ΕΛΛΑΔΑ

ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΟΙ ΤΑΦΟΙ ΤΗΣ ΡΩΞΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Δ;

Μπροστά σε μια μεγάλη αρχαιολογική ανακάλυψη πιθανόν να βρίσκονται τα συνεργεία της ΚΗ’ Εφορείας Κλασσικών Αρχαιοτήτων Σερρών..... Μετά από έρευνες ετών και αξιοποιώντας την ιστοριογραφία και τις προφορικές παραδόσεις της περιοχής, οι αρχαιολόγοι κατέληξαν σε μία «τούμπα» σε αγροτική περιοχή του Δήμου Αμφίπολης.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

Πολλοί φίλοι και φίλες μου έχουν ζητήσει να γράψω ένα αρθρο με "Οδηγίες Επιβίωσης",γιατί μπορεί σύντομα να αντιμετωπίσουμε δύσκολες καταστάσεις που να οφείλονται σε διάφορους λόγους,όπως πτώχευση και στάση πληρωμών,περίεργα και πρωτόγνωρα γεωφυσικά φαινόμενα και εγώ δεν ξέρω τι άλλο.

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 16/10/1912

Το έργο της απελευθέρωσης της Κατερίνης ανατέθηκε στην 7η Μεραρχία του Στρατού Θεσσαλονίκης, που είχε διοικητή το Συνταγματάρχη (ΠΒ) Κλεομένη Κλεομένους. Στις.. 15 Οκτωβρίου 1912 εκδόθηκε η Διαταγή των Επιχειρήσεων.

ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

Οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος είναι 8. Ερμής, Αφροδίτη, Γη, Άρης, Δίας, Κρόνος, Ουρανός και Ποσειδώνας. Και έχουνε όλοι αρχαία ελληνικά ονόματα προς τιμήν των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων που θεμελίωσαν την αστρονομία. Ας γνωρίσουμε λοιπόν τα μυθικά πρόσωπα των οποίων τα ονόματα πήραν οι πλανήτες.

Η ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Αν καλούσαμε στις μέρες μας σ’ ένα γεύμα κάποιους αρχαίους Έλληνες όπως τον... Ηρόδοτο, τον Ηρακλή ή τον Αριστοφάνη..

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2009

Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΠΟΥΣ 1940
ΤΟΡΠΙΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

- Ανήμερα της Παναγίας του 1940 ο τορπιλισμός της “ΕΛΛΗΣ” Όπως είναι γνωστό, πριν τον πόλεμο είχε σημειωθεί ο τορπιλισμός της ΕΛΛΗΣ. (Ανήμερα της Παναγιάς 15.8.1940)
- Η ελληνική ηγεσία δεν έχει καμιά αμφιβολία για την εθνικότητα του υποβρυχίου που έπληξε την “Έλλη”. Στις 27 Αυγούστου ερασιτέχνης ψαράς, στην Τήνο, ανασύρει τυχαίως ένα κομμάτι της τορπίλης που εξερράγη στον δυτικό λιμενοβραχίονα.
- Οι υπόνοιες μετατρέπονται σε βεβαιότητα. Η Ιταλία είχε εξαπολύσει την τορπίλη. Όμως, η ελληνική κυβέρνηση δεν θα προβεί σε αποκαλύψεις. Συνεχίζει “την πολιτικήν αυστηράς ουδετερότητος”. Αυτό επιβάλλουν οι περιστάσεις. Ως τόσο ας δούμε το σχετικό με τον τορπιλισμό της “ΕΛΛΗΣ”, ανακοινωθέν του υπουργείου Ναυτικών:

"...Με βαθείαν λύπην αγγέλλομεν την απώλεια του ευδρόμου ΕΛΛΗ, ηγκυροβολημένου εις όρμον Τήνου, όπου είχε καταπλεύσει προς απόδοσιν τιμών εις την θαυματουργόν εικόνα της Θεομήτορος. Σημαιοστόλιστον εβλήθη δια τορπιλλών αγνώστου εθνικότητος υποβρυχίου...".

15 Αυγούστου 1940

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΚΡΑΤΣΙ ΜΕΤΑΞΑ

Ο τότε πρεσβευτής της Ιταλίας στην Ελλάδα Γκράτσι στο βιβλίο του «Η αρχή του τέλους» γράφει για τη δραματική συνάντηση που είχε με τον Μεταξά την 3η πρωινή της 28ης Οκτωβρίου:

«…Η συνείδησίς μου με επίεζε ότι την στιγμήν αυτήν εγενόμην συνένοχος μιας ατιμίας. Είδα επί τέλους να ανάβη το φως και τον Μεταξά να κατεβαίνη. Με εγνώρισε και διέταξε τον σκοπόν να με αφήση να περάσω. Μου έδωκε την χείρα και με ωδήγησεν εις εν μικρόν σαλόνι. Μόλις εκαθήσαμε, του ενεχείρισε το έγγραφον. Ήρχισε μετά προσοχής να το διαβάζη… Παρηκολούθησα την συγκίνησίν του εις τας χείρας του και τους οφθαλμούς του».

Μόλις ετελείωσε η ανάγνωσις, ηκολούθησεν ο εξής διάλογος:

ΓΚΡΑΤΣΙ: κ. Πρόεδρε, είμαι επιφορτισμένος να σας ανακοινώσω ότι, εις περίπτωσιν μη αποδοχής των όρων, τα ιταλικά στρατεύματα θα εισβάλουν εις το ελληνικόν έδαφος την 6ην πρωινήν.
ΜΕΤΑΞΑΣ: Ποια στρατηγικά σημεία θέλει να καταλάβει η Ιταλία;
ΓΚΡΑΤΣΙ: Δεν γνωρίζω, κ. Πρόεδρε.
ΜΕΤΑΞΑΣ: (Προσβλέπων παρατεταμένα εις τους οφθαλμούς τον Ιταλόν πρεσβευτήν και με σταθεράν την φωνήν) κ. Πρεσβευτά, το περιεχόμενον του τελεσιγράφου και ο τρόπος καθ’ον μοι επεδόθη σημαίνουν πόλεμον εκ μέρους της Ιταλίας. (Alors c’ est la Guerre!)». Ο πρωθυπουργός σηκώνεται από την καρέκλα του και ο Ιταλός πρεσβευτής αποχωρεί, χωρίς οι δύο άνδρες να ανταλλάξουν χαιρετισμό.

