ΕΛΛΑΔΑ

ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΟΙ ΤΑΦΟΙ ΤΗΣ ΡΩΞΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Δ;

Μπροστά σε μια μεγάλη αρχαιολογική ανακάλυψη πιθανόν να βρίσκονται τα συνεργεία της ΚΗ’ Εφορείας Κλασσικών Αρχαιοτήτων Σερρών..... Μετά από έρευνες ετών και αξιοποιώντας την ιστοριογραφία και τις προφορικές παραδόσεις της περιοχής, οι αρχαιολόγοι κατέληξαν σε μία «τούμπα» σε αγροτική περιοχή του Δήμου Αμφίπολης.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

Πολλοί φίλοι και φίλες μου έχουν ζητήσει να γράψω ένα αρθρο με "Οδηγίες Επιβίωσης",γιατί μπορεί σύντομα να αντιμετωπίσουμε δύσκολες καταστάσεις που να οφείλονται σε διάφορους λόγους,όπως πτώχευση και στάση πληρωμών,περίεργα και πρωτόγνωρα γεωφυσικά φαινόμενα και εγώ δεν ξέρω τι άλλο.

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 16/10/1912

Το έργο της απελευθέρωσης της Κατερίνης ανατέθηκε στην 7η Μεραρχία του Στρατού Θεσσαλονίκης, που είχε διοικητή το Συνταγματάρχη (ΠΒ) Κλεομένη Κλεομένους. Στις.. 15 Οκτωβρίου 1912 εκδόθηκε η Διαταγή των Επιχειρήσεων.

ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

Οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος είναι 8. Ερμής, Αφροδίτη, Γη, Άρης, Δίας, Κρόνος, Ουρανός και Ποσειδώνας. Και έχουνε όλοι αρχαία ελληνικά ονόματα προς τιμήν των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων που θεμελίωσαν την αστρονομία. Ας γνωρίσουμε λοιπόν τα μυθικά πρόσωπα των οποίων τα ονόματα πήραν οι πλανήτες.

Η ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Αν καλούσαμε στις μέρες μας σ’ ένα γεύμα κάποιους αρχαίους Έλληνες όπως τον... Ηρόδοτο, τον Ηρακλή ή τον Αριστοφάνη..

Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2009

Ο 'ΠΟΝΤΟΣ' Η ΤΑΙΝΙΑ

ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ 10 ΛΕΠΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΟΝΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΤΗΝ ΔΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΙΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 73 ΣΗΚΩΣΑN ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΦΕΡΤΗ ΧΟΥΝΤΑ
ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΜΕ ΣΦΥΡΟΔΡΕΠΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΧΟΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ ΚΟΚΚΙΝΟΜΑΥΡΕΣ ΑΠΛΑ ΖΗΤΗΣΑΝ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ
ΨΩΜΙ- ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΜΗΠΩΣ ΟΙ ΓΕΝΙΕΣ ΤΟΥ 2000 ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ ΝΑ ΣΗΚΩΣΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΞΕΝΩΦΕΡΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΠΟΥΛΑΝΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΜΜΑΤΙ-ΚΟΜΜΑΤΙ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΕΚΛΑ;

