεται η έδρα του Οργανισμού ή της Επιχείρησης.

β. του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου, στις λοιπές περιπτώσεις.

Η ως άνω αστυνομική υπηρεσία παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά και τα υποβάλλει στη συνέχεια ιεραρχικά, με τις προτάσεις της, στην αρμόδια για την έκδοση της ζητουμένης άδειας, υπηρεσία.

Η Υπηρεσία που δέχεται τα δικαιολογητικά ορίζει τριμελή επιτροπή βαθμοφόρων της, με πρόεδρο Αξιωματικό, προς επιθεώρηση της συγκεκριμένης επιχείρησης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι επιβαλλόμενοι όροι ασφαλείας. Αν δεν πληρούνται υποδεικνύεται εγγράφως η λήψη των αναγκαίων μέτρων, εντός ορισμένης προθεσμίας, μετά τη λήξη της οποίας επιθεωρείται εκ νέου η επιχείρηση, Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του ενδιαφερομένου στις ανωτέρω υποδείξεις, απορρίπτεται το αίτημα.

Η ίδια επιθεώρηση ενεργείται και στις περιπτώσεις που έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας εργοστασίου, εργαστηρίου ή αποθηκών από το Υπ. Περιφερειακής Ανάπτυξης , Ανταγωνιστικότητας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο ενδιαφερόμενος συμμορφώθηκε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εν λόγω άδειας, εφόσον η διαπίστωση αυτή από τους αστυνομικούς είναι ευχερής και δεν απαιτεί ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις, οπότε ζητείται η συνδρομή εξειδικευμένου υπαλλήλου της αρμόδιας κατά τόπο Υπηρεσίας του Υπ. Περιφερειακής Ανάπτυξης ,Ανταγωνιστικότητας.Για την επιθεώρηση συντάσσεται Έκθεση, η οποία επισυνάπτεται στα λοιπά δικαιολογητικά.

Η αρμόδια για την έκδοση της ζητούμενης άδειας Υπηρεσία, ελέγχει αν συντρέχουν οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις προϋποθέσεις και σε θετική περίπτωση, χορηγεί την εν λόγω άδεια.Σε αντίθετη περίπτωση, ή εφόσον δεν προσκομισθούν όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, απορρίπτεται το σχετικό αίτημα, με αιτιολογημένη απόφασή της που επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό.

Τι παράβολα απαιτούνται για τις άδειες του Ν.2168/93;

-Παράβολο υπέρ Δημοσίου αξίας 90 ευρώ, ενσημοχαρτόσημο ΕΛ.ΑΣ αξίας 90 ευρώ, παράβολο Μ.Τ.Σ αξίας 90 ευρώ για τις κάτωθι άδειες:

i. εμπορίας όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και λοιπών ειδών προβλεπομένων από τον Ν.2168/93 και φωτοβολίδων, βεγγαλικών, πυροτεχνικών παιδικών αθυρμάτων και λοιπών ειδών, προβλεπομένων από τον Ν.456/76.

ii. κατασκευής, επισκευής, συναρμολόγησης των προβλεπομένων από τους Ν.2168/93 και Ν. 456/76 ειδών.

iii. κατασκευής, μετασκευής, συναρμολόγησης, επεξεργασίας γόμωσης και αναγόμωσης φυσιγγίων.

-Παράβολο υπέρ Δημοσίου αξίας 30 ευρώ, ενσημοχαρτόσημο ΕΛ.ΑΣ αξίας 30 Ε, παράβολο Μ.Τ.Σ αξίας 30 Ε για τις άδειες εισαγωγής και μεταφοράς από το εξωτερικό των ειδών που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.2168/93 και Ν.456/76 και προορίζονται για εμπορία.

Ενσημοχαρτόσημο ΕΛ.ΑΣ αξίας 3 Ε και παράβολο Μ.Τ.Σ αξίας 3 Ε για τις κάτωθι άδειες:

i. εισαγωγής και μεταφοράς των ανωτέρω ειδών που προορίζονται για ατομική χρήση

ii. διαμετακόμισης.

iii. κατοχής όπλων και λοιπών αντικειμένων που αναφέρονται στα άρθρα 7 και 8 του Ν.2168/93.

iv. αγοράς, προβλεπόμενες από το άρθρο 11 του ν.2168/93

v. εξαμηνιαίες θεωρήσεις αδειών οπλοφορίας.

vi. κάθε άλλη άδεια, πιστοποιητικό ή βεβαίωση που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.2168/93 και Ν.456/76.

Παράβολο υπέρ Δημοσίου αξίας 45 Ε, ενσημοχαρτόσημο ΕΛ.ΑΣ αξίας 45 Ε, παράβολο Μ.Τ.Σ αξίας 45 Ε για τις άδειες οπλοφορίας που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν.2168/93 (προσωπική ασφάλεια).

Παράβολο υπέρ Δημοσίου αξίας 15 Ε, ενσημοχαρτόσημο ΕΛ.ΑΣ αξίας 15 Ε, παράβολο Μ.Τ.Σ αξίας 15 Ε για τις κάτωθι άδειες:

i. οπλοφορίας για άσκηση στη σκοποβολή (άρθρο 10 παρ. 7 Ν.2168/93)

ii. επεκτάσεις ισχύος αδειών οπλοφορίας για όλη την επικράτεια ή μέρος αυτής.

Οι προβλεπόμενες από τον Ν.2168/93 άδειες δεν χορηγούνται σε όσους έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα:

α) Για πράξεις που προβλέπονται και τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος.

β) Για παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και προστασίας της κοινωνίας από το οργανωμένο έγκλημα, για παραβάσεις διατάξεων που αφορούν αλιεία με εκρηκτικές ύλες ή τοξικές ουσίες και για παραβάσεις του άρθρου 15 του Ν.2168/93.

γ) Για οποιοδήποτε πλημμέλημα που διώκεται αυτεπαγγέλτως και τελείται με πρόθεση, για το οποίο επιβλήθηκε στον υπαίτιο αμετακλήτως ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, ως και για οποιοδήποτε πλημμέλημα που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.2168/93, ανεξαρτήτως του ύψους της επιβληθείσας ποινής. Η απαγόρευση αυτή ισχύει για διάστημα πέντε ετών από την έκτιση ή άφεση με χάρη και σε περίπτωση επιβολής της ποινής με αναστολή, για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή.

Επίσης οι άδειες δεν χορηγούνται :

α) Σε όποιον δεν παρέχει εχέγγυα ασφαλούς φύλαξης και χρήσης των όπλων και λοιπών αντικειμένων, που αναφέρονται στον Ν.2168/93 και ιδιαίτερα σε όσους πάσχουν ή νοσηλεύτηκαν για ψυχασθένεια, ψυχοπάθεια ή άλλες ψυχονευρωτικές καταστάσεις. Η κατάσταση της υγείας των ανωτέρω βεβαιώνεται με ιατρικό πιστοποιητικό.

β) Σε άτομα που δεν συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στον Ν.2168/93.

Άδειες εμπορίας περιστρόφων-πιστολίων, όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών δεν χορηγούνται σε μέλη διοικητικών συμβουλίων σκοπευτικών σωματείων, σε ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές σκοπευτηρίων και συγγενείς αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και δευτέρου βαθμού.

Η αρμόδια αρχή δύναται να αρνηθεί την χορήγηση της εν λόγω άδειας σε άτομα σε βάρος των οποίων εκκρεμεί ποινική δίωξη για τις παραβάσεις που αναφέρονται παραπάνω.

Σε περίπτωση χορήγησης άδειας σε νομικό πρόσωπο , οι ως άνω προϋποθέσεις-κωλύματα εφαρμόζονται για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου προκειμένου περί σωματείων, για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκπροσώπους και διαχειριστές, προκειμένου περί ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και για όλους τους εταίρους, προκειμένου περί εταιρειών άλλης μορφής.

Έκδοση Αδείας Κατοχής Κυνηγετικών Όπλων (άρθρο 8 παρ. 1 Ν. 2168/1993):

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου, μετά των προβλεπομένων κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις ενσημοχαρτοσήμων.

2. Τιμολόγιο αγοράς από έμπορο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, από το οποίο να προκύπτει η νόμιμη προέλευση του συγκεκριμένου κυνηγετικού όπλου ή ανταλλακτικής κάννης αυτού, ή υπεύθυνη δήλωση του πωλητή, εφόσον η αγορά πραγματοποιήθηκε από ιδιώτη, με την απαραίτητη υποβολή στην περίπτωση αυτή της άδειας κατοχής ή του δελτίου κατοχής του συγκεκριμένου όπλου.

Εφόσον δεν υπάρχει άδεια ή δελτίο κατοχής, ο πωλητής αναφέρει στην ως άνω δήλωσή του την πηγή προέλευσης του συγκεκριμένου όπλου.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου ότι δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2168/1993.

Στην ίδια δήλωση αναφέρεται πόσα ακόμη κυνηγετικά όπλα κατέχει ο δηλών, ως και ότι το προς αγορά όπλο πληροί τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 παρ. 1 εδάφ. β΄ του Ν. 2168/1993 προϋποθέσεις.

4. Ιατρικό πιστοποιητικό από ιατρό νευρολόγο-ψυχίατρο ή παθολόγο, από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερομένου.

5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής ή γενικής χρήσης (άρθρο 577 Κ.Π.Δ., όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του Ν. 1805 /1988)

6. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

Για χορήγηση άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου σε άτομα που έχουν ήδη εφοδιασθεί με άδεια αγοράς του συγκεκριμένου όπλου, δεν απαιτείται Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, Ιατρικό πιστοποιητικό και αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής ή γενικής χρήσης.

Δεν απαιτείται επίσης ιατρικό πιστοποιητικό και αντίγραφο ποινικού μητρώου για τη χορήγηση άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει εφοδιασθεί με άδεια κατοχής άλλου κυνηγετικού όπλου και δεν έχει παρέλθει τριετία από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας αυτής.

Σε περίπτωση χορήγησης αδειών σε αλλοδαπούς, οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίζουν, κατά περίπτωση, και τα κατωτέρω δικαιολογητικά :

α. Για χορήγηση αδείας αγοράς κυνηγετικού όπλου κατηγορίας Α΄ σε κάτοικο άλλου Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, έγγραφη συναίνεση του Κράτους αυτού.

β. Για χορήγηση αδείας κατοχής κυνηγετικού όπλου, επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου από το οποίο προκύπτει η μόνιμη παραμονή του στην Ελλάδα και υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι δεν πρόκειται το όπλο αυτό να μεταφερθεί στο εξωτερικό.

Έκδοση Αδείας Οπλοφορίας (άρθρο 10 του Ν. 2168/1993 ) :

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

α. Αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία μνημονεύονται οι λόγοι και το είδος της αιτούμενης αδείας καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία:

-Προκειμένου για φυσικό πρόσωπο: Επίθετο, ΄Ονομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο,β ημερομηνία και τόπος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθ. Ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης και εκδούσα Αρχή, επάγγελμα, τηλέφωνο και FAX.

-Προκειμένου για νομικό πρόσωπο: ΄Ονομα ή εμπορική επωνυμία και έδρα, καθώς και τα ως άνω στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου.

β. Τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της συγκεκριμένης αδείας ενσημοχαρτόσημα.

γ. Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας νευρολόγου-ψυχιάτρου ή παθολόγου από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερομένου προκειμένου για φυσικό πρόσωπο ή των εκπροσώπων και διαχειριστών προκειμένου για Α.Ε. και Ε. Π.Ε. και των ομορρύθμων εταίρων προκειμένου για Ο.Ε. και Ε.Ε. ή των μελών του διοικητικού συμβουλίου προκειμένου περί σωματείων. Το πιστοποιητικό αυτό παραδίδεται από τον ιατρό, στο πρόσωπο που ζήτησε την εξέτασή του εντός σφραγισμένου φακέλλου. Η αρμόδια για την έκδοση της αδείας Αστυνομική Αρχή ελέγχει το απαραβίαστο του φακέλλου και δεν παραλαμβάνει πιστοποιητικό που ο φάκελλός του παραβιάσθηκε.

δ. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 των ενδιαφερομένων στην οποία αναφέρεται ότι ο δηλών δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2168/1993 και ότι δεν τυγχάνει φυγόποινος ή φυγόδικος.

ε. Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Τύπου Α).

Με εξαίρεση τους Δημόσιους Οργανισμούς, τις Τράπεζες και τις Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, αν η άδεια ζητείται από νομικό πρόσωπο υποβάλλονται επιπλέον των ανωτέρω και τα εξής δικαιολογητικά:

- Επικυρωμένο αντίγραφο της πράξης διορισμού εκπροσώπου του διοικητικού συμβουλίου της Α.Ε.

-Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού ή εταιρικού προκειμένου για νομικό πρόσωπο άλλης μορφής. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται μία φορά και μόνο σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού δημιουργείται υποχρέωση υποβολής εκ νέου.

Πρόσθετα δικαιολογητικά :

α. Σε ΄Ελληνες υπηκόους (παρ. 3 άρθρου 10 Ν. 2168/1993) :

Τρεις (3) φωτογραφίες.