Και ο Γκράτσι καταλήγει:

«Έφυγα υποκλιθείς με τον βαθύτερον σεβασμόν προ του υπερηφάνου γέροντος, ο οποίος επροτίμησε την θυσίαν αντί της υποδουλώσεως. Έφυγα ταπεινωμένος και με σφιγμένην την ψυχήν από μίσος προς το επάγγελμά μου».

ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ

Στις 3 τα μεσάνυχτα της 28ης Οκτωβρίου ο πρεσβευτής της Ιταλίας στην Ελλάδα κόμης Γκράτσι επιδίδει στον πρωθυπουργό της Ελλάδας Ιωάννη Μεταξά το παρακάτω τελεσίγραφο .

... Η ουδετερότης της Ελλάδος απέβη ολονέν και περισσότερον απλώς και καθαρώς φαινομενική. Η ευθύνη δια την κατάστασιν ταύτην πίπτει πρωτίστως επί της Αγγλίας και επί της προθέσεώς της όπως περιπλέκη πάντοτε άλλας χώρας εις τον πόλεμον. Η Ιταλική Κυβέρνησις θεωρεί έκδηλον ότι η πολιτική της Ελληνικής Κυβερνήσεως έτεινε και τείνει να μεταβάλη το ελληνικόν έδαφος, ή τουλάχιστον να επιτρέψη όπως το ελληνικόν έδαφος μεταβληθή εις βάσιν πολεμικής δράσεως εναντίον της Ιταλίας. Τούτο δεν θα ηδύνατο να οδηγήση ή εις μίαν ένοπλον ρήξιν μεταξύ της Ιταλίας και της Ελλάδος, ρήξιν την οποίαν η Ιταλική Κυβέρνησις έχει πάσαν πρόθεσιν να αποφύγη.

Όθεν, η Ιταλική Κυβέρνησις κατέληξεν εις την απόφασιν να ζητήση από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν -ως εγγύησιν δια την ουδετερότητα της Ελλάδος και ως εγγύησιν δια την ασφάλειαν της Ιταλίας- το δικαίωμα να καταλάβη δια των ενόπλων αυτής δυνάμεων, δια την διάρκειαν της σημερινής προς την Αγγλίαν ρήξεως, ωρισμένα στρατηγικά σημεία του ελληνικού εδάφους. Η Ιταλική Κυβέρνησις ζητεί από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν όπως μη εναντιωθή εις την κατάληψιν ταύτην και όπως μη παρεμποδίση την ελευθέραν διέλευσιν των στρατευμάτων των προοριζομένων να την πραγματοποιήσωσι. Τα στρατεύματα ταύτα δεν παρουσιάζονται ως εχθροί του ελληνικού λαού και η Ιταλική Κυβέρνησις δεν προτίθεται ποσώς, δια της προσωρινής κατοχής στρατηγικών τινών σημείων, επιβαλλομένης υπό της ανάγκης των περιστάσεων και εχούσης καθαρώς αμυντικόν χαρακτήρα, να θίξη οπωσδήποτε την κυριαρχίαν και την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος.

Η Ιταλική Κυβέρνησις ζητεί από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν όπως δώση αυθωρεί εις τας στρατιωτικάς αρχάς τας αναγκαίας διαταγάς ίνα η κατοχή αυτή δυνηθή να πραγματοποιηθή κατά ειρηνικόν τρόπον. Εάν τα ιταλικά στρατεύματα ήθελον συναντήση αντίστασιν, η αντίστασις αυτή θα καμφθή δια των όπλων και η Ελληνική Κυβέρνησις θα έφερε τας ευθύνας, αι οποίαι ήθελον προκύψη εκ τούτου.

Αθήναι τη 28η Οκτωβρίου 1940


ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ (28-10-1940)

Προς τον ελληνικόν λαόν,

Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της. Μολονότι επεδείξαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην, προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημας το δικαίωμα να ζώμεν ως ελεύθεροι Έλληνες μου εζήτησεν σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν, την παράδοσιν τμημάτων του εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της. θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρέσβυν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ' εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.

Έλληνες,
τώρα θα αποδείξωμεν εάν είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας, την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος ας εγερθή σύσσωμον, αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά σας, και τα ιεράς μας παραδόσεις.

Νυν υπέρ πάντων ο αγών

Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως

Ιωάννης Μεταξάς


ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β' ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ (28-10-1940)
Προς τον ελληνικόν λαόν,

Ο πρόεδρος της Κυβερνήσεως ανήγγειλε προ ολίγου υπό ποίους όρους ηναγκάσθημεν να κατέλθωμεν εις πόλεμος κατά της Ιταλίας, επιβουλευθείσης την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος.

Κατά την μεγάλην αυτήν στιγμήν είμαι βέβαιος, ότι κάθε Έλλην και κάθε Ελληνίς θα επιτελέση το καθήκον μέχρι τέλους και θα φανή αντάξιος της ενδόξου ημών ιστορίας.

Με πίστιν εις τον Θεόν και εις τα Πεπρωμένα της φυλής, το Έθνος σύσσωμον και πειθαρχούν ως εις άνθρωπος θα αγωνισθή υπέρ βωμών και εστιών μέχρι της τελικής νίκης.

Εν τοις ανακτόροις των Αθηνών τη 28η Οκτωβρίου 1940

Γεώργιος Β΄

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ Ο ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ

"Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά

Η Α.Μ. ο Βασιλεύς και ο Πρόεδρος της Εθνικής ημών Κυβερνήσεως καλούν ημάς πάντας ίνα αποδυθώμεν εις Άγιον υπέρ Πίστεως και Πατρίδος αμυντικόν αγώνα.