ΔΑΦΝΗΦΟΡΙΑ

Θρησκευτική εορτή, αρχαιότατη και διαδεδομένη εις πλείστα μέρη της Ελλάδος, τελούμενη ανά πάσαν έννεαετίαν προς τιμήν του Δαφνηφόρου Απόλλωνος. Ό εορτασμός της Λαφνηφορίας εγίνετο προς ανάμνηση της είς Τέμπη, κατά διαταγήν του Διός, μεταβάσεως του Απόλλωνος μετά τον ύπ' αυτού γενόμενον φόνον του όφεως Πύθωνος.
Εκεί ο Απόλλων υπεβλήθη εις κάθαρσιν, κρατών δε κλάδο δάφνης είς τήν δεξιάν και φέρων στέμμα είς τήν κεφαλήν μετέβη είς Δελφούς. Έκ Δελφών, κατά τήν έορτήν της Δαφνηφορίας, επέμπετο είς Τέμπη. Θεωρία ευγενών παίδων έχουσα επί κεφαλής τόν εύγενέστερον πάντων, τόν «άρχιδαφνηφόρον». Εκεί κατόπιν λαμπράς θυσίας εις τόν βωμόν του Απόλλωνος, έπλεκαν στεφάνους έκ τής ιεράς δάφνης του θεού, εστεμ­μένοι δέ και κρατούντες κλάδους έπανήρχοντο είς Δελφούς, διά τής λεγομένης «Πυθιάδος» ή «Ίερας οδού». Ή οδός αυτή διήρχετο διά τών Πελασγών, Αίνιάνων, Θεσσαλών, Μηλιέων, Δωριέων, 'Εσπερίων Λοκρών και Οίταίων, κατά τήν διέλευσιν δέ τής θεωρίας οί κάτοικοι εξερχόμενοι ύπεδέχοντο αυτούς και ακολούθουν τήν πομπήν.
Ή εορτή τής Δαφνηφορίας άπετέλει εν Δελφοίς μέρος γενικωτέρας εορτής, τών «Σεπτηρίων», κατά τά όποια αναπαριστάτο ή πάλη του Απόλλωνος και του Πύθωνος και ή φυγή του Απόλλωνος είς Τέμπη, ετελείτο δέ κατά μήνα Θαργηλιώνα.
Ωσαύ­τως σπουδαία ήτο ή Δαφνηφορία τών Θηβών, τελούμενη είς άνάμνησιν πολεμικού επεισοδίου εν τη ιστορία τής πόλεως. Κατά τήν παράδοσιν, οτε οί Οίταίοι έπολιόρκουν τάς Θήβας, έγένετο εκε­χειρία ήμερων τίνων διά νά έορτασθή τελετή προς τιμήν του Απόλλωνος κατά τάς ημέρας αυτές ό Πολεμάτας, στρατηγός τών Θηβαίων, είδε καθ' ύπνον παρθένον δίδουσα είς αυτόν πανοπλίαν και συμβουλεύσασαν νά τελεί ή πόλις άνά εννέα έτη δαφνηφορίαν προς τιμήν του Απόλλωνος. Μετά τρεις ημέρας οί Θηβαίοι ένίκησαν και έκτοτε καθιερώθη ό τακτικός εορτασμός τής Δαφνηφο­ρίας, γινομένης κατά τόν ακόλουθον τρόπον.
Προηγείτο παις, στενότατος συγγενής του άρχιδαφνηφόρου, κρατών κλάδον έλαίας έστεμμένον διά δαφνών και ανθέων, καλούμενον «κοπώ», του οποίου ή λαβή ήτο περιτετυλιγμένη διά «κροκωτού». Ό κλάδος ούτος έφερε μίαν σφαίραν είς τό άνώτατον άκρον και άλλην μικροτέραν είς τό μέσον και από μεν της πρώτης έξηρτώντο μικρά χάλκινα σφαιρίδια, από δέ τής δευτέρας πορφυραί ταινίαι.
Κατά τόν Πρόκλον, ή ανωτέρα σφαίρα συμβόλιζε τόν ήλιον, ή κατωτέρα τήν σελήνην, τά σφαι­ρίδια τους αστέρας και αί πορφυροί ταινίαι τάς ημέρας. Τόν φέροντα τήν κοπώ ήκολούθει ό άρχιδαφνηφόρος μέ λυτήν τήν κόμην, φέρων ποδήρη χιτώνα, ιφικράτιδας και χρυσόν ζωστήρα. Ελέγοντο δέ παρθένοι δαφνηφόροι, άδουσαι μέλη, τά λεγόμενα «δαφνηφορικά». Ό άρχιδαφνηφόρος άφιέρωνε είς τόν Απόλλωνα όρειχάλκινον τρίποδα ή άλλα αναθήματα ό Παυσανίας αναφέρει ότι έπ' αυτού εσφαζετο ό τρίπους που άνέθηκε ο Άμφιτρύων είς άνάμνησιν τής δαφνη­φορίας του Ηρακλέους. Πλην τών Θη­βών και Δελφών και άλλαι πόλεις εώρταζον τήν Δαφνηφορίαν. Είς Χαιρώνειαν η εορτή συνεδέετο προς τήν τής Αρτέμιδος Σαωδίνας. Είς θεσσαλικήν έπιγραφήν αναγράφεται ή λέξις «άρχιδαυχναφορείσας» έξ ης συνάγεται ή ύπαρξη παρά τους Θεσσαλούς παρόμοιας εορτής. Κατ' εικασίας τών αρχαιολό­γων, έκ τών Θαργηλίων τών Αθηναίων εν μέρος άπετέλει δαφνηφορίαν. Επίσης οί Μαγνήτες τής Μικρας Ασίας ετέλουν εορτήν κατά πολύ ομοιάζουσαν προς Δαφνηφορίαν. Κατ' αυτήν «άνδρες ίεροί» ανερχόμενοι είς τό παρά τόν Λήθαιον ποταμόν όρος αφήρουν εκ ρίξης δένδρα τά όποια, φέροντες μετά πομπής, μετεφύτευον έξωθεν σπηλαίου μικρού, εντός του οποίου υπήρχε παλαιότατον άγαλμα του Απόλλωνος.
Έξ αυτού δέ και άλλων ό Χούμπερτ δέχεται ότι υπήρχε στενότατη συνάφεια μεταξύ τής δαφνηφορίας και της «δενδροφορίας», της τελούμενης προς τι­μήν τής Δήμητρος, Εκάτης, τών Μουσών, και άλλων Θεοτήτων. Ώς προς τήν ερμηνείαν τής τελετής τής Δαφνηφορίας επικρατεί ή έξήγησις ή αποδίδουσα είς τήν χελετήν χαρακτήρα χρονολογικού συμβολισμού και καθάρσεως.
Τά κατά τήν έορτήν τής Δα­φνηφορίας αδόμενα άσματα εκκαλούντο δαφνηφορικά.
Τοιαύτα έγραψαν ό Αλκαίος, ό Σιμωνίδης, η Σαπφώ και άλλοι.
Εάν η «κοπώς», παριστάνει τόν έναστρον ούρανόν, καταλήγουμε είς τήν γνώμην, ότι ή δαφνηφορία ήτο μία συμβολική άναπαράστασις τής πορείας του ενιαυτού, τών εποχών, τής εναλλαγής φωτός και σκότους.