Εφόσον πρόκειται για φύλακες και συνοδούς χρηματαποστολών ή προσώπων υποβάλλονται επιπλέον:

(α) ΄Εγγραφο της Τράπεζας, Οργανισμού ή Επιχείρησης, όπου αναφέρονται τα καθήκοντα που ασκεί ο συγκεκριμένος υπάλληλος και οι λόγοι που επιβάλλουν την οπλοφορία του.

(β) Επικυρωμένο αντίγραφο αδείας φύλακα, όπου απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις.

(γ) Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που συνοδεύεται ότι επιθυμεί την προστασία του από τον ή τα συγκεκριμένα άτομα.

β. Σε υπηκόους Χωρών-Μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης ή άλλων Χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα (παρ. 4 άρθρου 10 Ν. 2168/1993) :

-Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας παραμονής ή διαμονής του αιτούντος στη Χώρα μας.

-Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος στην οποία αναφέρεται ότι θα κατέχει το όπλο στην Ελλάδα και δεν θα το μεταφέρει σε άλλη Χώρα, χωρίς σχετική άδεια.

-Αντίγραφο της άδειας εργασίας, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την προστασία προσώπων, την ασφάλεια δημοσίων καταστημάτων, τραπεζών, μουσείων, μεταφοράς χρημάτων ή αξιών, οικημάτων που έχουν ανάγκη ειδικής προστασίας, επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας ή προοριζομένων για εξυπηρέτηση της Εθνικής ΄Αμυνας ή άλλων μεγάλης αξίας και σπουδαιότητας επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων.

Κατ εξαίρεση, σε αλλοδαπό που πρόκειται να εργασθεί ως προσωπικό ασφαλείας σε επιχείρηση συμφερόντων της Χώρας του, εφόσον τούτο βεβαιώνεται από σχετικό έγγραφο της εργοδότριας επιχείρησης, μπορεί προσωρινά, αντί της άδειας παραμονής και εργασίας, να υποβάλλεται επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το νόμιμο της διαμονής του στη Χώρα μας, καθώς και βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Απασχόλησης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ότι έχουν υποβληθεί δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας εργασίας για τον ως άνω σκοπό.

Αν εντός τριμήνου δεν υποβληθούν στην αρμόδια Αστυνομική Υπηρεσία τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις (1) και (3) του παρόντος εδαφίου δικαιολογητικά, η χορηγηθείσα άδεια ανακαλείται.

ΒΑΣΚΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Οἱ Βάσκοι Εὐρωβουλευτές, γιὰ τετάρτη φορά, ζητοῦν μὲ αἴτημά τους τὴν καθιέρωσι τῆς κλασσικῆς Ἑλληνικῆς ὡς κοινῆς γιὰ τὴν Εὐρώπη. 
Βάσκοι εἶναι αὐτοί.

ΑΣ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ

Απαραίτητα να υπάρχουν για παν ενδεχόμενο !
Νερό σε μεγάλες φιάλες για πόση και μαγείρεμα
Μεγάλες έτοιμες φιάλες υγραερίου που κρατάνε περίπου είκοσι ημέρες (20) για μαγείρεμα !
Επειδή ποτέ δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει...Πια !

Έχουμε και λέμε.. Τα τρόφιμα που αποθηκεύουμε, φροντίζουμε να.....

έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και να καλύπτουν (κατά το δυνατόν) τις διατροφικές ανάγκες μας. Τέτοια τρόφιμα είναι:

- Λάδι, Ζάχαρη, Μέλι, Ελιές, Ρύζι, Σιτάρι, Φακές, Ρεβίθια, Φασόλια, Μακαρόνια, Αλεύρι
- Αλάτι (χοντρό για πάστωμα κρεάτων-και ψιλό για κάλυψη διατροφικών αναγκών)
- Γάλα (κυρίως σε σκόνη, αλλά και συμπυκνωμένο σε κονσέρβες )
- Καφές
- Τσάι
- Κονσέρβες κρέατος και ψαριών
- Σαλάμι αέρος
- Τυρί μυζήθρα (κεφάλια)
- Αποξηραμένα φρούτα αλλά και ξηροί καρποί
Αντί για ψωμί αποθήκευσε παξιμάδια και αλεύρι καλαμποκιού για άμεση χρήση με ότι λαχανικά θα βρείτε (είναι χορταστικό και έχει ενέργεια )

Καλότυχοι όσοι διαθέτουν εξοχικά ,χωράφια ή μέρος για καλλιέργεια κήπου
Σπόρους για καλλιέργεια έστω σε γλάστρες και ταράτσες !

Πρέπει να είμαστε αυτάρκεις !

Προσοχή δεν αποθηκεύομε κατεψυγμένα τρόφιμα γιατί η διακοπή του ρεύματος είναι δεδομένη .

Στο εμπόριο κυκλοφορούν συσκευές για φώτα ασφαλείας ,φακός ατομικός και οπωσδήποτε ραδιόφωνο με μπαταρίες ή το καλύτερο με δυναμό .

(Ατομικός οπλισμός λιόκανος για προστασία για όσους γνωρίζουν την χρήση των όπλων και τις δυνατότητες τους, έχουν δε και την σχετική την εμπειρία .

(Προσοχή όχι σε άσχετους ,γέροντες ,γυναίκες και παιδιά )

Ατομικό παγούρι και σφυρίχτρα, λειτουργεί αποτελεσματικά ως σήμα επικοινωνίας και αποτρεπτικό σε περίπτωση ,ληστείας ,βιασμού κλπ

Οι ληστείες και οι κλοπές θα αυξηθούν κατακόρυφα και θα είναι ανεξέλεγκτες Αλλοδαποί και εγκληματίες θα τρέχουν αλαλάζοντες και θα εφορμούν στα σπίτια ...Στις μονοκατοικίες απαραίτητα τα σκυλιά !
Για θέρμανση προτιμήστε ξύλα εάν είναι δυνατόν αλλά και σόμπες υγραερίου και να αποθηκεύσατε φιάλες είναι ασφαλείας!
Μία σόμπα υγραερίου κρατά περίπου 2-4 εβδομάδες ,με χρήση αναλόγως των περιστάσεων
Μεγάλο ρόλο θα έχει η Εκκλησία ,δημιουργείστε ομάδες που να γνωριζόσαστε μεταξύ σας και βρείτε τρόπο επικοινωνίας πέρα από τα κινητά και τα τηλέφωνα αυτά απλά δεν θα υπάρχουν, καλή λύση είναι η αγορά ζεύγος ασυρμάτων με κοινές ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες χρησιμοποιήστε ηλιακό φορτιστή !
Καλά θα είναι να υπάρχει στην αποθήκη μας μπαταρία 12v αυτοκινήτου κρατάει αρκετά και φορτίζει τις περισσότερες συσκευές .
Κάντε ένα απλό πείραμα κλείστε το γενικό διακόπτη και προσπαθήστε να κάνετε απλά συνηθισμένα πράγματα ,να κάνετε ένα καφέ ,να ακούσετε ραδιόφωνο να μιλήσετε στο κινητό σας να επικοινωνήσετε, απλά να χτυπήσετε το κουδούνι του διπλανού σας ,ή να ανοίξετε την πόρτα της πολυκατοικίας ή του γκαράζ σας που λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια ο πανικός θα είναι απρόβλεπτος !
Να έχετε καθημερινή επαφή με τους ανθρώπους γύρω σας τυχόν απουσία να αναφέρεται αμέσως και να το ερευνάτε με προσοχή πάντα συνοδεία πολλών ατόμων !
Καλό θα είναι να γνωρίζετε στο κύκλο σας Αξιωματικούς ή άτομα που έχουν υπηρετήσει στις ειδικές δυνάμεις για να υπάρχει ένα είδος ιεραρχίας αλλά να υπάρχει και κάποιος που γνωρίζει το κάτι παραπάνω !


Οργανωθείτε Έλληνες Πατριώτες δεν θα υπάρχει χρόνος !
ΠΡΟΣΟΧΗ : Δεν θέλουμε να τρομοκρατήσουμε κανέναν, είναι ένας απλός οδηγός επιβίωσης τις πρώτες ώρες ,ημέρες ίσως και εβδομάδες, όποιος δεν θέλει δεν τον ακολουθεί ...Σκοπός είναι να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας και όχι να τους πανικοβάλλομαι ,τον ρόλο αυτό τον έχουν αναλάβει προ πολλού τα ΜΜΕ !

ΑΡΧΑΙΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ

Σε μια εποχή που η τυπογραφία άνηκε ακόμη στο μακρινό μέλλον, τα χειρόγραφα αποτελούσαν το μοναδικό τρόπο για να διασωθούν οι αρχαίες γνώσειςστο διηνεκές.
Στο Μεσαίωνα, ορισμένα μοναστήρια λειτούργησαν και ως «κιβωτοί γνώσεων» διαφυλάσσοντας τα αρχαία κείμενα με τη μορφή χειρογράφων.
Τα χειρόγραφα αυτά αντιγράφονταν από μοναχούς μέσα στο ημίφως των μοναστηριακών εργαστηρίων, στα περίφημα καλλιγραφεία. Τα περισσότερα αρχαιοελληνικά κείμενα που διασώθηκαν ως τις μέρες μας, είναι αποτέλεσμα των ακατάπαυστων αντιγραφών, που γίνονταν σ’ αυτά τα εργαστήρια από ορισμένους γενναίους μοναχούς.
Μοναχούς που έβαζαν σε κίνδυνο ακόμη και τη ζωή τους προκειμένου να διαφυλάξουν τις αρχαίες γνώσεις, που για κάποιους φανατικούς χριστιανούς θεωρούνταν «αιρετικές». Κι όμως, αυτές οι «αιρετικές» γνώσεις ήταν εκείνες που οδήγησαν στην αναγέννηση του Δυτικού πολιτισμού…
Ακόμη και στα χρόνια του Μεσαίωνα, σε μια εποχή που κυριαρχούσε η αγραμματοσύνη, οι αγιορείτες μοναχοί έδιναν έμφαση στο γραπτό λόγο, θεωρώντας ότι συμβάλει στην πνευματική αναβάθμιση των ανθρώπων. Γι’ αυτό και έγραφαν, αντέγραφαν και διαφύλατταν χιλιάδες χειρόγραφα, όχι μόνο θεολογικού ή λειτουργικού χαρακτήρα, αλλά και «κοσμικών γνώσεων», οι οποίες κληροδοτήθηκαν από τους αρχαίους Έλληνες σοφούς.
Τα χειρόγραφα αυτά, πέρα από το περιεχόμενο τους, ήταν και διακοσμημένα με καλλιγραφίες, πράγμα που τα καθιστούσε αληθινά μνημεία τέχνης. Παρά τις καταστροφές και τις αφαιμάξεις που υπέστησαν, οι βιβλιοθήκες των μοναστηριών του Άθω κρύβουν έναν πραγματικό θησαυρό αρχαιοελληνικών γνώσεων. Σήμερα, στις μοναστηριακές βιβλιοθήκες του Αγίου Όρους φυλάσσονται περίπου 20.000 πολύτιμα χειρόγραφα, που περιμένουν υπομονετικά τους ειδικούς για να τα μελετήσουν…
ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΟΙ-ΜΟΝΑΧΟΙ ΤΟΥ ΑΘΩΝΑ
Η χερσόνησος του Άθω άρχισε να αναδύεται ως μοναστικό κέντρο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας προς τα τέλη του 10ου μ.Χ. αιώνα, όταν κατέφθασε εκεί κρυφά ο μοναχός Αθανάσιος, ο οποίος ίδρυσε στο νοτιοανατολικό άκρο της χερσονήσου τη μονή Μεγίστης Λαύρας(963μ.Χ.). Ο Αθανάσιος, ο ιδρυτής του αγιορείτικου κοινοβιακού μοναχισμού, ήταν προσωπικός φίλος του Ιωάννη Τσιμισκή καθώς και διακεκριμένος καλλιγράφος και ταχυγράφος.
Επέλεξε τη χερσόνησο του Άθω ως τόπο μοναστικής ζωής εξ αιτίας της απαράμιλλης φυσικής της ομορφιάς, της φυσικής της προστασίας από τις εχθρικές επιδρομές, του γεγονότος ότι ήταν ουσιαστικά ακατοίκητη από ανθρώπους, καθώς και εξ’ αιτίας της γεωγραφικής της εγγύτητας με τη συμβασιλεύουσα πόλη της αυτοκρατορίας, τη Θεσσαλονίκη. Εξαιτίας αυτών των πλεονεκτημάτων ο Άθως εξελίχθηκε σύντομα στο σημαντικότερο μοναστηριακό κέντρο του ορθόδοξου χριστιανισμού, με πολυάριθμα μοναστήρια και χιλιάδες μοναχούς.
Ο Αθανάσιος ο Αθωνίτης ήταν ένας άνθρωπος ασκητικός, που όμως αγαπούσε υπερβολικά τα βιβλία. Όταν από την Κωνσταντινούπολη κατέφθασε στον Άθω, εκτός από το καλογερικό του κουκούλι κουβάλησε μαζί του και δύο βιβλία. Αυτή η αγάπη του για τα βιβλία τον οδήγησε να ιδρύσει στην νεοσύστατη ακόμη Μεγίστη Λαύρα ένα εργαστήριο αντιγραφής χειρογράφων (Scriptorium) και μια οργανωμένη βιβλιοθήκη. Όρισε μάλιστα υπεύθυνο για το εργαστήριο τον πρωτοκαλλίγραφο Ιωάννη και βιβλιοφύλακα τον μοναχό Μιχαήλ.
Το παράδειγμα του μιμήθηκαν και οι κτήτορες των άλλων μοναστηριών (Βατοπαιδίου 985μ.Χ. και Ιβήρων 980μ.χ.), που φρόντισαν προσωπικά για την παραγωγή, την αντιγραφή και τη διαφύλαξη βιβλίων, με περιεχόμενο όχι μόνον θεολογικό και λειτουργικό αλλά και «κοσμικών γνώσεων», δηλαδή φιλοσοφικό, ιατρικό, νομικό, μουσικό κι εκπαιδευτικό.
Πολλοί μοναχοί έμειναν γνωστοί και ως γραφείς χειρόγραφων κωδίκων με πλούσια δράση και παραγωγή (Αθανάσιος ο Αθωνίτης, Ιωάννης Λαυριώτης, Ευθύμιος ο Ιβηρ, Διονύσιος Στουδίτης, Νείλος ο Μυροβλήτης, Ιωάννης ο Κουκουζέλης κ.α.). Συνολικά μνημονεύονται πάνω από 40 επώνυμοι βυζαντινοί καλλίγραφοι-μοναχοί, που συνέγραψαν χειρόγραφα στις αγιορείτικες μονές.
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ SCRIPTORIUM
Το σίγουρο είναι πως οι μοναχοί του Αγίου Όρους δεν περιφρονούσαν τα βιβλία. Μόλις ιδρύονταν ένα μοναστήρι μια από τις πρώτες ενέργειες των κτητόρων του ήταν η δημιουργία μιας βιβλιοθήκης, που αποσκοπούσε στην κάλυψη των πνευματικών αναγκών των μοναχών και πρωτίστως στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της μοναστικής αδελφότητας. Ο ηγούμενος όριζε πάντα έναν βιβλιοθηκάριο, υπεύθυνο για τη διαφύλαξη και συντήρηση των χειρογράφων.
Μια βιβλιοθήκη άρχιζε πάντα την πορεία της μ’ ένα πυρήνα βιβλίων, που αφιέρωνε σε αυτήν ο ιδρυτής της. Ως χώρος για τη διαφύλαξη των πολύτιμων χειρογράφων επιλέγονταν κατά παράδοση το υπερώο, πάνω από τον εξωνάρθηκα του καθολικού (π.χ. στη Μονή Εσφιγμένου). Σε άλλες ωστόσο περιπτώσεις, όταν ο χώρος του υπερώου δεν επαρκούσε, χρησιμοποιούνταν και ορισμένα απομονωμένα και πυρασφαλή κτίσματα, όπως στην περίπτωση της Μεγίστης Λαύρας.
Προτού ωστόσο τα χειρόγραφα τοποθετηθούν στη βιβλιοθήκη σημειώνονταν συνήθως πάνω τους η χαρακτηριστική κτητορική επιγραφή, που καταριόταν τον επίδοξο καταστροφέα τους: «Αυτή η βίβλος υπάρχει της θειας και ιεράς μονής… και όποιος την αφαιρέση να έχει τας άρας των τριακοσίων δέκα οκτώ…». Για προστατευτικούς πάλι λόγους, γράφτηκαν ανά τους αιώνες πάνω στα ίδια βιβλία, απαγορευτικές φράσεις όπως: «Μηδείς τεμνέτω τα φύλλα..» ή «Μηδείς αποξενώση την Βίβλο ταύτην…».
Μια βιβλιοθήκη φιλοδοξούσε πάντα να περιλάβει όσο το δυνατόν περισσότερες γνώσεις, όχι μόνον θεολογικού αλλά και κοσμικού περιεχομένου. Βασικές πηγές εμπλουτισμού μιας μοναστηριακής βιβλιοθήκης υπήρξαν η παραγωγή χειρογράφων στο ίδιο το μοναστήρι, η αγορά και η παραγγελία βιβλίων για την κάλυψη μιας συγκεκριμένης ανάγκης ή έλλειψης και βεβαίως οι μεγάλες και εντυπωσιακές δωρεές αυτοκρατόρων, ηγεμόνων, πατριαρχών, αρχιερέων, μοναχών αλλά και ιδιωτών, που χάριζαν τις προσωπικές τους συλλογές (τον 16ο αιώνα ο καθηγητής της πατριαρχικής σχολής Θεοφάνης Ε. Νοταράς, χάρισε όλα του τα βιβλία στην Ι. Μ. Ιβήρων).
Κατά κανόνα κάθε μοναστήρι κληρονομούσε και την προσωπική βιβλιοθήκη των μοναχών του. Ωστόσο, αρκετά χειρόγραφα προέρχονταν από παραγγελίες. Χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο σημείωμα για ένα χειρόγραφο, που παραγγέλθηκε με έξοδα μιας μονής: «Το παρόν Ωρολόγιον εγράφη παρά του οικτρού και αμαρτωλού Κύριλλου του Ναυπάκτιου δια συνδρομής και εξόδου της σεβάσμιας μονής…».
Στις περισσότερες μονές του Αγίου Όρους υπήρχαν λοιπόν συγκροτημένες συλλογές χειρογράφων και λειτουργούσαν βιβλιογραφικά εργαστήρια, όπου οι μοναχοί-γραφείς αντέγραφαν τα πρωτότυπα όχι αυθαίρετα αλλά βάσει αυστηρών κανόνων, που τους ακολουθούσαν πιστά. Τα ελληνικά χειρόγραφα γράφονταν μέχρι τον 9ο αιώνα σε μεγαλογράμματη γραφή, δηλαδή με κεφαλαία. Από τον 9ο αιώνα όμως και μετά επικρατεί σταδιακά η μικρογράμματη γραφή και όλα τα χειρόγραφα των προηγούμενων εποχών «μεταχαρακτηρίζονται» κατά τη διάρκεια της αντιγραφής τους.
Από την ίδρυση των πρώτων Scriptorium στις μονές υπήρχε μια σχετικά αξιόλογη παραγωγή χειρογράφων, ενώ η ακμή της βιβλιογραφικής δραστηριότητας εντοπίζεται τον 14ο και τον 15ο αιώνα. Η παραγωγή χειρογράφων συνεχίστηκε και μετά την ανακάλυψη της τυπογραφίας (άλλωστε το πρώτο τυπογραφείο στον ελλαδικό χώρο λειτούργησε το 1759 στη Μεγίστη Λαύρα) φθάνοντας στο σημείο να μιλάμε τον 17ο αιώνα για πραγματική άνθηση, με την εμφάνιση μιας ιδιότυπης μορφής γραφής, την «Ξηροποτάμινην γραφήν» ,που είναι γνωστή και ως «αγιορείτικη».
Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ
Τα χειρόγραφα, που βρίσκονται σήμερα στις μοναστηριακές βιβλιοθήκες του Αγίου Όρους υπολογίζονται επίσημα στις 15.000 ή, σύμφωνα με άλλους υπολογισμούς ξεπερνούν τις 20.000. Αυτά μπορούν να ταξινομηθούν με κριτήρια μορφολογικά, γλωσσολογικά αλλά κυρίως με βάση το περιεχόμενο τους. Με βάσει τη μορφή τους τα χειρόγραφα διακρίνονται σε ειλητάρια ή κοντάκια (ονομάζονται έτσι επειδή τυλίγονται γύρω από κοντό ξύλο) και σε κώδικες (βιβλία) διαφόρων σχημάτων.
Πρέπει να σημειωθεί πως από τον 2ο και 3ο μ.Χ. αιώνα, τα βιβλία με δεμένες σελίδες (κώδιξ, λατινικά codex) άρχισαν να αντικαθιστούν τον παραδοσιακό κύλινδρο από πάπυρο. Ήταν μια ανθεκτική και εύκολη στη χρήση γραφική ύλη, τόσο για το κείμενο όσο και για την εικονογράφηση τους. Σύντομα οι κώδικες έγιναν η κυρίαρχη μορφή των χειρογράφων.
Οι περισσότεροι κώδικες έχουν καλλιτεχνικές βιβλιοδεσίες και διακοσμημένα καλύμματα με βαρύτιμα επιθήματα, σκαλιστά μέταλλα και ημιπολύτιμους λίθους. Όσον αφορά το βιβλιακό υλικό με το οποίο είναι κατασκευασμένα διακρίνονται σε περγαμηνά (από δέρμα ζώου), χαρτώα και βομβύκινα (από βαμβάκι).
Από γλωσσική άποψη χωρίζονται σε ελληνικά (90% επί του συνόλου) και ξενόγλωσσα. Τα ξενόγλωσσα, που αποτελούν περίπου το ένα δέκατο, περιλαμβάνουν σλάβικα, λατινικά, ρουμάνικα και γεωργιανά χειρόγραφα, και χρησιμοποιούνταν από τους ξενόγλωσσους ορθόδοξους μοναχούς που παροικούν στο Άγιον Όρος κατά την τελευταία χιλιετηρίδα. Τα περισσότερα από αυτά δεν είναι παρά μεταφράσεις από τα ελληνικά θεολογικών και λειτουργικών κειμένων.
Τέλος, όσον αφορά την αρχαιότητα τους, το αρχαιότερο χειρόγραφο του Αγίου Όρους είναι ένα περγαμηνό σπάραγμα λατινικής γραφής του 4ου μ.Χ. αιώνα και οκτώ φύλλα του Ευθαλιανού Κώδικα (6ος μ.Χ. αιώνας), με αποσπάσματα από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου προς Γαλάτες και Κορινθίους.
ΤΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ
Σχετικά με το περιεχόμενο τους, τα αγιορείτικα χειρόγραφα διακρίνονται σε αυτά που διασώζουν κείμενα αρχαίων κλασσικών συγγραφέων ή γενικότερα κοσμικών γνώσεων π.χ. αστρολογίας, βοτανικής, γεωγραφίας, ιατρικά, νομικά –και σε εκείνα που περιέχουν κείμενα χριστιανικού και λειτουργικού περιεχομένου.
Τα δεύτερα αποτελούν φυσικά και τη συντριπτική πλειοψηφία, επειδή όχι μόνον χρησιμοποιούνταν συχνά από τους μοναχούς αλλά κυρίως γιατί το βυζάντιο ήταν θεοκρατικής δομής. Πέρα από αυτό όμως, οποιοδήποτε είδος κοσμικής γνώσης, θεωρούνταν από τους μοναχούς δευτερευούσης σημασίας σε σχέση με τη θεολογία.
Παρόλα αυτά όμως υπήρχαν και μοναχοί, που με θάρρος και αποφασιστικότητα διακινδύνευαν ακόμη και τη ζωή τους προκειμένου να διαφυλάξουν τις αρχαίες γνώσεις και σ’ αυτούς ίσως οφείλεται ως ένα σημείο και η αναγέννηση της Δύσης από το μεσαιωνικό σκοταδισμό. Έτσι, αν σήμερα μπορούμε ν’ απολαύσουμε Πλάτωνα, Αριστοτέλη, Όμηρο, Θουκυδίδη κι ένα σωρό άλλους αρχαίους συγγραφείς, ίσως να το χρωστάμε σε μια χούφτα μοναχών, που στο ημίφως των εργαστηρίων τους αφιέρωναν ατέλειωτες ώρες στην αντιγραφή των αρχαιοελληνικών χειρογράφων…