Η Εκκλησία ευλογεί τα όπλα τα ιερά και πέποιθεν ότι τα τέκνα της Πατρίδος ευπειθή εις το κέλευσμα Αυτής και του Θεού, θα σπεύσουν εν μία ψυχή και καρδία να αγωνισθούν υπέρ βωμών και εστιών και της Ελευθερίας και τιμής, και θα συνεχίσουν ούτω την απ' αιώνων πολλών αδιάκοπον σειράν των τιμίων και ενδόξων αγώνων και θα προτιμήσουν τον ωραίον θάνατον από την άσχημον ζωήν της δουλείας. Και μη φοβούμεθα από των αποκτεινόντων το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένων αποκτείναι, ας φοβούμεθα δε μάλλον τον δυνάμενον και ψυχήν και σώμα απολέσαι.

Επιρρίψωμεν επί Κύριον την μέριμναν ημών και Αυτός θα είναι βοηθός και αντιλήπτωρ εν τη αμύνη κατά της αδίκου επιθέσεως των εχθρών. Ούτοι εν άρμασι και ούτοι εν ίπποις, ημείς δε εν ονόματι Κυρίου του Θεού και εν τη γενναιότητι και ανδρείς ημών μεγαλυνθησόμεθα.

Χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και πατρός είη μετά πάντων ημών.

Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χρύσανθος"

Ηρωική μορφή της Εκκλησίας μας. "Προτιμώ ιπτάμενος ως αετός να πέσω, ή έρπων να ζήσω". (Από την ενθρονιστήρια ομιλία του, όταν έγινε μητροπολίτης Τραπεζούντος.) Θα αρνηθεί να ορκίσει την πρώτη κατοχική κυβέρνηση (Τσολάκογλου) και θα συμπεριφερθεί με παγερή υπερηφάνεια και αγέρωχο ύφος στον Γερμανό στρατηγό Στούμμε, που θα τον επισκεφθεί για να προσπαθήσει να τον μεταπείσει.

"...όπλα τα ιερά...". Ο Χρύσανθος αισθανόταν την γοητεία που ασκεί, στις ψυχές των καλλιεργημένων ανθρώπων, η ελληνική αρχαιότητα. Είναι γνωστό ότι τον συγκινούσαν οι ελληνοκεντρικές ιδέες του Ίωνος Δραγούμη και του Περικλή Γιαννόπουλου. Έτσι, δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει μια φράση που φέρνει, αυτομάτως, στην σκέψη τον "ειδωλολατρικόν" όρκον των Αθηναίων εφήβων: " Ου καταισχυνώ όπλα τα ιερά, ουδ' εγκαταλείψω τον παραστάτην.." "Ούτοι εν άρμασι και ούτοι εν ίπποις..." (Ψαλμός ιθ', στίχος 8.)

ΠΡΩΤΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ - ΠΡΩΙ 28ης ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ 1940

Αι ιταλικαί στρατιωτικαί δυνάμεις προσβάλλουσιν από της 05:30 ώρας της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου. Αι ημέτεραι δυνάμεις αμύνονται του Πατρίου εδάφους."

ΗΜΕΡΙΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΛ. ΠΑΠΑΓΟΥ

"Αναλαμβάνων την αρχηγίαν του Στρατού καλώ τους αξιωματικούς και οπλίτας του Ελληνικού Στρατού εις την εκτέλεσιν του υψίστου προς την Πατρίδα καθήκοντος με την μεγαλυτέραν αυταπάρνησιν και σταθερότητα. Ουδείς πρέπει να υστερήση.

Η υπόθεσις του αγώνος τον οποίον μας επέβαλεν ο αχαλίνωτος Ιμπεριαλισμός μιας Μεγάλης Δυνάμεως, η οποία ουδέν είχε ποτέ να φοβηθή από ημάς, είναι η δικαιοτέρα υπόθεσις την οποίαν είναι δυνατόν να υπερασπισθή ένας Στρατός. Πρόκειται περί αγώνος υπάρξεως. Θα πολεμήσωμεν με πείσμα, με αδάμαστον εγκαρτέρησιν, με αμείωτον μέχρι τελευταίας πνοής ενεργητικότητα.

Έχω ακράδαντον την πεποίθησιν ότι ο Ελληνικός Στρατός θα γράψει νέας λαμπράς σελίδας εις την ένδοξον ιστορίαν του Έθνους. Μην αμφιβάλλετε ότι τελικώς θα επικρατήσωμεν, με την βοήθειαν και την ευλογίαν του Θεού και τας ευχάς του Έθνους.

Έλληνες αξιωματικοί και οπλίται φανήτε ήρωες."


ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΛ. ΠΑΠΑΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Διαταγή Αρχιστρατήγου Αλ. Παπάγου προς τους διοικητάς των Μεγάλων Μονάδων. "Η λακωνική συντομία της πρώτης αυτής διαταγής από είκοσι μία λέξεις μαρτυρεί την άριστη, επιτελική προπαρασκευή των πολεμικών σχεδίων της χώρας." (ΓΕΣ/ Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού: "Επίτομη Ιστορία Πολέμου 1940-41", σελ. 42.)

"Από έκτης πρωινής σήμερον περιερχόμεθα εις εμπόλεμον κατάστασιν προς Ιταλίαν. Άμυνα Εθνικού εδάφους διεξαχθή βάσει διαταγών ας έχετε.

Εφαρμόσατε σχέδιον επιστρατεύσεως.

Παπάγος."


ΗΜ.ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙ/ΤΗ ΤΗΣ VIIIης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΧΡ. ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΥ 30/10/40

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ
Λήξαντος του προκαλυπτικού αγώνος, από σήμερον η Μεραρχία κατέχει την ωργανωμενην τοποθεσίαν δι' όλων των δυνάμεών της. Επί της τοποθεσίας ταύτης θα δοθή ο αποφασιστικός αγών προς τον εχθρόν.