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΚΑΙ ΟΝΕΙΡΑ ΓΛΥΚΑ


Η επίθεση της Τουρκίας κατά της Ελλάδας σε τρία μέτωπα βρίσκεται στα χαρτιά Τούρκο θεωρητικό...

Θα μπορούσε να είναι ανέκδοτο ή θα μπορούσε ο συντάκτης του εν λόγω κειμένου να παίρνει...χάπια, αν δεν επρόκειτο για τον καθ'όλα σεβαστό στην Τουρκία Αλί Κιουλεμπί, αντιπρόεδρο του Κέντρου Στρατηγικών Μελετών Εθνικής Ασφάλειας (TUSAM) της Τουρκίας, ο οποίος εκπόνησε ολόκληρη στρατηγική τριών μετώπων για να...αντιμετωπιστεί η ελληνική επιθετικότητα κατά της Τουρκίας. Ιδού τι γράφει στην... εμπνευσμένη του μελέτη ο Αλί:
«Mόνο μία χερσαία δύναμή μας που θα επιτεθεί στους Eλληνες στη Θράκη, η οποία μπορεί να υπερβεί τους 100.000 άνδρες, έχει τη δυνατότητα ολομέτωπης επίθεσης μαζί με μία ίσου μεγέθους δύναμη που θα επιτεθεί στα νησιά». O Τούρκος αξιωματούχος προχωρά ευθαρσώς στη διατύπωση απειλών κατά της Kύπρου και των ευρωπαϊκών χωρών: Θα πρέπει οι Eλληνες να γνωρίζουν ότι ενώ θα προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις επιθέσεις στη Θράκη και στα νησιά, θα απολέσουν όλη την Kύπρο.Eπίσης, πρέπει να γνωρίζουν ότι οι χώρες της Ε.Ε. λόγω δειλίας δεν θα εκδηλώσουν την παραμικρή στρατιωτική αντίδραση κατά της Tουρκίας.
Διότι η Ε.Ε. δεν διαθέτει τέτοια δύναμη και επειδή στις χώρες της Eυρωπαϊκής Eνωσης ζουν 2.000.000 πατριώτες Tούρκοι, οι οποίοι θα αντιδράσουν αν οι χώρες αυτές λάβουν θέση εναντίον της Tουρκίας!
Aν οι Eλληνες έχουν συμπεριλάβει στα σχέδιά τους ότι κατά τη διάρκεια ενδεχομένης επίθεσης ή ανάληψης επιχείρησης στην Kύπρο, παρόμοιας μ αυτήν του 1974, θα μας κτυπήσουν πισώπλατα οι προδότες εντός της Tουρκίας, οφείλουν να γνωρίζουν ότι αυτοί οι προδότες σε μία τέτοια εξέγερση θα εξολοθρευτούν, όπως συνέβη και κατά τα έτη 1920 – 21 – 24. Δεν υπάρχει πια και κάποια Συρία η οποία θα μπορούσε να μας κτυπήσει πισώπλατα. Διότι η αμυντική αντίληψη του τουρκικού στρατού -και η ισχύς του-, όπως το τονίζουν και ξένες πηγές στρατηγικών μελετών, είναι κατά δυόμισι φορές πιο ανεπτυγμένη απ αυτήν των άλλων χωρών.
Aν και είναι μειωμένες οι πιθανότητες υλοποίησης αυτού του σεναρίου και φαίνεται δύσκολο να γίνει πόλεμος, ειδικά σε τρία μέτωπα, από τη σκοπιά των υφισταμένων στρατιωτικών δυνατοτήτων υφίσταται ενδεχόμενο να υπάρξει αναγκαιότητα να διεξαγάγουν οι δύο χώρες -οι οποίες καταλαμβάνουν τις πρώτες σειρές στην παγκόσμια κατάταξη αγοράς οπλισμών- έναν πόλεμο αυτού του είδους, σε πολλαπλά μέτωπα.