Δυστυχώς δε διαθέτουμε έγκυρα στοιχεία για τον ακριβή αριθμό των αρχαιοελληνικών χειρογράφων, που βρίσκονται σήμερα στις μοναστηριακές βιβλιοθήκες του ΆΘωνα. Ενδεικτικά πρέπει να σώζονται γύρω στα 600 έργα κλασικών συγγραφέων. Ο αριθμός αυτός δεν πρέπει να θεωρείται μικρός, καθώς σ’ αυτά ακριβώς τα χειρόγραφα εστιάζονταν πάντα οι Ευρωπαίοι «προσκυνητές» που έκλεβαν ή αγόραζαν τους κώδικες για να εμπλουτίσουν τις Δυτικές βιβλιοθήκες. Ωστόσο, παρά τις σημαντικές κλοπές και αφαιμάξεις, στις βιβλιοθήκες του Αγίου Όρους συνεχίζουν ως σήμερα να υπάρχουν πολλοί και αξιόλογοι αρχαιοελληνικοί κώδικες.
Πιο παλιός και πιο σημαντικός απ’ όλους είναι η περίφημη Βοτανική του Διοσκουρίδου (Ω75), ένας κώδικας ηλικίας 1000 ετών, προσωπικό δώρο του Νικηφόρου Φωκά στον Αθανάσιο τον Αθωνίτη. Το βιβλίο, που φυλάσσεται στη βιβλιοθήκη της Μεγίστης Λαύρας (ο υπογράφων είχε τη μοναδική και συγκινητική ευκαιρία να το ξεφυλλίσει προσωπικά…), θεωρείται ιδανικό για την παρασκευή φαρμάκων από βότανα. Η Βοτανική του Διοσκουρίδη περιέχει αρκετές πληροφορίες ιατρικής και φαρμακολογίας και πολυάριθμες μικρογραφίες, κυρίως ολοσέλιδες εικονογραφήσεις φυτών με αλφαβητική σειρά καθώς και εικόνες φιδιών, εντόμων, ζώων και πτηνών.
Άλλοι σημαντικοί αρχαίοι έλληνες συγγραφείς, χειρόγραφα των οποίων διασώζονται ακόμη στο Άγιον Όρος, είναι ο Επίκτητος, ο Ερμογένης και ο Ευκλείδης στην μονή Εσφιγμένου, ο Ευριπίδης, ο Αισχύλος, ο Θεόκριτος, ο Σοφοκλής και ο Πίνδαρος στην Ιβήρων. Από αυτά που ξεχωρίζουν είναι και το φημισμένο χειρόγραφο των γεωγράφων Πτολεμαίου και Στράβωνα (αριθμός 655, του 13ου αιώνα), που βρίσκεται στο Βατοπαίδι.
Εκτός από τη Βοτανική του Διοσκουρίδη στην Ι. Μ. Μεγίστης Λαύρας σώζονται δύο χειρόγραφα του Θουκυδίδη και οι Βίοι Παράλληλοι του Πλούταρχου. Επίσης στην τελευταία σώζονται το μοναδικό νομικό χειρόγραφο με τις Νεαρές των Κομνηνών(13ος αι. Θ65), ένα σπάνιο ιατρικό χειρόγραφο του Αέτιου Αμηδινού, προσωπικού ιατρού του Ιουστινιανού, καθώς και χειρόγραφα του Γαληνού. Όπως προαναφέραμε, ο αριθμός των χειρογράφων των κλασσικών συγγραφέων θα πρέπει να θεωρείται μεγάλος, αν λάβουμε υπόψιν μας πως αυτά ακριβώς τα έργα ήταν ο κύριος στόχος των Ευρωπαίων «προσκυνητών» κατά τις αφαιμάξεις των μοναστηριακών βιβλιοθηκών.
ΚΛΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΜΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ «ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ»
Οι μοναστηριακές βιβλιοθήκες του Άθωνα είχαν μεγάλη φήμη και ασκούσαν πάντα μεγάλη γοητεία στο λόγιο και βιβλιόφιλο κοινό της Δύσης, το οποίο εκφράζονταν με θαυμασμό για τις «εξαιρετικές βιβλιοθήκες… που βρίσκονται στο Όρος Άθως» (celebratisimas bibliotecas… qui in Ato Montesunt).
Τα πανεπιστήμια, οι ευγενείς, οι λόγιοι αλλά και οι τυπογράφοι της Δύσης, ανακαλύπτοντας τη δύναμη και τη γοητεία της αρχαιοελληνικής σκέψης, επιθυμούσαν διακαώς να αποκτήσουν και να μελετήσουν αρχαιοελληνικούς κώδικες, που για τους μοναχούς του Άθωνα θεωρούνταν συνήθως… δευτερευούσης σημασίας σε σχέση με τα λειτουργικά και θεολογικά κείμενα. Έτσι, με την πρωτοβουλία φιλότεχνων, ως επί το πλείστον, Ηγεμόνων οργανώθηκαν ολόκληρες αποστολές προς τα μοναστήρια του Αγίου Όρους, που είχαν ως επίκεντρο τους την αγορά κωδίκων με έργα αρχαίων ελλήνων συγγραφέων.
Στοχεύοντας σχεδόν αποκλειστικά στους αρχαιοελληνικούς κώδικες, οι Δυτικοί «συλλέκτες χειρογράφων» αφαίμαξαν σημαντικές ποσότητες κωδίκων, με αποτέλεσμα σήμερα να διασώζονται λιγότερα από 1000 χειρόγραφα κοσμικών γνώσεων στο Άγιον Όρος. Ωστόσο, χάρη σε αυτές τις αφαιμάξεις επιχειρήθηκαν και οι πρώτες τυπογραφικές εκδόσεις του 16ου,17ου και 18ου αιώνα, με κυριότερη εκείνη των Απάντων του Πλάτωνα από τον τυπογράφο Μανούτιο Αλδο (Βενετία 1513).
Εύκολα γίνεται κατανοητό τo πόσο βοήθησαν αυτού του είδους οι εκδόσεις στην Αναγέννηση της Δύσης, εφόσον όλα αυτά τα έργα έγιναν αντικείμενα προσεκτικής μελέτης από τους ιστορικούς, φιλόλογους και θεολόγους της Εσπερίας. Αυτή η αναβίωση του κλασικού πνεύματος πυροδότησε μια αλυσιδωτή αντίδραση αφυπνίσεων, που τελικά οδήγησε στη σταδιακή απελευθέρωση της Ευρώπης από τα δεσμά των προκαταλήψεων και της άγνοιας.
Σύμφωνα μάλιστα με τον ιερομόναχο Νικόδημο τον Λαυριώτη (Μεγίστη Λαύρα), υπεύθυνο για τη μεγαλύτερη συλλογή χειρογράφων του Αγίου Όρους: «Οι διαρροές των χειρογράφων από τις αγιορείτικες βιβλιοθήκες βοήθησαν στο να απαλλαγεί η Δύση από τον σκοταδισμό της παπικής αλαζονείας».
Ας κάνουμε ωστόσο μια μικρή παρένθεση σχετικά με τις σημαντικότερες περιπτώσεις αφαιμάξεων και απωλειών χειρογράφων από τις αγιορείτικες βιβλιοθήκες. Χάρη σ’ ένα ταξίδι, που απέβη ιδιαίτερο καρποφόρο, ο έλληνας λόγιος Ιανός Λάσκαρης(1445-1534) επισκέφτηκε το 1491-1492 τον Άθωνα και για λογαριασμό του ηγεμόνος της Φλωρεντίας Λαυρέντιου Μεδίκου, αφαίρεσε 200 περίπου ελληνικά χειρόγραφα, από τα οποία 80 περιείχαν έργα άγνωστα την εποχή εκείνη στη Δύση, μεταξύ των οποίων έργα του Γαληνού, του Θεόκριτου, του Αριστοτέλη, του Πτολεμαίου, του Καλλίμαχου…
Ο Kερκυραίος λόγιος Nικόλαος Σοφιανός ανάμεσα στα χρόνια 1540-1544 αντέγραψε και συνέλεξε στο Άγιον Όρος περίπου 300 χειρόγραφα για λογαριασμό του Hurtado de Mentoza, του βιβλιόφιλου πρέσβη του Kαρόλου E’ στη Bενετία. Στα μέσα περίπου του 17ου αιώνα ο Aθανάσιος ο Ρήτωρ, ο οποίος προσχώρησε στον καθολικισμό, κατ’ εντολή του καρδινάλιου Μαζαρίνου μετέφερε στη Γαλλία 109 χειρόγραφα, από τα οποία 74 προέρχονταν από τη Μεγίστη Λαύρα και σήμερα βρίσκονται στην Εθνική Βιβλιοθήκη των Παρισίων.
Επίσης ο Mηνάς Mινωΐδης στα 1840-1855, κατ’ εντολή του γαλλικού Υπουργείου Παιδείας μετέφερε κι αυτός στη Γαλλία πολλά ελληνικά χειρόγραφα, τόσο από άλλες Μονές (π.χ. από τη Ι. Μ.Tιμίου Προδρόμου Σερρών), αλλά κυρίως από τις μοναστηριακές βιβλιοθήκες του Άγίου Όρους.
Το 1516 ο Μάξιμος Γραικός (Μιχαήλ Τριβώλης), ο περίφημος «φωτιστής των Ρώσων», μετέφερε στη Ρωσία δεκάδες κώδικες για να τον βοηθήσουν στο μεταφραστικό του έργο. Το 1654,ο Ρώσος μοναχός Αρσένιος Σουχάνωφ, ενεργώντας με εντολή του Τσάρου Αλέξιου και του Πατριάρχη της Μόσχας Νίκωνος, μετέφερε στην «3η Ρώμη» πάνω από 500 αγιορείτικα χειρόγραφα! Συγκεκριμένα απογύμνωσε πολλές μονές από αξιόλογα χειρόγραφα, πολλά από τα οποία περιείχαν κλασικά κείμενα.
Τέλος,ο γνωστός Ρώσος επιστήμονας Πορφύριος Oυσπένσκυ, αρχιμανδρίτης και κατόπιν αρχιεπίσκοπος Kιέβου, περιήλθε τις Mονές του Σινά, των Mετεώρων και του Αγίου Όρους και δεν δίστασε να αφαιρέσει από αυτές όσα χειρόγραφα ή και μεμονωμένα ακόμη φύλλα του φαίνονταν να έχουν κάποια αξία. Το μόνο θετικό πάντως απ’ όλες αυτές τις αφαιμάξεις είναι ότι φωτίστηκε από την ελληνική γνώση, τόσο η παπική Δύση, όσο και οι σλαβικοί λαοί του βορρά.
Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Σήμερα στις μοναστηριακές βιβλιοθήκες του Αγίου Όρους σώζονται 16.000-20.000 χειρόγραφα! Αυτή η ποσότητα θεωρείται ότι αποτελεί το 50% των ελληνόγλωσων χειρογράφων, που υπάρχουν σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο. Από αυτά πάνω από τα μισά βρίσκονται στις βιβλιοθήκες τριών μόνον μοναστηριών (Μεγίστη Λαύρα, Ιβήρων και Βατοπαίδι). Ειδικότερα η βιβλιοθήκη της Μεγίστης Λαύρας είναι η μεγαλύτερη συλλογή χειρογράφων (2242 χειρόγραφα) στο Άγιο Όρος και η 3η παγκοσμίως, ύστερα από εκείνη της Αγίας Αικατερίνης του Σινά (4.500 χειρόγραφα εκ των οποίων το 75% είναι ελληνόγλωσσα) και του Βατικανού(3.500 χειρόγραφα).
Στις 20 μονές του Άθωνα σώζεται το μοναδικό διαχρονικό σύνολο ελληνικών χειρογράφων όχι μόνο στο χώρο της ελληνικής επικράτειας, αλλά και σ’ ολόκληρο τον κόσμο. Τα ελληνικά χειρόγραφα του Αγίου Όρους συγκροτούν τη μεγαλύτερη συλλογή ελληνικών χειρογράφων στον κόσμο, αφού ο αριθμός τους ξεπερνά κατά πολύ το σύνολο των δύο μεγαλύτερων συλλογών της Ευρώπης, του Βατικανού και της Εθνικής Βιβλιοθήκης του Παρισιού, που και οι δύο μαζί δεν υπερβαίνουν τις 10.000.
ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΕ ΜΙΚΡΟΦΙΛΜΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ
Η μελέτη της ιστορίας των αγιορείτικων χειρογράφων δεν είναι εύκολη υπόθεση, εφόσον ποτέ δεν υπήρξαν μεσαιωνικοί κατάλογοι βιβλιοθηκών, όπως στις περιπτώσεις των μεσαιωνικών μοναστηριών της Δύσης. Οι προσπάθειες για την καταγραφή και τη συστηματική μελέτη των χειρογράφων του Άθωνα ξεκίνησαν μόλις στα τέλη του 19ου αιώνα και συνεχίζονται. Πρώτος ο Σπυρίδων Λάμπρου εξέδωσε έναν δίτομο κατάλογο κωδίκων του Όρους(πλην Βατοπαιδίου και Μεγίστης Λαύρας),που περιελάμβανε 6.619 χειρόγραφα. Στη συνέχεια, το 1925, ο καθηγητής Σωφρόνιος Ευστρατιάδης εξέδωσε στο Παρίσι έναν κατάλογο με τους κώδικες των μονών Βατοπαιδίου και Μεγίστης Λαύρας. Πλήρης πάντως κατάλογος δεν υπάρχει ακόμη.
Ωστόσο το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών(ΠΙΠΜ) της Ι.Μ. Βλατάδων (Θεσσαλονίκη) έχει αναλάβει τη κατάρτιση ενός λεπτομερούς καταλόγου, όπως επίσης και τη μικροφωτογράφιση όλων των χειρογράφων. Έτσι το περιεχόμενο των χειρογράφων όχι μόνον θα διασωθεί, αλλά θα είναι εύκολη και η μελέτη τους από τους ειδικούς, που δεν χρειάζονται πλέον να επισκεφτούν τις μοναστηριακές βιβλιοθήκες για να τα μελετήσουν. Το ΠΙΜΠ, που υπάγεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, είναι ένα ιδιωτικό ίδρυμα που συντηρείται με επιχορηγήσεις και δωρεές. Ανάμεσα στ’ άλλα περιέχει ένα αρχείο μικροταινιών, ένα αρχείο διαφανειών (Slides) καθώς και ειδικές φωτοαναγνωριστικές συσκευές.
Η συντήρηση των αρχαίων χειρογράφων βασίζεται σ’ ένα πρόγραμμα, που περιλαμβάνει την τοποθέτησή τους σε ειδικές θήκες, για καλύτερη φύλαξη και μεταφορά. Την αποκατάσταση των διαλυμένων εξώφυλλων και εσώφυλλων και την τοποθέτηση φαρμάκων ενάντια στα φθοροποιά μικρόβια. Τέλος, σε συνεργασία και με ξένα πανεπιστήμια, εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα συντήρησης και απολύμανσης των χειρογράφων από καταστροφικά μικρόβια.
Η προσφορά των χειρογράφων του Αγίου Όρους στην πολιτιστική εξέλιξη της Ευρώπης είναι ανεκτίμητη. Όπως άλλωστε λέει χαρακτηριστικά και ο βιβλιοθηκάριος της μονής Μεγίστης Λαύρας, Ιερομοναχός Νικόδημος: «Κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά, που ακριβώς θα βρισκόταν σήμερα η ανθρωπότητα, χωρίς τις αρχαίες γνώσεις που διεσώθησαν με τα χειρόγραφα των βυζαντινών μοναστηριών και ιδιαίτερα του Αγίου Όρους. Κατά πάσα πιθανότητα η Αναγέννηση της Δύσης θ’ αργούσε μερικούς αιώνες…».

ΚΑΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ

Μια αρχαία λιθοτεχνία έχει βρεθεί που θα μπορούσε να ξαναγράψει την ιστορία όπως την ξέρουμε. Η πέτρα δείχνει έναν προηγμένο αρχαίο πολιτισμό που έχει υπάρξει εδώ και χιλιάδες χρόνια πριν. Αυτό που είναι ακόμη πιο εκπληκτικό σχετικά με την ανακάλυψη, είναι το γεγονός ότι το σκάλισμα θα μπορούσε να είχε γίνει μόνο με τη γνώση του χώρου της εναέριας πληροφορίας. 

Είναι το Dashka Stone (ονομάζεται επίσης και ο Χάρτης του Δημιουργού) Αποδεικνύει ότι υπήρχε προηγμένος αρχαίος πολιτισμός στα Ουράλια Όρη χιλιάδες χρόνια πριν. Σύμφωνα με μια ομάδα επιστημόνων από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο Μπασκίρ που βρίσκεται ακριβώς εκεί που το βρήκαν, έχουν αποδείξει ότι είναι πράγματι ένας αρχαίος χάρτης με σκαλισμένη την περιοχή, και είναι χιλιάδων ετών.
Η ομάδα ανακοίνωσε πρόσφατα τα ευρήματά τους. 

Ο βράχος έχει χρονολογηθεί ότι είναι περίπου 120 εκατομμυρίων ετών. Η πλάκα είναι 5 μέτρα ύψος, 3,5 μέτρα πλάτος και 6 ίντσες πάχος. Ζυγίζει πάνω από έναν τόνο.
Η πλάκα αποτελείται από τρία στρώματα. Τα τρία στρώματα είναι δολομίτης κεραμικά, γυαλί και διοψίδιος ένα λεπτό στρώμα πορσελάνης. 

Η επιφάνεια της πλάκας είναι καλυμμένη με έναν τρισδιάστατο χάρτη ενός τμήματος των Ουραλίων. Η πλάκα δεν δείχνει σημάδια με την έννοια χρήσης εργαλείου, ήταν στο χέρι σκαλισμένη αλλά η ηλικία του σκαλίσματος δεν μπορεί να χρονολογηθεί πότε έγινε. 

Οι λεπτομέρειες της πλάκας περιλαμβάνει: ποτάμια, βουνά, ρήγματα και άλλες φυσικές τοπογραφίες της οροσειράς των Ουραλίων. Επίσης, 12 τεράστια τεχνητά φράγματα, χιλιάδες μίλια από αρδευτικά κανάλια και διάφορα άλλα περιβαλλοντικά έργα. 

Κάθε ένα από τα περιβαλλοντικά έργα έχουν σύμβολα δίπλα σε αυτά, που αρχικά πιστεύεται ότι είναι κινέζικα, αλλά τώρα θεωρείται ότι είναι μια νέα μορφή ιερογλυφικών που δεν έχουν μεταφραστεί. 

Η λεπτομέρεια του χάρτη θα μπορούσε να φανεί μόνο από ψηλά. 

 Μαζί με τα αποτελέσματα αυτά, η NASA και η Ρωσική Υπηρεσία Διαστήματος έχουν επιβεβαιώσει ότι ο χάρτης δείχνει πως είναι βασικά η συγκεκριμένη περιοχή που φαίνεται από ψηλά στον αέρα ή από το διάστημα. 