Ο αγών θα διεξαχθή μετά πείσματος και επιμονής ακαταβλήτου. Άμυνα καρτερά επί των θέσεών μας μέχρις εσχάτων. Ουδεμία ιδέα εις ουδένα να υπάρχη περί υποχωρήσεως. Μέχρι τούδε τα προκαλυπτικά τμήματα συνεπτύσσοντο συμφώνως τω σχεδίω Υποχωρητικού Ελιγμού.

Ήδη πάντες, από του Στρατηγού Διοικητού της Μεραρχίας μέχρι και του τελευταίου στρατιώτου, θα αγωνισθώμεν επί των θέσεών μας. Και εν ανάγκη θα πέσωμεν όλοι υπερασπιζόμενοι αυτάς ...

Η ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΩΝ

"Είναι δύο εβδομάδες τώρα, που ένα τελεσίγραφο μοναδικό στα διπλωματικά χρονικά των Αθηνών για το περιεχόμενον, την ώρα και τον τρόπο που το παρουσίασεν η Ιταλία κάλεσε την Ελλάδα να της παραδώση τα εδάφη της, να αρνηθή την ελευθερία της και να κατασπιλώση την τιμή της.

Οι Έλληνες δώσαμε στην ιταμή αυτή αξίωσι της φασιστικής βίας, την απάντησι που επέβαλαν τριών χιλιάδων ετών [σημ. Φ.Μ.: και πλέον] παραδόσεις, χαραγμένες βαθειά στην ψυχή μας, αλλά και γραμμένες στην τελευταία γωνιά της ιερής γης με το αίμα των μεγαλυτέρων ηρώων της ανθρωπίνης ιστορίας. Και αυτή τη στιγμή κοντά στο ρεύμα του Θυάμιδος και στις χιονισμένες πλαγιές της Πίνδου και των Μακεδονικών βουνών πολεμούμε, τις περισσότερες φορές με τη λόγχη, αποφασισμένοι να νικήσουμε ή να αποθάνουμε μέχρις ενός.

Σ' αυτό τον άνισο σκληρότατο αλλά πεισματώδη αγώνα, που κάνει τον λυσσασμένο επιδρομέα να ξεσπάζη κατά των γυναικών, των γερόντων και των παιδιών, να καίη, να σκοτώνη, να ακρωτηριάζη, να διαμελίζη τους πληθυσμούς στις ανοχύρωτες και άμαχες πόλεις μας και στα ειρηνικά χωριά μας, έχουμε το αίσθημα ότι δεν υπερασπιζόμαστε δική μας μόνον υπόθεσι: Ότι αγωνιζόμεθα για την σωτηρία όλων εκείνων των Υψηλών αξιών που αποτελούν τον πνευματικό και ηθικό πολιτισμό, την πολύτιμη παρακαταθήκη που κληροδότησαν στην ανθρωπότητα οι δοξασμένοι πρόγονοι και που σήμερα βλέπουμε να απειλούνται από το κύμα της βαρβαρότητος και της βίας.

Ακριβώς αυτό το αίσθημα εμπνέει το θάρρος σε μας τους Έλληνες διανοουμένους, τους ανθρώπους του πνεύματος και της τέχνης, ν' απευθυνθούμε στους αδελφούς μας όλου του Κόσμου για να ζητήσουμε όχι την υλική αλλά την ηθική βοήθειά τους. Ζητούμε την εισφορά των ψυχών, την επανάστασι των συνειδήσεων, το κήρυγμα, την άμεση επίδρασι, παντού όπου είναι δυνατόν, την άγρυπνη παρακολούθησι και την ενέργεια για ένα καινούργιο πνευματικό Μαραθώνα που θα απαλλάξη τα δυναστευόμενα Έθνη από τη φοβέρα της πιο μαύρης σκλαβιάς που γνώρισε ως τώρα ο κόσμος.

Κωστής Παλαμάς, Σπύρος Μελάς, Άγγελος Σικελιανός, Γεώργιος Δροσίνης, Σωτήρης Σκίπης, Δημήτριος Μητρόπουλος, Κ. Δημητριάδης, Νικόλαος Βέης, Κ. Παρθένης, Ιωάννης Γρυπάρης, Γιάννης Βλαχογίαννης, Στρατής Μυριβήλης, Κώστας Ουράνης, Μιλτιάδης Μαλακάσης, Γρηγόριος Ξενόπουλος, Αλέξανδρος Φιλαδελφεύς, Αρίστος Καμπάνης.

Εφημερίδα "Νέα Ελλάς", 10 Νοεμβρίου 1940


ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΡΥΖΗ

Διάγγελμα της κυβέρνησης του Αλέξανδρου Κορυζή με αφορμή τη γερμανική επίθεση κατά της Ελλάδας (6-4-1941) .

Ο πρεσβευτής της Γερμανίας επεσκέφθη σήμερον την 5ην πρωϊνήν τον κύριον Πρωθυπουργόν και ανεκοίνωσεν αυτώ εκ μέρους της Κυβερνήσεώς του, ότι ο Γερμανικός στρατός θα επιτεθή κατά της Ελλάδος. Ταυτόχρονοι εκ των συνόρων πληροφορίαι, έφερον πραγματοποιουμένην την γερμανικήν απειλήν.
Ούτω, κατά τα ξημερώματα της 6ης Απριλίου του 1941, επαναλαμβάνονται ακριβώς παρά του ετέρου μέλους του Άξονος τα γεγονότα της νύκτας της 28ης Οκτωβρίου 1940.
Απέναντι της νέας αυτής επιβολής κατά της τιμής, της ελευθερίας και της ακεραιότητος της Χώρας μας, ο Ελληνικός στρατός και ο Ελληνικός λαός καλούνται και πάλιν να πράξουν με δύναμιν και ευψυχίαν και σταθερότητα, τα απέναντι της λατρευτής Πατρίδος καθήκοντά των, με πλήρη συναίσθησιν του δικαίου των, με την ευλογίαν του Θεού και με την βοήθειαν των γενναίων και μεγάλων Συμμάχων μας.