Τα τρία μέτωπα
Σε μια τέτοια περίπτωση, όπου οι πολεμικές επιχειρήσεις θα πραγματοποιηθούν σε τρία μέτωπα, τη Θράκη, το Aρχιπέλαγος και την Kύπρο, επιβάλλεται από πλευράς μας ένα από τα μέτωπα να είναι οπωσδήποτε η Kύπρος, η οποία αποτελεί το μαλακό υπογάστριο των Eλλήνων, και στο μέτωπο αυτό να καταλάβουμε το σύνολο αυτού του πολύ μεγάλης στρατηγικής σημασίας νησιού και να αποτελειώσουμε το εγχείρημα που έχουμε αφήσει στη μέση.
Για τους παραπάνω λόγους, συστήνεται στους Eλληνες να παραιτηθούν από την υλοποίηση της «Mεγάλης Iδέας» -που είναι ένας μάταιος πόθος- έχοντας στο πλευρό τους την E.E. και τους υποστηρικτές τους στις H.Π.A. και να μην προβαίνουν σε αμυντικές δαπάνες ύψους εκατομμυρίων δολαρίων, οι οποίες δεν θα τους αποφέρουν κανένα όφελος. Eμείς δεν εποφθαλμιούμε εδάφη (των Eλλήνων), αλλά κι εκείνοι θα πρέπει να μην εποφθαλμιούν δικά μας εδάφη, στην Kωνσταντινούπολη, στον Eύξεινο Πόντο και τη Δυτική Aνατολία.
Tο πώς οι θερμοκέφαλοι θέλουν να δυναμιτίσουν το κλίμα για να ωθήσουν τις δύο χώρες προς τη σύρραξη διαφαίνεται από τις κορόνες του Aλί Kιουλεμπί:
H Eλλάδα, η οποία διατηρεί πάντα «ακονισμένο το μαχαίρι της», καραδοκώντας να μας βλάψει σε στιγμές αδυναμίας μας, είναι από τους κύριους δημιουργούς της τρομοκρατίας του PKK, καθώς και της προηγηθείσας αρμενικής τρομοκρατίας. Δεν πρέπει να λησμονείται ότι ο τελευταίος τόπος όπου είχε καταφύγει ο Oτζαλάν ήταν η πρεσβεία της Eλλάδας στην Kένυα. Eπίσης, είναι γνωστό ότι η Eλλάδα έχει συνάψει διμερείς στρατιωτικές συμφωνίες με τη Συρία και την Aρμενία και έχει εξασφαλίσει την έγκριση της Συρίας να χρησιμοποιήσει τις αεροπορικές βάσεις της χώρας αυτής σε ενδεχόμενο πόλεμο με την Tουρκία με σκοπό να επέμβει στην Kύπρο.
Είναι πασιφανές ότι σκοπός της Eλλάδας -η οποία θα δημιουργήσει τις συνθήκες και τις προφάσεις για επίθεση κατά της Tουρκίας σε μια στιγμή μεγάλης αδυναμίας της- θα είναι στην περίπτωση αυτή η απόκτηση εδαφών. Eπιβάλλεται σ’ αυτούς οι οποίοι χαρακτηρίζουν τον εξοπλισμό της Eλλάδας ως αμυντικό να μελετήσουν το δυναμικό του οπλοστασίου των Eλληνικών Eνόπλων Δυνάμεων και να αναρωτηθούν γιατί η Eλλάδα πραγματοποιεί τόσο μεγάλες επενδύσεις για τους εξοπλισμούς (σ.σ who talks!) ή γιατί μπολιάζει με εχθρότητα κατά των Tούρκων ακόμη και τα παιδιά που πάνε στο νηπιαγωγείο".
Kάποιος να τον μαζέψει. Εκτός και αν υιοθετούν τις παλαβομάρες του και οι πολιτικοί του προϊστάμενοι...