Οι επιστήμονες της ομάδας, επίσης, είναι σχεδόν βέβαιοι ότι η πλάκα είναι μόνο ένα κομμάτι από ένα ολοκληρωμένο παγκόσμιο χάρτη, και ενδεχομένως να υπάρχουν ακόμα 20 πλάκες που λείπουν. Οι τοπικοί μύθοι της περιοχής μιλούν για μεγάλες πλάκες που περιέχουν μια παράξενη γραφή, έτσι είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι περισσότερες θα βρεθούν στο μέλλον.
ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Κύριε Υπουργέ, κύριοι Εισαγγελείς, Δικαστές, εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας και Αστυνομικοί υπάλληλοι.
Τον τελευταίο καιρό, δεχτήκαμε αγόγγυστα τις αποφάσεις των Δικαστικών αρχών, τις επιθέσεις των ΜΑΤ εναντίων ειρηνικών διαδηλωτών, τις συλλήψεις ανηλίκων και γενικά το μονομερές ενδιαφέρον σας για απονομή δικαιοσύνης στην υπόθεση των διοδίων.
 Καταγγείλαμε δεκάδες φορές, καταθέτοντας αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία, τις παρανομίες της εταιρείας/του επενδυτή, χωρίς να ιδρώσει το αυτί κανενός από εσάς.
 Είναι οφθαλμοφανές πλέον, πως έχετε απολέσει κάθε ίχνος επαφής με την ελληνική κοινωνία.
 Σας παρακαλούμε να οπλιστείτε με ... υπομονή και να διαβάστε την παρακάτω επιστολή/νομική ανάλυση σχετικά με την υπόθεση των διοδίων από την οποία πλήττεται βάναυσα ο νομός μας. Μπήκαμε στον κόπο να γράψουμε μια «περίληψη» για εσάς, όπως κάναμε παλιά στο σχολείο, με την ελπίδα να συμβάλλουμε στην ενημέρωσή σας.
 Η επιστολή ενδείκνυται και για «αδιάβαστους» πολιτικούς. Εθελοντική Ομάδα Δράσης Ν. Πιερίας ΤΟ ΑΔΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΑΝΗΘΙΚΟ
 Ερωτήματα προς τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης Τους κ. Εισαγγελείς και Δικαστές Την Ελληνική Αστυνομία και τους Αστυνομικούς υπαλλήλους
Του Δημήτρη Σιανίδη
 Πριν λίγες ημέρες η εταιρία «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου», έκλεισε αιφνιδιαστικά τον κόμβο του Αιγινίου, στο ρεύμα προς Θεσ/νίκη χωρίς να βάλει καμιά πληροφοριακή πινακίδα για τη διαδρομή που έπρεπε να ακολουθήσουν οι οδηγοί.
Αποτέλεσμα:
Εκατοντάδες οδηγοί ταλαιπωρήθηκαν αδικαιολόγητα για μέρες, αφού φθάνοντας στο κόμβο, διαπίστωναν ότι έπρεπε να γυρίσουν πίσω και να κινηθούν προς τη Θεσ/νίκη μέσω της Αγαθούπολης, διανύοντας έτσι επιπλέον απόσταση 12 χιλιομέτρων.
 Τρεις (3) ημέρες αργότερα συνελήφθησαν από την Αστυνομία, στο χώρο των διοδίων, (έστω προσωρινά), με την κατηγορία της παρακώλυσης Συγκοινωνιών, ο Δήμαρχος και ο επικεφαλής της ελάσσονος Αντιπολίτευσης του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού, στα πλαίσια μιας ακόμα διαμαρτυρίας των κατοίκων της περιοχής, για τη συνεχιζόμενη λειτουργία του σταθμού διοδίων στο Αιγίνιο.
 Η μέθοδος της Αστυνομίας, καθόλη τη διάρκεια των κινητοποιήσεων των κατοίκων, που διαρκούν εδώ και δυόμισι μήνες, να συλλαμβάνει αδιάκριτα οποιονδήποτε που νόμιμα διαμαρτύρεται για τη λειτουργία του εν λόγω σταθμού, έχει κατακριθεί σύσσωμα από όλη τη Πιερία.
 Οι άνδρες των ΜΑΤ ξεπερνώντας κάθε λογική έννοια καθήκοντος, δεν δίστασαν να ρίξουν αδιακρίτως χημικά εναντίον των διαδηλωτών και δεν δίστασαν να συλλάβουν ακόμα και ανήλικους, χρησιμοποιώντας μάλιστα εναντίον τους, όπως καταγγέλλεται από τους τελευταίους, πρωτόγνωρη βία.
 Για την «ταμπακιέρα» βέβαια ουδείς λόγος. Επί δυόμισι μήνες η Πιερία αντιστέκεται και ζητά μια δίκαιη λύση στο πρόβλημα των διοδίων, τα οποία την «πνίγουν» από παντού και την αποδομούν κοινωνικά και οικονομικά αλλά κανείς παράγοντας της Κυβέρνησης δεν έκανε την παραμικρή νύξη για το πρόβλημα.
 Η Πιερία αντιμετωπίζεται «ως παιδί ενός κατώτερου θεού», παρά το ότι αποτελεί εξέχοντα τουριστικό προορισμό ελλήνων και ξένων, παρά το ότι το τουριστικό προϊόν της αποτελεί το βαρύ όχημα της ανάπτυξής της και παρά το ότι εξαρτάται οικονομικά σε μεγάλο βαθμό από τους Νομούς Θεσ/νίκης και Λαρίσης, από τους οποίους, με τα διόδια αποκόπτεται. Ξεκάθαρα το μέλλον της Πιερίας, διαγράφεται άμεσα ως δυσοίωνο αν όχι ζοφερό αλλά κανείς δεν φαίνεται να χολοσκά γι’ αυτό. Βέβαια η λογική κάποιων ηττημένων και κάποιων «πονηρών», λέει πώς πρέπει όλοι να πληρώνουν διόδια, αφού το προβλέπει ρητά ο Νόμος 3605/2007 και αφού θέλουμε να γίνουν τα έργα. Κατ’ αρχήν για ποιο Νόμο μιλάνε; Μιλάνε για ένα νόμο που εκδόθηκε χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση της Βουλής.
Ουσιαστικά δηλαδή για ένα νόμο που επικύρωσε τη τετελεσμένη συμφωνία του κ. Σουφλιά με την παραχωρησιούχο εταιρία. Μιλάνε για ένα νόμο, ο οποίος ήρθε στην Βουλή ως ένα ΜΟΝΟ ΑΡΘΡΟ και ψηφίσθηκε από τους ανυποψίαστους βουλευτές με την αρχή της δεδηλωμένης.
 Τι σημαίνει αυτό;
Σημαίνει ότι οι βουλευτές ή έπρεπε να τον ψηφίσουν ή να τον καταψηφίσουν.
 Κανένα δικαίωμα δεν είχαν, όχι απλά να ζητήσουν την τροποποίησή του αλλά ούτε καν να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους στο περιεχόμενό του.
 Έτσι, στα πλαίσια και της κομματικής πειθαρχίας, οι τότε βουλευτές, πλην αυτών των ΚΚΕ, ψήφισαν έναν νομικό κείμενο 160 σελίδων, χωρίς καν πολλοί από αυτούς, να το έχουν διαβάσει. Και φυσικά μιλάνε για ένα νόμο, όπου ο ελληνικός λαός δεν γνώριζε ότι θα συγχρηματοδοτούσε το έργο, πληρώνοντας προκαταβολικά για 30 και πλέον χρόνια δυσβάστακτα τέλη διοδίων, ακόμα και για να κυκλοφορεί μέσα στο ίδιο το Δήμο του.
Εξηγήθηκε στον ελληνικό λαό από τον κ. Σουφλιά και τους συναρμόδιους Υπουργούς που υπέγραψαν τη σύμβαση παραχώρησης ότι μέσα σε τέσσερα χρόνια από την εγκατάσταση της εταιρίας, το κόστος διοδίων θα πενταπλασιασθεί; Επομένως δεν μιλάμε για νομοσχέδιο που νομοθέτησε η Βουλή, ύστερα από δημόσια διαβούλευση αλλά για μια Σύμβαση που την «φορτώθηκε» στις πλάτες του, ο ανυποψίαστος ελληνικός λαός.
 Και αυτό αποδεικνύεται με την πρόσφατη λειτουργία των διοδίων στο Αιγίνιο. Πράγματι εκείνο που προκαλεί αγανάκτηση στους πολίτες της Πιερίας, είναι η αδιαφορία της Κυβέρνησης στο δημιουργούμενο πρόβλημα από τη λειτουργία του σταθμού.
 Επίσης και η αδικαιολόγητη εμμονή της να εφαρμόσει αταλάντευτα την Σύμβαση παραχώρησης, παρόλο που εκ των υστέρων η Σύμβαση αυτή, όπως και όλες βέβαια που υπογράφηκαν την ίδια περίοδο για τους αυτοκινητόδρομους, κατακρίθηκε εκ των υστέρων από όλο τον πολιτικό κόσμο.
 Η ίδια η σημερινή Κυβέρνηση, όταν ήταν αντιπολίτευση, είχε εκφράσει έντονα την αντίθεσή της. Μάλιστα σε μια προσπάθεια να κατευνασθεί η διαρκής κοινωνική κατακραυγή για τις αλόγιστες τιμές των διοδίων, την Ανοιξη του 2010 η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, πρότεινε στους παραχωρησιούχους και στις Τράπεζες τη μείωση της τιμής των διοδίων, πρόταση που τελικά δεν ευοδώθηκε.
 Όλα αυτά φαίνεται ότι ξεχάσθηκαν, αφού ο αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης, δήλωσε επανειλημμένα ότι η πολιτική του Υπουργείου στο θέμα των διοδίων δεν αλλάζει, απαξιώνοντας με τη στάση αυτή - μεταξύ άλλων - και την κοινωνία της Πιερίας.
 Αφού λοιπόν η μόνη μας επιλογή είναι να πληρώνουμε, ας μας επιτρέψει τουλάχιστον να θέσουμε κάποια απλά ερωτήματα στον ίδιο αλλά και στην Δικαιοσύνη και στην Ελληνική Αστυνομία. Αισιοδοξούμε βέβαια ότι θα λάβουμε επαρκείς απαντήσεις στα ερωτήματά μας αυτά. Στο κάτω αφού ο Πιερικός λαός καλείται, για μια ακόμα φορά, να πληρώσει τις λανθασμένες πολιτικές της εκάστοτε Κυβέρνησης, ας μάθει τουλάχιστον τι πραγματικά συμβαίνει στο θέμα των διοδίων. Ρωτάμε λοιπόν τον κ. Χατζηδάκη:
 1. Γιατί εδώ και δύο περίπου χρόνια, η εταιρία «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου», έχει σταματήσει τα έργα και ποιος ευθύνεται γι αυτό; Σύμφωνα με τη Σύμβαση παραχώρησης που κυρώθηκε με τον πιο πάνω Νόμο, η εταιρία Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου όφειλε να τελειώσει το έργο το αργότερο σε 54 μήνες, δηλαδή μέχρι το Σεπτέμβριο του 2012. Μέχρι σήμερα έχει περατωθεί μόνο το 50% του έργου. Ποιος ευθύνεται για αυτή τη καθυστέρηση;
 Αν για την καθυστέρηση ευθύνεται η εταιρία, μπορείτε να μας απαντήσετε ποιες ήταν οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν μέχρι τώρα σε βάρος της;
Μήπως έπρεπε να τεθεί εκ μέρους του Κράτους, (ποιού κράτους αλήθεια), θέμα καταγγελίας της σύμβασης, σύμφωνα με τον με αρ. 11.3.1 όρο του Νόμου και της σύμβασης;
 2. Αν υποτεθεί ότι τα έργα σταμάτησαν γιατί το Δημόσιο, λόγω της δυσμενούς οικονομικής του θέσης, οφείλει χρήματα στην εταιρία, θεωρείτε δίκαιο, ηθικό και νόμιμο, να πληρώνει ο κάθε πολίτης διόδια, ενώ βρίσκεται και ο ίδιος σε ανάλογη οικονομική δυσπραγία και ενώ δεν απολαμβάνει καμιά ωφέλεια, αφού δεν παράγεται έργο;
 3. Ανακοινώθηκε ότι διακόπηκε η χρηματοδότησή της εταιρίας από τις πιστώτριες Τράπεζες, γιατί, όπως φαίνεται, τα έσοδα των διοδίων, που δίνει σαν ενέχυρο στις Τράπεζες, δεν επαρκούν.
 Μετά ταύτα, πιστεύετε κ. Υπουργέ ότι θα πείσετε τις Τράπεζες, να συνεχίσουν τη χρηματοδότηση του έργου;
 Αυτό δεν το πέτυχε ο προκάτοχός σας κ. Ρέππας, όταν οι Τράπεζες είχαν ακόμα κεφαλαιακή επάρκεια. Θα το πετύχετε τώρα εσείς τώρα που ο τραπεζικός τομέας αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη ιστορικά κρίση του και αναμένει εναγωνίως να δανεισθεί χρήματα για την επιβίωσή του; Θα το πετύχετε εσείς τώρα που οι μετοχές των τραπεζών και ιδίως των τεχνικών εταιριών καταβαραθρώθηκαν και σε μια περίοδο που η κρίση έχει επιφέρει οριστική σχεδόν παύση των εργασιών τους;