Ο Πρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου: Αλέξανδρος Κορυζής
Τα μέλη:
Άγγελος Οικονόμου, Γεώργιος Νικολαΐδης, Άγης Ταμπακόπουλος, Α. Αποστολίδης, Γ. Κυριακός, Ι. Δουρέντης, Ι. Αρβανίτης, Κ. Κοτζιάς, Ηλίας Καμπάς, Κ. Μπουρμπουλής, Θ. Νικολούδης, Κ. Μανιαδάκης, Σ. Πολυζωγόπουλος, Ν. Σπέντζος, Δ. Δημητράτος, Ν. Παπαδήμας, Ιππ. Παπαβασιλείου, Π. οικονομάκος, Ν. Αλιβιζάτος, Γ. Ζαφειρόπουλος, Α. Τζίφας, Ν. Κυριακόπουλος

Ο Αλέξανδρος Γ. Κορυζής ή Κοριζής (Πόρος, 1885 – Αθήνα, 18 Απριλίου 1941) ήταν έλληνας νομικός, οικονομολόγος και πρωθυπουργός της χώρας για λίγους μήνες, στο διάστημα από τον θάνατο του Μεταξά έως την εισβολή των Γερμανών.


ΤΑ ΟΧΥΡΑ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΟΧΥΡΟΥ ΡΟΥΠΕΛ

Η οχύρωση πριν τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Η Οχύρωση ξεκίνησε την περίοδο 1913-1914 μετά από εισήγηση του Ι.Μεταξά Αντισυνταγματάρχη τότε του Μηχανικού και διευθυντή της Β’ Επιτελικής Διευθύνσεως, για τη δημιουργία μιας οχυρωτικής γραμμής. Τα οχυρά που κατασκευάστηκαν ήταν εννέα: ΡΟΥΠΕΛ, ΦΑΙΑ ΠΕΤΡΑ, ΠΕΡΙΘΩΡΙ, ΛΙΣΣΕ, ΤΟΥΛΟΥΜΠΑΡ, ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ, ΔΟΒΑ ΤΕΠΕ. Τέλος οχυρώθηκε η Καβάλα ως δεύτερη τοποθεσία άμυνας.
Το ΡΟΥΠΕΛ ήταν ένα μετρίου μεγέθους έργο, με ελαφρά σκεπάσματα για τη φρουρά και την αποθήκευση υλικού. Είχε περίμετρο 2-3 χιλιόμετρα για την καλύτερη προστασία των πυροβόλων. Στην διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου το ΡΟΥΠΕΛ καταλήφθηκε από γερμανοβουλγαρικές δυνάμεις. Το Οχυρό κρατήθηκε μέχρι το τέλος του πολέμου, το ζήτημα της οχύρωσης τέθηκε σε στερεότερη βάσει την δεκαετία του 1930.


Τι ήταν το οχυρό;
Η οχύρωση είναι απαραίτητη για την ισχυρή αμυντική τοποθεσία. Με τον όρο Οχυρό εννοούνταν ένα σύνολο από επιφανειακά και υπόγεια έργα, κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδερμα (μπετόν αρμέ), που συνδέονταν μεταξύ τους με υπόγειες στοές και αποτελούσαν ένα ενιαίο σύνολο. Σκοπός των οχυρών ήταν να εμποδίσουν τη διέλευση από εχθρικών τμημάτων από σημαντικές οδεύσεις για όσο το δυνατό μεγαλύτερο διάστημα. Τα επιφανειακά έργα, που ονομάζονται ενεργητικά σκέπαστρα, είχαν προορισμό την προστασία των οργάνων πυρός και μέσων παρατήρησης. Τα ενεργητικά σκέπαστρα διακρίνονται με ορισμένους τύπους π.χ. πολυβολεία, ολμοβολεία, βομβιδοβολεία, παρατηρητήρια, σκέπαστρα προβολέων, σκέπαστρα οπτικών σταθμών κ.α.


Ένα από τα σημαντικότερα ενεργητικά σκέπαστρα ήταν τα πυροβολεία που διακρίνοντας στης εξής κατηγορίες: πλαγιοφύλαξης, αντιαεροπορικά, αντιαρματικά, και αντιαρματικά περιπολίας (ενεργητικά σκέπαστρα έξω από το κύριο συγκρότημα των οχυρών).

Τα οχυρά διέθεταν υπόγεια καταφύγια για την ασφαλείς διαβίωση της φρουράς, ακόμα υπήρχαν διοικητήρια, θάλαμοι οπλιτών και αξιωματικών, τηλεφωνικά κέντρα, σταθμοί ασυρμάτου, μαγειρεία, αποθήκες (τροφίμων, καυσίμων, πυρομαχικών, κ.λ.π) που εξασφάλιζαν την αυτάρκεια των οχυρών για 10 μέρες, δεξαμενές νερού, αποχωρητήρια, μηχανοστάσια, σταθμοί πρώτων βοηθειών στοές επικοινωνίας κ.λ.π.

Σκοποί οχύρωσης - Τελική διάταξη γραμμής

Στον Μεσοπόλεμο, η οχυρωματική εργασία άνηκε στο Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ), η εργασία έγινε σε δύο περιόδους.

Στην πρώτη περίοδο η οχύρωση είχε αμυντικό προσανατολισμό με κύριο σκοπό την απόκρουση αιφνιδιαστικής επίθεσης. Στην πρώτη περίοδο ο αριθμός των οχυρών ήταν 15.

Στην δεύτερη περίοδο σχηματοποιήθηκε η οριστική μορφή των οχυρών που έγινε μετά την ανάληψη της αρχηγίας του ΓΕΣ από τον Αλέξανδρο Παπάγο. Σύμφωνα με τις αποφάσεις του, σκοπός της οχυρωμένης τοποθεσίας εκτός από τα καθήκοντα που είχαν στην πρώτη περίοδο, ήταν και η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν τα οχυρά ως τοποθεσία αντίστασης ολόκληρης της Στρατιάς και ως ορμητήριο για την ανάληψη επιθετικής πρωτοβουλίας προς τη Βουλγαρία. Ο αριθμός των κατασκευασμένων οχυρών αυξήθηκε σε 24 και για τα περισσότερα ορίστηκε αντοχή σε βολή πυροβολικού διάμετρος 220 χιλ.