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑ ΠΡΟΔΟΤΗΣ

ΕΠΕΙΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΛΙΓΟΙ ΑΛΛΑ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΓΙΑΥΤΟ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ


Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος, μιλώντας χθες από τον Ιερό Ναό των Τριών Ιεραρχών τόνισε ότι «εμείς δεν κάνουμε ούτε δημοσιογραφία ούτε πληροφόρηση, λέμε το φρόνημα μας, παρουσιάζουμε την πραγματικότητα, τη σοβαρότητα του ζητήματος που μας απασχολεί και καλλιεργούμε την αγάπη για την Ελλάδα, για την Μακεδονία, δηλαδή για όλη την πατρίδα μας και την απόλυτη αφοσίωση στην παράδοση μας, στην ιστορία μας, στην γλώσσα και στον πολιτισμό μας».
Στη συνέχεια του κηρύγματος ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε σε δημοσίευμα της Εφημερίδας «Το Βήμα», το οποίο έκανε λόγο ότι αναμειγνύεται στο θέμα της εκλογής αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας.
Συγκεκριμένα ο κ. Άνθιμος τόνισε: «Χθες ένας δημοσιογράφος στην μεγάλη εφημερίδα του Βήματος, απέδωκε σε εμένα κάποια ανάμιξη σχετικά με το μεγάλο θέμα των ημερών, ποιος θα είναι αρχηγός στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να ενημερώσω το πλήρωμα της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ότι στο θέμα αυτό δεν έχω καμία ανάμειξη και ότι γράφτηκε στην εφημερίδα είναι ψευδές και συκοφαντικό».

«Αναφερόμενος ο δημοσιογράφος αυτός στον Μητροπολίτη σας, ανέφερε ο Εθνικιστής Μητροπολίτης Άνθιμος. Αν είμαι εθνικιστής όπως είναι εδώ ο κ. Παπαθεμελής και όλοι εσείς, επειδή αγαπώ την Ελλάδα, κηρύσσω την αγάπη της αφοσιώσεως στην πατρίδα και αν αγωνίζομαι για την Μακεδονία και το δίκαιο και την ιστορία της, ότι είναι και θα είναι πάντα Ελληνική, αν αυτά όλα σημαίνουν ότι ο Μητροπολίτης είναι εθνικιστής, εγώ το αποδέχομαι», συνέχισε ο Μητροπολίτης Άνθιμος.
Απαντώντας στο δημοσιογράφο, ο κ. Άνθιμος τόνισε: «Εγώ προτιμώ να είμαι όπως με λες Εθνικιστής με τα γνωρίσματα με τα οποία εξέθεσα, εσείς δε μερικοί στην Αθήνα εάν δεν πιστεύετε στην αγάπη για την πατρίδα, ένα δεν θέλετε μια Ελλάδα ελεύθερη, δυνατή, ισχυρή και ακέραιη με τα σύνορα που έχει μετά από τόσες πολλές συνθήκες έστω και αν ήταν άδικες, τότε αν θέλετε μείνετε στο χώρο της προδοσίας. Εμείς την πατρίδα, την Μακεδονία, την Θράκη, το Αιγαίο και την Κύπρο δεν τα παραδίδουμε έστω με την ψυχή μας».
Κλείνοντας ο Μητροπολίτης κ. Άνθιμος μεταξύ άλλων τόνισε: «Λοιπόν, αδελφοί μου πρέπει να κρατήσουμε καλά και με δύναμη αυτά που λέμε για την Μακεδονία, διότι τα πράγματα δείχνουν ότι αν κατορθώσουν να συνεννοηθούν εδώ με τους Σκοπιανούς θα γίνει μόνον υπό τον όρο του γεωγραφικού προσδιορισμού, δηλαδή Βόρειος Μακεδονία. Που σημαίνει ότι αυτοί θα λέγονται Μακεδόνες, που σημαίνει δηλαδή ότι έχουμε χάσει το παιχνίδι. Εμείς λέμε ΟΧΙ!».

ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΙΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΕΡΗΦΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ


Φίλοι του εθνικιστικού κινήματος παρευρέθησαν στην καθιερωμένη αντικατοχική εκδήλωση διαμαρτυρίας των κυπρίων στο τουρκικό προξενείο Κομοτηνής, σε ξεχωριστό μπλοκ. Η διαμαρτυρία που γίνεται στο τουρκικό προξενείο κάθε χρόνο, δυστυχώς είναι ένα συνονθύλευμα δεξιών και αριστερών παρατάξεων, με δεδομένη φυσικά την υποταγή των δεξιών κυπρίων στα αριστερά αιτήματα. Έτσι ακούστηκαν συνθήματα όπως
"έξω οι στρατοί από τη Κύπρο",
"η Κύπρος ανήκει στο λαό της" κτλ
.
Γι' αυτό λοιπόν, κάποιοι πατριώτες και εθνικιστές φοιτητές επέλεξαν να μην πάρουν μέρος στην κοινή πορεία, αλλά να διαδηλώσουν ασυμβίβαστα και ξεχωριστά από τους υπολοίπους και βροντοφώναξαν
"Η Κύπρος είναι ελληνική",
"Ελλάς - Κύπρος Ένωσις",
καθώς και
"Αλήτες, προδότες, πολιτικοί"
Ακόμη ακούστηκε και το σύνθημα
"Έξω το προξενείο από τη Θράκη".

ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ !!!!

ΜΑΛΙΣΤΑ! Η Κ. ΘΑΛΕΙΑ ΔΡΑΓΩΝΑ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΗΣ) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ...
"ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ" ΗΤΑΝ Η ΗΡΩΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟ 1821ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΣΦΑΓΕΩΝ.
ΕΝΩ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΗ ΣΕ ΜΥΘΟΥΣ ΚΑΙ "ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ"ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΙΑΣ
ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΕΘΝΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΤΟΥΡΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΩΝ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΔΙΩΞΕΩΝ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ

ΑΛΛΑ εκφράζουν απόλυτα την ειδική γραμματέα Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Θεμάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων, κυρία Θάλεια Δραγώνα, η οποία ανέλαβε τα καθήκοντά της στο υπουργείο Παιδείας την περασμένη εβδομάδα! Η απόφαση του πρωθυπουργού κ. Γιώργου Παπανδρέου να διορίσει την πρώην βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ (τη διετία 2007-2009), γνωστή για τις «προοδευτικές» ιστορικές ιδέες της, επικεφαλής του σχεδιασμού και της χάραξης της εκπαίδευσης των Ελληνόπουλων, γεννά έντονα ερωτήματα και επαναφέρει στη μνήμη μέρες του ανιστόρητου βιβλίου Ιστορίας της κυρίας Μαρίας Ρεπούση.
Οι απόψεις της τέως γραμματέως του Τομέα Παιδείας του Κινήματος και καθηγήτριας Κοινωνικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών αναφορικά με τις αλλαγές πουπρέπει να γίνουν στο εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι διαχρονικά σταθερές, στην προαναφερθείσα κατεύθυνση, επιτείνοντας τον προβληματισμό γύρω από το σκεπτικό της επιλογής της.
Βασικός άξονας της επιχειρηματολογίας της κυρίας Δραγώνα για την εκ βάθρων αλλαγή των σχολικών συγγραμμάτων είναι ότι διαμορφώνουν στους Ελληνες μαθητές μια «ψευδαισθητική και απατηλή ταυτότητα», προβάλλοντας το μεγαλείο του αρχαιοελληνικού πολιτισμού και τα ανδραγαθήματα των προγόνων μας (!), ενώ αυτή η «στρατηγική παρέκκλισης» στηρίζεται στην «αποσιώπηση της σημασίας, της τεράστιας δύναμης, της έκτασης και του κύρους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας»! Από τις πραγματικά πρωτοφανείς θέσεις της ειδικής γραμματέως Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων προκύπτουν σοβαρές ενστάσεις για τα κριτήρια βάσει των οποίων στελεχώνονται νευραλγικές θέσεις της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, καθώς και αυξημένο ενδιαφέρον για τη μεταρρυθμιστική πλατφόρμα που προτίθεται να προωθήσει στον ευαίσθητο χώρο της Παιδείας.