 4. Σκεφθήκατε μήπως - αντί να διαπραγματεύεσθε με την εταιρία - να την υποχρεώσετε να τελειώσει το έργο με δική της χρηματοδότηση, αφού η ίδια με βάση το νόμο 3605/2007, ανέλαβε τη σχετική υποχρέωση; Σας υπενθυμίζουμε σχετικά ότι ο Νόμος πουθενά δεν αναγράφει ότι σε περίπτωση αδυναμίας της εταιρίας, τη χρηματοδότηση θα την αναλάβει το Κράτος ή οι φορολογούμενοι χρήστες του αυτοκινητόδρομου.
 5. Τελικά κ. Υπουργέ τι συμβαίνει εδώ και δύο χρόνια; Οι Τράπεζες δεν χρηματοδοτούν, η εταιρία δεν κάνει έργο γιατί δεν θέλει να βάλει δικά της χρήματα, το Κράτος δεν πληρώνει για να συνεχισθούν τα έργα αλλά «τσεπώνει» κανονικά τον Φ.Π.Α. Και τα κορόϊδα οι πολίτες, με την απειλή «τσουχτερών» προστίμων και της αφαίρεσης του διπλώματος και της αδείας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου τους, επιτάσσονται να πληρώνουν διόδια, για ένα έργο που πλέον είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν ποτέ τελειώσει. 6. Τέλος κ. Υπουργέ δεν θα πρέπει κάποια στιγμή να πληροφορηθεί ο ελληνικός λαός, οι μεταφορικές επιχειρήσεις, οι τουριστικές επιχειρήσεις της Νότιας Πιερίας και όλοι οι συναφείς επαγγελματικοί κλάδοι για το ποιος ευθύνεται για το ανοσιούργημα που συνέβη στα Τέμπη στις 17 Δεκεμβρίου 2009; Πέρασαν ήδη τρισήμισι χρόνια από τότε. Πρέπει δηλαδή να πιστέψουμε την εταιρία, που αμέσως έσπευσε να δηλώσει ότι ήταν ένα απρόβλεπτο γεωλογικό φαινόμενο; Αν είναι έτσι, τότε για ποιο λόγο οι υπηρεσίες του Δημοσίου, που επόπτευαν το έργο, με σειρά εγγράφων τους, εξέφραζαν, πριν το δυστύχημα, προς την εταιρία «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου», την αγωνία τους για τις επαναλαμβανόμενες βραχολισθήσεις στα Τέμπη; Για ποιο λόγο την καλούσαν εγγράφως να λάβει άμεσα τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που θα προέκυπταν από αυτές; Για ποιο λόγο τα έργα στήριξης των πρανών, ενώ έπρεπε να γίνουν την ΄Ανοιξη του 2009, τελικά άρχισαν να γίνονται αμέσως μετά το δυστύχημα; Τελικά κ. Υπουργέ, σκέφθηκε ποτέ το κοινωνικό κράτος, όχι να αποζημιώσει αλλά να ελαφρύνει φορολογικά όλους αυτούς που ζημιώθηκαν οικονομικά από τον πεντάμηνο αποκλεισμό των Τεμπών; Σχετικά με τη Δικαιοσύνη: Όπως αναφέρουν οι εδικοί επιστήμονες, που εξέδωσαν πόρισμα για το δυστύχημα των Τεμπών, από το 1997 μέχρι το 2009 είχαν καταγραφεί 35 οδικά ατυχήματα στα Τέμπη, εξαιτίας αντίστοιχων κατολισθήσεων. Σ’ αυτές, πρέπει να προστεθούν και πολλές άλλες, μικρότερης κλίμακας, που δεν καταγράφηκαν στα βιβλία συμβάντων της Τροχαίας. Συνεπώς η επικινδυνότητα της περιοχής ήταν σε γνώση όλων από παλιά και συνακόλουθα οι Υπεύθυνοι του έργου όφειλαν, πριν τη διάνοιξη της σήραγγας, να έχουν προβεί σε εργασίες προστασίας των πρανών.
 Ρωτάμε λοιπόν την Ελληνική Δικαιοσύνη, στην οποία πιστεύουμε: 1. Θα αποδοθούν επομένως κ. Εισαγγελείς και Δικαστές, ευθύνες για το δυστύχημα των Τεμπών, το οποίο - μεταξύ άλλων - επέφερε και τον άδικο θάνατο ενός ανθρώπου; 2. Θα μάθουμε ποτέ ποιοι έδωσαν την άδεια στην εταιρία να πραγματοποιεί εκρήξεις για τη διάνοιξη της σήραγγας, τη στιγμή που όλοι οι υπεύθυνοι του έργου, γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν ότι η διαβρωθείσα επιφάνεια των πρανών και η χρόνια αποσαθρωμένη γεωλογική δομή των πετρωμάτων στην κοιλάδα των Τεμπών, δεν θα άντεχε περαιτέρω καταπονήσεις, που ασφαλώς δημιουργούσαν οι συνεχείς εκρήξεις;
 3. Θα θυμίσουμε επίσης στην Ελληνική Δικαιοσύνη ότι στις 8 Μαρτίου 2011, εκατοντάδες οδηγοί εγκλωβίστηκαν στον αυτοκινητόδρομο, ύστερα από ελαφρά και αναμενόμενη από ημερών χιονόπτωση. Οι εταιρίες - και μεταξύ αυτών και η «Αυτοκινητόδρομος Αγαίου» - όχι μόνο στάθηκαν ανίκανες να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αλλά συνέχιζαν, κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, να εισπράττουν διόδια από τους ταλαίπωρους οδηγούς.
 Θα υπενθυμίσουμε επίσης ότι τον Ιανουάριο του 2012, παρά το ότι είχαν ανακοινωθεί εγκαίρως, έκτακτα καιρικά φαινόμενα, η «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου» στάθηκε ανίκανη να κρατήσει ανοικτό το οδόστρωμα της εθνικής οδού, για το οποίο ήταν υπεύθυνη.
 Χρειάσθηκε να επιστρατευθούν οχήματα της Αντιπεριφέρειας Πιερίας για να ανοίξει η Εθνική οδός στον Πλαταμώνα ενώ την ίδια ώρα δεν υπήρχε όχημα για να ανοίξει το δρόμο προς το Νοσοκομείο Κατερίνης!
 Αυτά τα γεγονότα δεν τέθηκαν υπόψη των αρμοδίων Δικαστικών Αρχών; Κανείς δεν θεωρήθηκε υπεύθυνος για διατάραξη ή παρακώλυση συγκοινωνιών;
Κάποιος, όποιος και αν ήταν αυτός, δεν έπρεπε να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της Δικαιοσύνης;
 4. Είναι σαφές ότι η επιλογή του χώρου, όπου λειτουργεί ο σταθμός διοδίων στο Αιγίνιο και η κατασκευή του, επισπεύσθηκε από την εταιρία, με σκοπό την γρηγορότερη είσπραξη διοδίων. Αυτό όμως έγινε κατά παράβαση των στοιχειωδών όρων οδικής ασφάλειας.
 Ακόμα και ο πλέον αδαής οδηγός, αντιλαμβάνεται πως η θέση του συγκεκριμένου σταθμού και η δομή του είναι χωροταξικά απαράδεκτες και εγκυμονεί κινδύνους τροχαίων ατυχημάτων με ανυπολόγιστες συνέπειες.
 Ήδη δημιουργούνται ουρές και μποτιλιάρισμα αυτοκινήτων μπροστά στο σταθμό. Πως θα αντιμετωπισθεί το θέμα αυτό τους καλοκαιρινούς μήνες που η κυκλοφορία των οχημάτων θα είναι πολύ περισσότερη;
 Τίθεται λοιπόν εύλογα το ερώτημα: Γιατί δόθηκε άδεια να λειτουργεί ο σταθμός διοδίων με εννέα (9) μόνο πύλες διοδίων, ενώ στη Μ.Π.Ε. προβλέπονται ρητώς δεκαπέντε (15);
 Πως επιτράπηκε να λειτουργεί ο σταθμός, όταν σαφώς προκύπτει παραβίαση της Μελέτης Κατασκευής και όταν δεν διαφυλάσσεται επαρκώς η ασφάλεια των χρηστών και ειδικά αυτών που μετά τα διόδια, πρέπει να στρίψουν δεξιά στην έξοδο του Αιγινίου;
 Δεν είναι κάποτε καιρός να διαφυλαχθεί προληπτικά η οδική ασφάλεια του κοινωνικού συνόλου, αφού η εκ των υστέρων καταστολή δεν μπορεί δυστυχώς να επαναφέρει τις χαμένες ανθρώπινες ζωές; Τέλος θέλουμε να ρωτήσουμε την Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πιερίας, της οποίας τα μέλη, έχουν «μετακομίσει» τον τελευταίο καιρό στα διόδια Αιγινίου, σε βάρος βέβαια των λοιπών καθηκόντων τους, τα εξής:
 1. Γνωρίζετε ότι βάσει του άρθρου 20.2 του Ν. 3605/2007 η εταιρία «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου», πληρώνει τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Πιερίας;
 Μάλιστα το Δημόσιο ομολογεί η εταιρία είχε δώσει μέχρι τον Μάιο του 2009, 250.000 ευρώ για το σκοπό αυτό!
 2. Γνωρίζετε ότι αν και από τον Ν. 3605/2007 δεν προβλέπεται η ανάμειξη της Αστυνομίας στη διαδικασία είσπραξης διοδίων, όταν υπάρχει άρνηση πληρωμής από το χρήστη, παρά ταύτα έχει συναφθεί στις 17-3-2008 έγγραφη συμφωνία μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και της εταιρίας, για την Αστυνόμευση του Εργου;
 3. Γνωρίζετε ότι με τη συμφωνία αυτή, η οποία ουδέποτε δόθηκε στη δημοσιότητα, η Ελληνική Αστυνομία υποχρεούται να διασφαλίζει την παροχή έννομης προστασίας στην εταιρία και στους υπαλλήλους των διοδίων, με τη συλλογή στοιχείων των χρηστών του αυτοκινητόδρομου που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταβάλλουν διόδια;
Με απλά λόγια, η Αστυνομία υποχρεώθηκε εκ των προτέρων να συνδράμει κάθε φορά την εταιρία, όταν οι πολίτες δεν πληρώνουν διόδια για οποιοδήποτε λόγο.
Το αν υπάρχει πλεονάζον προσωπικό της Αστυνομίας και αν τελικά αυτή η «υπηρεσία» της Αστυνομίας προς την εταιρία, γίνεται σε βάρος των λοιπών υποχρεώσεών της προς τους πολίτες, αυτό δεν απασχόλησε κανέναν.
 4. Αντιλαμβάνεσθε τώρα «φίλοι» Αστυνομικοί, για ποιο λόγο η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Πιερίας, μετεγκαταστάθηκε στα διόδια της Λεπτοκαρυάς, ενώ υπάρχει στην Κατερίνη ιδιόκτητο κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης, όπου στεγάζονται όλες οι συναφείς Υπηρεσίες της; Αντιλαμβάνεσθε ότι το πιο πάνω «δώρο» της εταιρίας προς την Τροχαία, ήταν ο «Δούρειος Ιππος», που μέσα του υποχρεωθήκατε να μπείτε εσείς για να «πολεμάτε» αυτούς που διαμαρτύρονται για τα άδικα διόδια;
Μπορείτε να σκεφθείτε γιατί αυτή η Συμφωνία Αστυνόμευσης δεν δόθηκε στη δημοσιότητα και γιατί δεν μπήκε στο κείμενο του Νόμου 3605/2007;
Συνεπώς ας μη μας μιλάνε άλλο για τους Νόμους εκείνους, που γράφονται κατά πως θέλει αυτός που έχει την εξουσία και που εφαρμόζονται μόνο για τους αδύνατους.
Ας μας μιλήσουν - αν τολμούν - για το Σύνταγμα, που στο 1ο κιόλας άρθρο του ορίζει ότι: «Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία».
 Ας μας μιλήσουν για το ουσιαστικό δίκιο και την ηθική του δικαίου. Διότι μπορεί κάποιοι από αυτούς που ασκούν την εξουσία, να πιστεύουν ότι το νόμιμο δεν πρέπει απαραίτητα να είναι και ηθικό.
 Στη συνείδηση του απλού πολίτη όμως, το νόμιμο συμβαδίζει πάντοτε με το δίκαιο και το ηθικό. Και το άδικο είναι πάντα ανήθικο, με όσους νόμους και αν το «στολίσεις».
 Γι’ αυτό μη ξεχνάτε ποτέ κ. Υπουργέ, μη ξεχνάτε κ. Δικαστές, μη ξεχνάτε αγαπητοί Αστυνομικοί, ότι ΥΠΗΡΕΤΕΙΤΕ όχι την εξουσία, όχι τα μεγάλα συμφέροντα αλλά το Σύνταγμα, το οποίο εξάλλου ορκιστήκατε να τηρείτε, και το λαό.
Η Πιερία περιμένει από όλους εσάς απαντήσεις στα ερωτήματά της. Και περιμένει να τις δει όχι με λόγια αλλά με πράξεις.
 Γιατί από λόγια και υποσχέσεις είμαστε χορτάτοι…