Τον Απρίλιο του 1941 ήταν σχεδόν ολοκληρωμένα 21 οχυρά:


* Ανατολική Μακεδονία
* Περιοχή Μπέλες: Ποποτλιβίτσα, Ιστιμπέη, Κελκαγιά, Αρπαλούκι, Παλιουριώνες
* Περιοχή Αγκίστρου: Ρούπελ, Καρατάς, Κάλη
* Περιοχή Αλή Μπουτούς και Μαύρο Βουνό: Περσέκ
* Υψίπεδο Κάτω Νευροκοπίου: Μπαμπαζώρα, Μαλιάγκα, Περιθώρι, Παρταλούσκα, Ντασαβλή, Λίσσε, Πυραμοειδές
* Περιοχή Βώλακα: Καστίλλο, Άγιος Νικόλαος, Μπαρτισέβα
* Δυτική Θράκη
* Ξάνθη: Εχίνος
* Κομοτηνή: Νυμφαία

Το Δίκτυο αυτό έμεινε γνωστό στην ιστορία ως "γραμμή Μεταξά", επειδή το μεγαλύτερο μέρος των οχυρών κατασκευάστηκε όταν ήταν πρωθυπουργός ο Ιωάννης Μεταξάς. Παρατηρήσεις για τα οχυρά από τους ξένους Το αξιόμαχο των οχυρών επισημάνθηκε από πολλές πλευρές. Γάλλος αξιωματικός, στον οποίο επιτράπηκε η επίσκεψη σε ανταπόδοση της αντίστοιχης που είχε γίνει από Έλληνες αξιωματικούς στη "γραμμή Μεταξά" με άδεια την Γαλλικής κυβερνήσεως εκφράστηκε με καλά λόγια για το έργο. Τα οχυρά επισκέφθηκαν Tούρκοι αξιωματικοί. Ο μεγαλύτερος έπαινος ήρθε από τους Γερμανούς αφού εντυπωσιάστηκαν από την αντίσταση των οχυρών. Στα τέλη του Μαΐου 1941 έφθασαν στην Ελλάδα ο Στρατηγός Σνάιντερ, ο Συνταγματάρχης Σράιμπερ, και ο Ταγματάρχης Θεοχάρης, απεσταλμένοι από το Επιτελείο της Ανώτατης Διοίκησης του Γερμανικού Στρατού, για να εξετάσουν την οχυρωματικοί γραμμή. Ο Στρατηγός Σνάιντερ ως εκπρόσωπος της επιτροπής είπε ότι η ελληνική οχύρωση αποτελούσε το χρυσό μέσο όρο μεταξύ του γαλλικού συστήματος και των άλλων κρατών και ήταν το πλέον κατάλληλο για ορεινά εδάφη όπως τα ελληνικά. Σχετικά με την αντοχή των έργων ο Γερμανός Στρατηγός ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια των επισκέψεων του στην γραμμή παρατήρησε πως πολλά έργα είχαν δεχθεί βόμβες αεροπλάνων και οβίδες πυροβολικού με μόνο αποτέλεσμα κάποιες αποφλοιώσεις και ελαφρές ρωγμές, οι οποίες δεν επηρέασαν την εκτέλεση της αποστολής του. Επίσης μεγάλο θαυμασμό και έκπληξη τους προκάλεσαν οι κρυφές έξοδοι που άλλα οχυρά δεν είχαν.
Το οχυρό Ρούπελ ήταν το μεγαλύτερο από όλα τα οχυρά της "γραμμής Μεταξά", το συγκρότημα εκτείνεται σε μέτωπο 2.500μ. και περιελάμβανε 123 ενεργητικά σκέπαστρα, το ανάπτυγμα των υπόγειων χώρων ήταν 1.849 τ.μ., ενώ οι στοές συγκοινωνίας ανέρχονταν σε 4.251 μ. Η συνολική έκταση ήταν 6.100 μ. και το σύνολο της φρουράς ήταν 1.397 άνδρες. Το κόστος κατασκευής του ήταν 111.540.000 δρχ. Για τα ενεργητικά σκέπαστρα του οχυρού δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα γιατί οι σχετικές πηγές είναι απόρρητες.


Σύμφωνα με τον Γεώργιο Γαζή η οχύρωση περιλάμβανε τα εξής ενεργητικά σκέπαστρα:

* Πολυβολεία 4 απλά, 18 διπλά
* Πυροβολεία πλαγιοφυλάξεις 2
* Αντιαρματικά πυροβολεία 1 απλό, 2 διπλά
* Αντιαεροπορικά πυροβολεία 2
* Ολμοβολεία 3 απλά, 1 διπλό
* Παρατηρητήρια 22 απλά, 1 διπλό
* Σκέπαστρα προβολέα 3
* Οπτικοί σταθμοί 2
* Έξοδοι 14 απλές, 3 με πολυβόλα
* Βομβιδοβολεία 1 απλό, 1 διπλό, 1 τριπλό


Το οχυρό ήταν εξοπλισμένο με τα εξής πυροβολεία:

* Πέντε αντιαρματικά πυροβόλα των 37 χιλ. στο λόφο Ουσίτας, στα αντερείσματα Μολών Λαβέ και στο λόφο Εξόδου
* Δύο ορειβατικά πυροβολεία 75/19 σε πυροβολεία πλαγιοφύλαξης
* Τρία πεδινά των 75 χιλ. σε ρόλο αντιαρματικής άμυνας του οχυρού σε ημιμόνιμα πυροβολεία (μαζί με δυο ορειβατικά συγκροτούσαν τον ουλαμό πυροβολικού του οχυρού)
* Τρία πεδινά πυροβόλα των 75 χιλ. σε αντίστοιχα αντιαρματικά περιπόλια επί της εθνικής οδού Κούλας – Σιδηροκάστρου
* Ένα κινητό αντιαρματικό των 47 χιλ. από ιταλικά λάφυρα
* Ένα αντιαεροπορικό των 20χιλ. στην Ουσίτα και ένα των 37 χιλ. στον Προφήτη Ηλία.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ

ΜΗΠΩΣ ΝΑ ΤΑ ΜΑΖΕΨΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑ ΝΑ ΚΑΘΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΝΟΥΝ ΕΚΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΦΗΝΟΥΝ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΡΩΤΑΩ ΑΠΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΩ ΑΠΛΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


Η χώρα μας καταλαμβάνει την πρώτη θέση στον κατάλογο των ξένων επενδυτών στην ΠΓΔΜ, με συνολικό ύψος επενδύσεων περίπου 985 εκατ. ευρώ. Στις 280 επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων απασχολούνται 20.000 Σκοπιανοί εργαζόμενοι. Σήμερα στην ΠΓΔΜ δραστηριοποιούνται περίπου 280 επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων, εκ των οποίων οι δέκα μεγαλύτερες έχουν επενδύσει περίπου 800 εκατ. ευρώ.

Στις επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων απασχολούνται 20.000 εργαζόμενοι, τη στιγμή που η ανεργία φτάνει το 33,8%.

Ταυτόχρονα, η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι ένας από τους τρεις σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της γείτονος και το συνολικό ποσό που πρόσφερε προς την ΠΓΔΜ σε διάφορα προγράμματα αναπτυξιακής βοήθειας μόνο για το έτος 2008 ανέρχεται σε 936.007,27 δολάρια.

Για μια επιτυχημένη επένδυση στα Σκόπια είναι απαραίτητη η αποφυγή αναφοράς σε «πολιτικώς ευαίσθητα ζητήματα». Κατά τη διάρκεια των επιχειρηματικών διαπραγματεύσεων δεν κρίνεται σκόπιμη η εμπλοκή σε πολιτικού περιεχομένου συζητήσεις, πολύ δε περισσότερο σε αντιδικίες. Τουναντίον, ενδείκνυται και συνιστάται η εστίαση σε καθαρά επιχειρηματικής φύσεως και ενδιαφέροντος ζητήματα.

Η χώρα μας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της ΠΓΔΜ. Για τη γειτονική χώρα η Ελλάδα είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος προμηθευτής και ο τρίτος καλύτερος πελάτης. Ο μέσος όρος καθαρών αποδοχών ανά απασχολούμενο στην ΠΓΔΜ το 2008 ανήλθε σε περίπου 263 ευρώ, αυξημένος κατά 10,4% από το 2007, ενώ ο μέσος όρος μεικτών αποδοχών ανά απασχολούμενο στην ΠΓΔΜ το 2008 ανήλθε σε περίπου 428 ευρώ, αυξημένος κατά 8,7% από το 2007.

ΜΙΑ ΑΠAΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΡΙΖΑ ΑΛΛΑ ΜΑΛΛΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΚΟΜΜΑΤΑ

Eκπαιδευτικός απορριπτει προταση του ΣΥΡΙΖΑ-Διαβαστε το ολο,αξιζει τον κοπο.

Εκπαιδευτικού - αρθρογράφου
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ…

Επειδή δέχτηκα δημόσια πρόσκληση από τον ΣΥΡΙΖΑ της Χαλκιδικής να ενταχθώ στις γραμμές του κόμματος αυτού, έπειτα από μια απάντησε σε χιουμοριστικό άρθρο μου στην τοπική εφημερίδα ΓΝΩΜΗ, απαντώ στην πρόσκληση με το κείμενο που ακολουθεί:

‘Χαίρομαι ειλικρινά για την αίσθηση του εκλεκτού χιούμορ που σας διακρίνει.
Όπως επίσης χαίρομαι και για την πρόσκληση που μου απευθύνατε για να προσχωρήσω στις γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία με τιμά ως πολίτη.
Επειδή μου αρέσουν όμως οι αρσενικές κουβέντες, θα την απορρίψω.
Όχι ευχαριστώ.