Ενδεικτικό του εκπαιδευτικού και ιστορικού πλαισίου στο οποίο κινείται η κυρία Δραγώνα είναι το βιβλίο που επιμελήθηκε σε συνεργασία με τον Τούρκο καθηγητή Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Μπογάζιτσι της Κωνσταντινούπολης, Φαρούκ Μπιρτέκ, με τίτλο «Ελλάδα και Τουρκία – Πολίτης και Εθνος-Κράτος». Το βιβλίο αυτό, το οποίο εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2006,είναι αποτέλεσμα διεπιστημονικού διαλόγου μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων κοινωνικών επιστημόνων, στον οποίο πρωτοστατεί η ίδια ήδη από τα μέσα της περασμένης δεκαετίας. Βάσει της επιστημονικής προσέγγισης της κυρίας Δραγώνα στην ενότητα «Πώς οι Ελληνες και οι Τούρκοι μαθητές αντιλαμβάνονται την ιστορία, το έθνος και τη δημοκρατία», απαιτούνται άμεσες αλλαγές στα σχολικά βιβλία της Ιστορίας, της Γλώσσας και της Γεωγραφίας, αφού παρουσιάζουν το ελληνικό έθνος να έλκει την καταγωγή του στην αρχαιότητα, κάτι που για την ίδια δεν ισχύει! Η νέα ειδική γραμματέας Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων δικαιώνει απόλυτα τους ανθελληνικούς ισχυρισμούς των Τούρκων υποστηρίζοντας ότι η απεικόνιση του ελληνικού έθνους στα σχολικά βιβλία της χώρας μας «ενισχύεται αποφασιστικά από την αποσιώπηση σημαντικών ιστορικών πληροφοριών» (σελ.334).
Η συστηματική διαστρέβλωση της Ιστορίας από το ελληνικό κράτος, κατά την κυρία Δραγώνα, υλοποιείται με την παρουσιαζόμενη «πολιτισμική ‘‘καθαρότητα’’» των Ελλήνων, μέσω της άρνησης «των επιδράσεων, με δεδομένο τον εθνικό μύθο της πολυχιλιετούς πολιτισμικής ‘‘διατήρησης’’, πριν απ’ όλα αρνείται να αναγνωρίσει τις οθωμανικές και τουρκικές επιδράσεις» (σελ. 336). Το μεγάλο «παράπονο» της νέας ειδικής γραμματέως του υπουργείου Παιδείας είναι η άνιση και άδικη μεταχείριση που επιφυλάσσουν τα σχολικά μας βιβλία στους Τούρκους, σε αντιδιαστολή με την «επεκτατική εθνική πολιτική κατά τον 19ο και 20ό αιώνα» των Ελλήνων! «Η διεκδίκηση εδαφών, για παράδειγμα, αναφέρεται συστηματικά ως μέρος των ‘‘εθνικών δικαίων’’ των Ελλήνων και σαν αθέμιτη επιθετικότητα για όλους τους ‘‘άλλους’’» (σελ. 332).
Η κυρία Δραγώνα φαίνεται να ενοχλείται ιδιαίτερα και από τον ηρωισμό του ελληνικού έθνους. «Οι στρατιωτικές νίκες αποδίδονται στον ηρωισμό των Ελλήνων και οι αντίστοιχες ήττες είτε δεν ερμηνεύονται είτε αποδίδονται στο πλήθος ή στην αγριότητα των κάθε εθνικότητας αντιπάλων» (σελ. 332), ενώ χαρακτηρίζει «ανιστορική και συναισθηματικά φορτισμένη μονομέρεια» την αφήγηση της Σφαγής των Ελλήνων στη Σμύρνη το 1922!
«Τα μόνα δεδομένα στα βιβλία αφορούν τις συγκρούσεις των δύο κρατών, από το 1922, που περιγράφεται με ανιστορική και συναισθηματικά φορτισμένη μονομέρεια» (σελ. 339). Στο μεταξύ, η έντονη ενόχληση της κυρίας Δραγώνα με το γεγονός ότι στα σχολικά βιβλία οι Ελληνες «εμφανίζονται ‘‘ηρωικοί’’, ‘‘μεγαλόψυχοι’’, ‘‘αποφασισμένοι’’, ‘‘άφοβοι’’, ‘‘έτοιμοι να θυσιαστούν για την πατρίδα τους και την ελευθερία’’» (σελ. 89) είχε ήδη γίνει γνωστή από το 1997 στο βιβλίο «Τι είν’ η πατρίδα μας;»,το οποίο είχε επιμεληθεί με ην καθηγήτρια Κοινωνιολογίας Αθηνών, κυρία Αννα Φραγκουδάκη. Οι ίδιες απόψεις και για τον «εθνικισμό» της Επανάστασης και την ασυνέχεια του ελληνικού έθνους.
«Ο λόγος των σχολικών βιβλίων για το έθνος, την κουλτούρα, την πολιτισμική ομοιογένεια και την εθνική συνέχεια από την αρχαιότητα εμφανίζεται να παραμένει εγκλωβισμένος στους μύθους και τις αντιφάσεις ενός εθνικισμού του 19ου αιώνα» (σελ. 16). Εν κατακλείδι, η ελληνική εθνική ταυτότητα που καλλιεργούν τα σχολικά βιβλία είναι «μια ψευδαισθητική ταυτότητα». «Αυτή η απατηλή ταυτότητα έχει ανάγκη από μύθους (όπως αυτοί που συναντάμε στα σχολικά εγχειρίδια αλλά και στις κυρίαρχες κοινωνικές αναπαραστάσεις), που εκτρέφουν τη φαντασιωτική σημασία της» (σελ. 88)!