ΚΑΛΟ ΤΑΞΕΙΔΙ ΑΝΕΥ ΔΙΟΔΙΩΝ

Ακολουθούμε κανονικά την εθνική οδό αποφεύγοντας τα διόδια. Δεν χάνουμε σε χρόνο παρά ελάχιστα λεπτά σε σχέση με την κανονική διαδρομή και τα επιπλέον χιλιόμετρα από παράπλευρους είναι λίγα. Στους χάρτες με πράσινο η ανάβαση και με κόκκινο η κατάβαση. 484 - ΜΑΛΓΑΡΑ - € 0,80 - 1,20 - 3,00 - 4,20 Παράκαμψη 8,3 χλμ Από Θεσσαλονίκη για Αθήνα -Βγαίνουμε από την εθνική στην έξοδο για Χαλάστρα. -Στο 1 χμ έχει διασταύρωση και πάμε αριστερά. Στα επόμενα 20 μέτρα έχει και άλλη διασταύρωση, εμείς συνεχίζουμε ευθεία περιφερειακά της Χαλάστρας και ο δρόμος μας βάζει μόνος του μέσα στο χωριό. -Στο 2 χμ διασταύρωση και εμείς έχουμε STOP και πάμε αριστερά στον κεντρικό δρόμο του χωριού. -Στα 2.1 χμ έχουμε πάλι STOP και πάμε πάλι αριστερά. -Στα 2.7χμ διασταύρωση και ακολουθούμε την πινακίδα αριστερά για Ν. Μάλγαρα -Στα 5.4 χμ μπαίνουμε στο χωριό Κύμινα και συνεχίζουμε την πορεία μας ευθεία στον κεντρικό δρόμο -Στα 6.4 χμ διασταύρωση, πάμε δεξιά και στα 10μ αριστερά, έχει πινακίδα αριστερά για ΕΟ και Μάλγαρα. -Στα 6.5 χμ διασταύρωση και ο δρόμος πάει μόνο αριστερά ή δεξιά. Εμείς πάμε αριστερά. -Στα 7.2 χμ διασταύρωση στην οποία υπάρχει φανάρι. Εμείς συνεχίζουμε την πορεία μας ευθεία. -Στα 8.1 χμ είναι η έξοδος για να βγούμε στην εθνική για Αθήνα και για Θεσσαλονίκη. Από Αθήνα για Θεσσαλονίκη Ερχόμενοι από Κατερίνη βγάνουμε στην έξοδο για Μάλγαρα (482χλμ). Προσοχή γιατί η έξοδος είναι αμφίδρομη. Από το αριστερό ρεύμα έρχονται αντίθετα. Έχει και ένα σαμαράκι - θέλει προσοχή! -Ακολουθούμε το δρόμο και πάμε όλο ευθεία. Μπαίνουμε μέσα στο χωριό Κύμινα και στο κέντρο του χωριού βρίσκουμε φανάρι. Συνεχίζουμε ευθεία -Στα 2.2 χλμ βρίσκουμε διασταύρωση, στην οποία πάμε ευθεία. -Βρίσκουμε διασταύρωση (τρίγωνο). Κάνουμε δεξιά ακολουθώντας τις πινακίδες για Θεσσαλονίκη. -Στα 7 χλμ βρίσκουμε διασταύρωση στην οποία έχουμε STOP. Στρίβουμε δεξιά στην πράσινη πινακίδα για να βγούμε στην εθνική προς Θεσσαλονίκη (προς Αθήνα δεν βγαίνει). Ακολουθώντας τις πράσινες πινακίδες θα βρούμε την έξοδο για την εθνική. Προσοχή και πάλι στην έξοδο γιατί είναι και αυτή αμφίδρομη. 469 - ΚΛΕΙΔΙ - € 1,60 - 2,20 - 5,60 - 7,90 Παράκαμψη 28,9 χλμ Πολύ μεγάλος κύκλος και δεν συμφέρει 411 - ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ μετωπικά € 1,40 - 2,00 - 5,00 - 7,00 Πλευρικά προς Αθήνα ελεύθερα Πλευρικά προς Θες/νίκη € 1,30 - 1,80 - 4,60 - 6,40 Προς Αθήνα (Παράκαμψη 4,7 χλμ) -Στο 413 χλμ βγαίνουμε από την Εθν. Οδό στην έξοδο για Λεπτοκαρυά (υπάρχουν διόδια μη λειτουργικά). -Στα 200 μ. στην διασταύρωση, στρίβουμε δεξιά για Λεπτοκαρυά και περνάμε πάνω από τη γέφυρα, στην διασταύρωση πηγαίνουμε ευθεία και στα 600μ στρίβουμε δεξιά για Σκοτίνα - παραλία Ν. Παντελεήμονα. -Στο 1.4 χμ, ακολουθούμε την πινακίδα για Σκοτίνα και στρίβουμε αριστερά και μετά από 20 μ δεξιά. -Στη συνέχεια θα συναντήσουμε δύο διασταυρώσεις με STOP (στα 2.5 χμ και στα 3.4 χμ). Εμείς προχωράμε ευθεία, πάντα παράλληλα με τη σιδηροδρομική γραμμή. -Στο 4.1 χμ στρίβουμε Δεξιά στην πινακίδα για Λάρισα, Αθήνα και φτάνουμε μπροστά στην Ε.Ο. -Στο 4.5 χμ στρίβουμε αριστερά (ακολουθούμε πινακίδα για Λάρισα), περνάμε την υπόγεια διάβαση κάτω από ΕΟ, ξανά αριστερά και στα 4.7 χλμ βγαίνουμε κανονικά στην Εθνική Οδό στο ρεύμα προς Αθήνα. Προς Θεσσαλονίκη (Παράκαμψη 12 χλμ) Στρίβεις για Παραλία Σκοτίνας, στην δεύτερη πινακίδα για παραλία Σκοτίνας (όχι στην πρώτη ταμπέλα που είναι και για Παραλία Αγ. Παντελεήμονα). Μπαίνουμε στην Λεπτοκαρυά και έξοδος στην Εθνική από Πλάκα Λιτοχώρου (περίπου 12 χλμ). 393 – ΠΥΡΓΕΤΟΣ - € 1,40 - 2,00 - 5,00 - 7,00 Παράκαμψη 6,1 χλμ Προς Αθήνα Μόλις τελειώσουν οι παρακάμψεις των έργων στους Νέους Πόρους και βγούμε στο δρόμο που από μονής κυκλοφορίας μετατρέπεται σε διπλής, σε 50 μέτρα στρίβουμε δεξιά (υπάρχει πινακίδα για Αιγάνη και Πυργετό), συνεχίζουμε αριστερά και κινούμαστε στην πάροδο παράλληλα και δεξιά από την εθνική. Μετά από 3-4 χιλιόμετρα και αφού περάσουμε κάτω από μία γέφυρα, αμέσως μετά έχει διασταύρωση, όπου στρίβουμε δεξιά (ίσια πηγαίνει για Λάρισα και ξαναβγαίνει στη εθνική πριν τα διόδια). Συνεχίζουμε και ακολουθούμε το δρόμο που είναι φιδωτός στενός αλλά φρεσκοστρωμένος με καλή σήμανση, μπαριέρες και διαγράμμιση ο οποίος καταλήγει κάθετα σε ένα σταυροδρόμι με Στοπ. Στο Στοπ πηγαίνουμε αριστερά (δεξιά πάει στον Πυργετό). Συνεχίζουμε στο δρόμο με τα πλατάνια δεξιά και αριστερά και μετά από λίγο βγαίνουμε στη εθνική όπου στρίβουμε δεξιά. Προς Θεσσαλονίκη 393χλμ Αφού περάσουμε και το σταθμό Ραψάνης και αφού δούμε πινακίδες για τα επερχόμενα διόδια, στρίβουμε δεξιά στη μπλε πινακίδα για Πυργετό. Στην πρώτη διασταύρωση μετά από 50 μέτρα στρίβουμε αριστερά, περνάμε κάτω από την εθνική, μετά από λίγο συναντάμε έναν κάθετο δρόμο και συνεχίζουμε δεξιά. Μετά από 1-2 χιλιόμετρα φτάνουμε σε διασταύρωση όπου στρίβουμε δεξιά. Ευθεία πηγαίνει για Πυργετό, εμείς στρίβουμε δεξιά, όπου μία μεγάλη πινακίδα απαγορεύει τα φορτηγά άνω των 10 τόνων, αλλά σίγουρα θα δείτε 40-τονες νταλίκες. Συνεχίζουμε σε ένα φιδωτό στενό αλλά φρεσκοστρωμένο δρόμο με καλή σήμανση, μπαριέρες και διαγράμμιση ο οποίος καταλήγει κάθετα σε ένα σταυροδρόμι με νησίδα και σήμανση. Εκεί στρίβουμε αριστερά (δεξιά πηγαίνει προς τη Λάρισα και ξαναβγαίνει στην εθνική οδό στα διόδια). Ακολουθούμε το δρόμο ευθεία και η εθνική είναι δίπλα δεξιά μας. Μετά έχει πινακίδες για Κατερίνη, τις οποίες και ακολουθούμε (περνάμε κάτω από την εθνική, μετά αριστερά για Κατερίνη και μετά από 2-3 χιλιόμετρα ξαναβγαίνουμε στην εθνική στο 399 χλμ). Πολλή προσοχή στην έξοδο γιατί βγαίνουμε στο σημείο που στενεύει η εθνική για να μπει στα έργα και το παλιό κομμάτι των Πόρων, πάνω σε στροφή. 372 - ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ μετωπικά € 1,00 - 1,40 - 3,50 - 4,90 Πλευρικά € 0,80 - 1,10 - 2,80 - 4,00 ΓΥΡΤΩΝΗ - Πλευρικά και στις δύο κατευθύνσεις € 0,50 - 0,70 - 1,80 - 2,60 Δεν αξίζει τον κόπο, εκτός αν πάμε μέσα από Λάρισα, Νίκαια παρακάμπτοντας μαζί και τα επόμενα διόδια Μοσχοχωρίου. Πηγαίνοντας προς Αθήνα, μετά από τα Τέμπη στρίβουμε για Μακρυχώρι, παίρνουμε τον παράδρομο δίπλα από την ΕΟ, δεν ξανάβγαίνουμε στην ΕΟ από την διασταύρωση Γυρτώνης (1η έξοδο για Λάρισα-Κοζάνη) γιατί έχουν βάλει παράπλευρα διόδια και στις δύο κατευθύνσεις. 336 - ΜΟΣΧΟΧΩΡΙ - € 2,10 - 3,10 - 7,60 - 10,70 Παράκαμψη 19,4 χιλ Προς Αθήνα -Βγαίνετε για Λάρισα από την 4η ΕΞΟΔΟ (Τρίκαλα - Καρδίτσα) -Στα 100 μέτρα περνάτε μια αερογέφυρα και ακριβώς μετά την αερογέφυρα στρίβετε δεξιά για Νίκαια. -Περνάτε πάνω από την αερογέφυρα στην απέναντι πλευρά, και στο τέλος της αερογέφυρας στρίβετε αριστερά και μπαίνετε στον παράδρομο της εθνικής. -Ακολουθείτε τον παράδρομο μέχρι το τέλος του στην διασταύρωση για Κιλελέρ έξω από το χωρίο Νέο Περιβόλι. (σε κάποια σημεία έχει απότομες στροφές). -Στο τέλος του παράδρομου στρίβετε αριστερά και στην διασταύρωση που βρίσκετε μετά από 20 μέτρα στρίβετε πάλι αριστερά και βγαίνετε στην εθνική οδό ξανά με κατεύθυνση για Αθήνα. Συνολικά η καθυστέρηση είναι το μέγιστο 10 λεπτά, και οι ταχύτητες κανονικές για το είδος του δρόμου. Προς Θεσσαλονίκη -Πριν την Λάρισα στην έξοδο για Κιλελέρ (329 χλμ), κάνετε δεξιά και βγαίνετε από την εθνική. -Βρίσκετε μια διασταύρωση που αριστερά πηγαίνει για Νέο Περιβόλι. Την περνάτε ευθεία απέναντι. -Βρίσκεστε στον παράδρομο της εθνικής που πηγαίνει παράλληλα με αυτή. Μετά τα διόδια περνάτε κάτω από την εθνική (υπάρχουν πολλές υπόγειες διαβάσεις) στον παράδρομο της απέναντι πλευράς. -Ο αριστερός παράδρομος της εθνικής οδού (όπως έρχεστε από Αθήνα) τελειώνει σε μια αερογέφυρα. -Συνεχίζετε ευθεία στην διασταύρωση με την αερογέφυρα και βγαίνετε στην παλιά εθνική με κατεύθυνση για Αθήνα. Μετά από 500 μέτρα περίπου θα βρείτε την διασταύρωση με την Νέα Εθνική Οδό. Πάτε αριστερά και συνεχίζετε στην Εθνική Οδό στο 347 χλμ με κατεύθυνση για Θεσσαλονίκη. Εναλλακτικά πάμε από Λάρισα – Νίκαια – Φάρσαλα και από εκεί Λαμία. Είναι.35 χλμ λιγότερα με ωραία φύση. Μετά μπορούμε να πιάσουμε Μπράλο και να βγούμε πολύ πιο κάτω. 250 - ΠΕΛΑΣΓΙΑ - € 1,90 - 2,70 - 6,60 - 9,30 Παράκαμψη 13 χιλ (από την ΕΟ είναι 12 χιλ) 1.Αν έχετε όρεξη για βόλτα στο χωριό, ερχόμενοι από Θες/νίκη βγαίνετε από την έξοδο για Πελασγία-Γλύφα και ερχόμενοι από Αθήνα έξοδος για Αχλάδι. Δεν συνίσταται γιατί έχει πολλές στροφές. 2.Απο τον κόμβο Πελασγίας-Γλυφας στρίβουμε προς Γλύφα και μετά δεξιά στη 2η διασταύρωση (η 1η βγαίνει εθνική για πίσω) στην πάροδο της εθνικής που καταλήγει στην παραλία Πελασγίας. Έχουμε δεξιά μας την εθνική και μόλις περάσουμε τα διόδια περνάμε απέναντι από υπόγεια διάβαση. Μετά από λίγο μόλις δούμε σπίτια δεξιά μας και αριστερά υπόγεια διάβαση, στρίβουμε σε χωματόδρομο δεξιά που μας βγάζει στον δρόμο που κατεβαίνει από Πελασγία. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. - ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ (Θερμοπυλών) - € 1,15 - 1,65 - 4,15 - 5,80 Προς Αθήνα (Μεγάλη παράκαμψη) Αν βαριέστε το πληρώνετε. Αν όχι… Βγαίνουμε στην έξοδο για Θερμοπυλών-Γοργοποτάμου και συνεχίζουμε ευθεία περνώντας μέσα από τις Θερμοπύλες. Συνεχίζουμε ευθεία και αφήνουμε αριστερά την αερογέφυρα της Εθνικής Οδού. Στην διασταύρωση συνεχίζουμε ευθεία και αρκετά αργότερα λίγο πριν φθάσουμε στο ύψος των διοδίων περνάμε από την ανισόπεδο κάτω από την Ε.Ο. και συνεχίζουμε δεξιά προσπερνώντας τα διόδια από την αντίθετη πλευρά του δρόμου (εδώ ο δρόμος γίνεται καλός χαλικόδρομος για 800 μ και ξαναγίνεται άσφαλτος). Συνεχίζοντας φθάνουμε στον Μώλο όπου ακολουθώντας την σήμανση περνάμε από την ανισόπεδο πάλι μέσα στην Ε.Ο. Προς Θεσσαλονίκη (Πολύ εύκολη) Στρίβουμε στην έξοδο για Μώλο. Έχει διόδια αλλά δεν λειτουργούν. Στην πρώτη διασταύρωση στρίβουμε αριστερά και προχωρούμε παράλληλα στην Ε.Ο. για Θερμοπύλες. Ο δρόμος λίγο πριν τα διόδια μετατρέπεται για 800 μ σε καλό χαλικόδρομο και συνεχίζοντας ευθεία στην ταμπέλα που λέει αριστερά για Λαμία (δεν στρίβουμε) μετά από λίγο βγαίνουμε σε ένα mini-parking της Ε.Ο. δίπλα σε μια καντίνα. 135 - ΤΡΑΓΑΝΑ - μετωπικά € 1,75 - 2,45 - 6,20 - 8,70 -Τραγάνα - πλευρικά € 1,40 - 2,00 - 5,00 - 7,00 Παράκαμψη 17,7 χλμ Προς Αθήνα Μετά την έξοδο για Αταλάντη, έχετε το νου σας στα δεξιά για ένα βενζινάδικο ellin (στο 139 χλμ). Έχει έξοδο για το βενζινάδικο αυτό. Προσοχή γιατί έχει θάμνους και δε φαίνεται καλά, είναι στο τέλος ευθείας όμως και θα το δείτε. Εναλλακτικά, βγαίνουμε στην έξοδο για Αταλάντη και στρίβουμε αριστερά για να πάρουμε τον παράδρομο. Βγαίνουμε στον παράδρομο της εθνικής με αυτόν τον τρόπο και κατευθυνόμαστε προς Τραγάνα. Στη διασταύρωση στρίβουμε δεξιά για το χωριό Προσκυνάς. Συνεχίζουμε ευθεία, περνάμε το χωριό, βλέπουμε και τα διόδια αριστερά και φτάνουμε στο χωριό Προσκυνάς. Συνεχίζουμε (παίρνουμε για λίγο τα βουνά) μέχρι να δούμε πινακίδα για Αθήνα. Ο δρόμος είναι ίδιος με της αντίθετης κατεύθυνσης αλλά πιο εύκολος από σήμανση, έχει πινακίδες για Ε.Ο.Η παράκαμψη είναι αρκετά εύκολη και πιστεύω πως συμφέρει αρκετά γιατί δε χάνεις πάνω από 10 λεπτά. Προς Θεσσαλονίκη Βγαίνουμε στην έξοδο για Μαλεσίνα στο 122 χλμ. Στη διασταύρωση κάνουμε δεξιά έτσι ώστε να περάσουμε κάτω από την εθνική και να βγούμε στην άλλη πλευρά. Συνεχίζουμε προς το χωριό Προσκυνάς. Σε περίπου 3 χλμ δε συνεχίζουμε ευθεία αλλά στρίβουμε αριστερά προς Προσκυνά. Περνάμε το χωριό, συνεχίζουμε όπως πάει ο δρόμος και κάποια στιγμή ξανασυναντάμε την εθνική στα δεξιά μας. Μπαίνουμε στην Τραγάνα. Δεν μπαίνουμε στην εθνική στις πινακίδες που έχει στο κέντρο του χωριού, γιατί θα συναντήσουμε τα πλευρικά διόδια. Συνεχίζουμε παράλληλα προς την εθνική και βγαίνουμε στην άλλη πλευρά από γέφυρα, στρίβουμε αριστερά και σε λίγο έχει είσοδο για την εθνική από ένα ΕΚΟ βενζινάδικο. Αν περάσουμε την γέφυρα θα βγούμε πιο εύκολα από τον κόμβο της Αταλάντης. - ΘΗΒΑ - Μετωπικά - € 1,80 - 2,55 - 6,45 - 9,00 - Θήβα - Πλευρικά - € 0,70 - 1,00 - 2,50 - 3,50 Παράκαμψη 21,1 χλμ Προς Αθήνα 1. Μόλις δούμε τα διόδια από μακριά, μπαίνουμε στον σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινήτων «90» που είναι δεξιά μας συνεχίζοντας στον πλαϊνό δρόμο και ακολουθώντας τις πινακίδες βγαίνουμε στα πλαϊνά διόδια. 2. Συνεχίζουμε από τον παράδρομο στην αριστερή πλευρά της ΕΟ και βγαίνουμε από την επόμενη έξοδο της Θήβας (Ριτσώνα). Προς Θεσσαλονίκη 1.Μετά το Σχηματάρι στην 1η ταμπέλα για Θήβα (Ριτσώνα) βγαίνουμε από την Εθνική και πέφτουμε αμέσως κάθετα στον παράλληλο της εθνικής όπου έχουμε στοπ. Περνάμε κάθετα και στρίβουμε αριστερά όπου ο δρόμος μας βγάζει παράλληλα της εθνικής. Εδώ κινούμαστε άνετα σε μεγάλες ταχύτητες λόγω ευθειών και ελάχιστης κίνησης. Θα συναντήσουμε διασταύρωση την οποία περνάμε κάθετα και μετά από κάποια χλμ περνάμε δίπλα από τα πλευρικά διόδια των Θηβών και πέφτουμε πάλι σε διασταύρωση την οποία περνάμε κάθετα. Σχεδόν αμέσως θα κινούμαστε παράλληλα με την εθνική και θα περάσουμε ακριβώς στο πλάι των μετωπικών διοδίων που θέλαμε να αποφύγουμε και αμέσως φτάνουμε στο «90» μέσω του οποίου ξαναμπαίνουμε εθνική. Η καθυστέρηση είναι περί τα 7 λεπτά και τα επιπλέον χλμ 1-2 το πολύ. 2. Βγαίνουμε από την 2η έξοδο για Θήβα, πληρώνουμε τα πλευρικά και βγαίνουμε μετά στο 90. Αξίζει γιατί δεν χάνεις πολύ χρόνο. 27 - ΑΦΙΔΝΩΝ- Μετωπικά € 1,50 - 2,10 - 5,30 - 7,45 - Καπανδρίτι - Πλευρικά € 0,85 - 1,20 - 3,00 - 4,25 - Μαλακάσας - Πλευρικά € 0,60 - 0,90 - 2,30 - 3,20 - Οινοφύτων - Πλευρικά € 0,30 - 0,40 - 1,05 - 1,50 Προς Αθήνα Στρίβουμε δεξιά, μέσα από τον Σείριο (43χιλ). Έπειτα παίρνουμε τον παράδρομο για Αθήνα και βγαίνουμε στον Άγιο Στέφανο. Προς Λαμία Τα των Αφιδνών τα πληρώνω κανονικά γιατί αλλιώς θα πρέπει να βγεις στον παράδρομο από Άγιο Στέφανο και να μπεις ξανά στην εθνική από Σείριο και πιστεύω ότι δεν αξίζει γιατί έχει πολύ κίνηση.

ΔΙΕΔΩΣΕ ΤΟ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More