Το «κερασάκι»
Ως βιβλίο-«παράδειγμα» έχει χαρακτηρίσει η ειδική γραμματέας Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων, κατά το πρόσφατο παρελθόν, το βιβλίο «Το βάσανο της Ιστορίας», το οποίο πρότεινε μέσω της προσωπικής ιστοσελίδας του ο κ. Γιώργος Παπανδρέου και κατέβασε ύστερα από σχετικό δημοσίευμα του ΘΕΜΑτος».
Η κυρία Δραγώνα στο τεύχος Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2008 του περιοδικού «Σύγχρονα Θέματα» αναφέρει ότι το βιβλίο αποδίδει «μεγάλη σημασία σε τέτοιου τύπου εγχειρήματα», καθώς το συγκεκριμένο «αποτελεί παράδειγμα», χαρακτηρίζοντας μάλιστα την Επανάσταση του 1821 «ελληνικό εθνικισμό που ήταν συνδεδεμένος με αλυτρωτισμό και επεκτατισμό»!
Μια Παλιά Ιστορία. Περιγράφοντας την Ελλάδα σαν εκτροφείο ρατσιστών!
Οι ανθελληνικές τοποθετήσεις της κυρίας Θάλειας Δραγώνα δεν περιορίζονται στα προκλητικά της βιβλία. Φαίνεται πως η νέα ειδική γραμματέας εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων προσέβαλε τους Ελληνες και σε εκδηλώσεις στις οποίες συμμετείχε και, μάλιστα, ακόμα και μπροστά σε εκπροσώπους ξένων χωρών. Χαρακτηριστική -και έντονα χαραγμένη, ακόμη και σήμερα, στη μνήμη των ξένων διπλωματών- ήταν η παρουσία της στο κλειστό συνέδριο της βρετανικής πρεσβείας, τον Οκτώβριο 2005, στην Υδρα. Η κυρία Δραγώνα ήταν μια από τους 40 επιλεγμένους καλεσμένους-ομιλητές της «μυστικής» συγκέντρωσης που διοργάνωσαν οι Βρετανοί με τη βοήθεια του ΕΛΙΑΜΕΠ.
Αντικείμενο της τοποθέτησής της, τα δικαιώματα των μειονοτήτων» και η «πολυπολιτισμικότητα». Οταν έλαβε τον λόγο, φέρεται να εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην Ελλάδα, περιγράφοντάς την περίπου σαν ένα εκτροφείο ρατσιστών. Συγκεκριμένα, ενώπιον του τότε Βρετανού πρέσβη κ. Σάιμον Γκας, πλήθος διπλωματών αλλά και δημοσιογράφων των «Financial Times», του BBC και του «Economist», κατηγόρησε σύμφωνα με πληροφορίες τους Ελληνες δικαστές ότι στοχοποιούν τους μετανάστες και τα ελληνικά media και τους δημοσιογράφους πως δεν χάνουν την ευκαιρία να κατηγορήσουν τους αλλοδαπούς για ό,τι στραβό συμβαίνει στην Ελλάδα. Φέρεται, μάλιστα, να έφτασε στο σημείο να «προτείνει» στα ευρωδικαστήρια να επιβάλουν πρόστιμα στην Ελλάδα για τη ρατσιστική συμπεριφορά των πολιτών της. Ο «πύρινος» λόγος της κυρίας Δραγώνα δεν πάγωσε μόνο τους υπόλοιπους Ελληνες συμμετέχοντες αλλά και τους ίδιους τους Βρετανούς.
Ο ίδιος ο τότε Βρετανός πρέσβης ένιωσε την ανάγκη να τοποθετηθεί αμέσως μετά και να αναφερθεί σε αντίστοιχα περιστατικά που καταγράφηκαν στη χώρα του, προκειμένου να αμβλύνει τις εντυπώσεις εις βάρος της Ελλάδας.
ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΣ ΡΩΤΑ ΤΙ ΨΗΦΗΣΑ ΕΛΛΗΝΕΣ Η ΞΕΝΟΥΣ
ΚΥΡΙΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΗΘΕΛΗΜΕΝΑ Η ΑΘΕΛΗΤΑ ΣΤΟ ΚΥΒΕΡΝΩΝ ΚΟΜΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΩΞΕΤΕ ΤΩΡΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΦΙΑΛΤΕΣ ΕΙΧΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ
Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΑΤΕ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ Η ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥΣ
ΑΝ ΤΟ ΟΤΙ ΑΓΑΠΑΩ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΝΑΙ ΤΟΤΕ ΕΙΜΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ

ΔΙΕΔΩΣΕ ΤΟ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More