>Δεν θα μπορούσα να έλθω στις γραμμές σας, γιατί ενώ από τη μια μεριά σας βλέπω υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μουσουλμάνων της Θράκης, δεν σας έχω δει ποτέ να αναλαμβάνετε κάποια δράση υπέρ των ίδιων ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Χριστιανών στην Τουρκία.
.
>Δεν θα μπορούσα να έλθω στις γραμμές σας, γιατί ενώ από τη μια μεριά πέντε συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ – Οικολογική Παρέμβαση, Κόκκινο, Νεολαία Συνασπισμού, ΣΥΡΙΖΑ Παράρτημα Υμηττού, Διεθνιστική Εργατική Αριστερά- ονομάζουν τα Σκόπια ως ‘Ματσεντόνια’και τους Σκοπιανούς ‘ματσεντόσκι’ και στηρίζουν τις απόψεις του ναζιστή Γκρουέφσκι, από την άλλη κατηγορούν τους συμπατριώτες τους στην Ελλάδα που διεκδικούν το αυτονόητο δικαίωμά τους, ως …εθνικιστές!
.
>Δεν θα μπορούσα ποτέ να έλθω στις γραμμές σας, γιατί ενώ από τη μια μεριά στηρίζετε τους Τσάμηδες –τους αποδεδειγμένους συνεργάτες του Χίτλερ στην κατοχή- και τους αναγνωρίζετε το δικαίωμα να διεκδικήσουν τις κατασχεμένες από την Ελλάδα περιουσίες τους, από την άλλη, δεν σας έχω δει ποτέ να διαμαρτύρεστε για την καταπάτηση των δικαιωμάτων των Ελλήνων κατοίκων της Βορείου Ηπείρου!
.
>Δεν θα μπορούσα ποτέ να έλθω στις γραμμές σας, γιατί ενώ στηρίζετε τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, στηρίξατε παράλληλα και το αμερικάνικο σχέδιο Ανάν που αφαιρούσε τα δικαιώματα των Ελληνοκυπρίων και διέλυε την Κυπριακή Δημοκρατία!
.
>Δεν θα μπορούσα ποτέ να έλθω στις γραμμές σας, γιατί ενώ ονομάζετε την Κωνσταντινούπολη …Ιστανμπούλ, λέτε επίσης και το Μοναστήρι …Μπίτολα, αλλά δεν λέτε και το Βερολίνο …Μπερλίν!
.
>Δεν θα μπορούσα ποτέ να έλθω στις γραμμές σας, γιατί ενώ από τη μια ζητάτε επίμονα να μπει φραγμός και κάποιος έλεγχος στη διακίνηση του παγκόσμιου κεφαλαίου, από την άλλη θέλετε ελεύθερη διακίνηση λαθρομεταναστών στην Ελλάδα!
.
>Δεν θα μπορούσα ποτέ να έλθω στις γραμμές σας, γιατί ενώ από τη μια μεριά είστε υπέρ της κατάργησης του πεδίου βολής στους Λόφους της Φλώρινας για οικολογικούς λόγους, από την άλλη μεριά δεν διαμαρτυρηθήκατε ποτέ για το εργοστάσιο λιγνίτη της ΔΕΗ που μολύνει χειρότερα το ίδιο περιβάλλον, δεν διαμαρτυρηθήκατε ποτέ για το ασβεστάδικο και για το ορυχείο στην ίδια περιοχή…όπως και δεν διαμαρτυρηθήκατε ποτέ για την άθλια ρυπογόνο μονάδα παραγωγής ηλεκτρισμού των Σκοπιανών δίπλα στο Μοναστήρι, που όταν φυσά βόρειος άνεμος πνίγεται όλος ο νομός στο καυσαέρια!

>Δεν θα μπορούσα ποτέ να έλθω στις γραμμές σας, γιατί ο πρόεδρός σας από τη μια μεριά είναι λάβρος κατά των ‘βυσμάτων’ στο στρατό και από την άλλη υπηρετεί τη θητεία του βάζοντας βύσμα στο κέντρο της Αθήνας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας!!!

.
>Δεν θα μπορούσα ποτέ να έλθω στις γραμμές σας, γιατί ενώ βλέπω ένα νέο παιδί για αρχηγό με υποτίθεται νέες και καθαρές ιδέες, από την άλλη όμως τον βλέπω μέτοχο σε κατασκευαστική εταιρεία που στο καταστατικό της έχει στην πρώτη γραμμή τα …δημόσια έργα!
.
Για αυτά και για άλλα πολλά
.
Όχι ευχαριστώ!

.
Αναστάσιος Καζαντζίδης
Εκπαιδευτικός

ΕΠΩΔΥΝΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ:


Χαιρομαι διοτι υπαρχουν τετοιοι εκπαιδευτικοι που θα διδαξουν τα παιδια μας την ελληνικη ιστορια,μακρια απο συγχρονες προκαταληψεις και "προοδευτικες κουλτουρες"

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΚυρία Υπουργέ,
Η επιστολή αυτή γράφεται με αφορμή την άδικη λεκτική επίθεση σας δημοσίως στην Ύπατο Πρόεδρο της Παμμακεδονικής Ένωσης ΗΠΑ κ. Νίνα Γκατζούλη και στην Πρόεδρο του Κέντρου Μακεδονικών Σπουδών στη Νέα Υόρκη κ. Αθανασία Μπίσκα στο Ηράκλειο της Κρήτης, τον περασμένο Ιούλιο. Παρά το γεγονός ότι σας προσέγγισαν με φιλική διάθεση για να σας χαιρετίσουν στη γενέτειρά σας, στο πλαίσιο του 41ου Συνεδρίου της Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής, δέχθηκαν την έντονη έκφραση της δυσαρέσκειά σας για την κριτική που, όπως ισχυρισθήκατε, σας άσκησαν οι Μακεδόνες του εξωτερικού κατά τη διάρκεια των εργασιών του 10ου Παγκοσμίου Συνεδρίου των ανά την υφήλιο Παμμακεδονικών Ενώσεων στο Λιτόχωρο Πιερίας, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια.

Ως μέλη των Παμμακεδονικών Ενώσεων ανά την υφήλιο ουδέποτε ασκήσαμε κριτική στο πρόσωπό σας μέσα από τα επίσημα ψηφίσματα των συνεδρίων μας. Είναι γεγονός ότι οι θέσεις και τα ψηφίσματα της Παμμακεδονικής Ένωσης ΗΠΑ, καθώς και των λοιπών Παμμακεδονικών Ενώσεων ανά την υφήλιο διαφοροποιούνται από τις θέσεις και τις απόψεις που εσείς εκφράζετε....»»»»


Είναι γνωστό τοις πάσι ότι από την ημέρα των ιδρύσεών τους οι Παμμακεδονικές Ενώσεις δεν αποδέχονται τον όρο Μακεδονία ή τα παράγωγα του όρου να συμπεριλαμβάνονται στην ονομασία των Σκοπίων. Γνωρίζετε ότι η ακλόνητη αυτή θέση μας ταυτίζεται με τη βούληση του 85% του ελληνικού λαού.

Παρακολουθώντας τη διεθνή (Αμερικανική και Ευρωπαϊκή) συγκυρία είμαστε αισιόδοξοι για την εξέλιξη του θέματος και είναι αλήθεια ότι δεν αντιλαμβανόμαστε την ηττοπαθή στάση του Υπουργείου Εξωτερικών. Για εμάς είναι αδιανόητες οι δηλώσεις και μάλιστα από εκλεγμένους εκπροσώπους του Ελληνικού λαού, του τύπου «χάσαμε το παιχνίδι, επειδή 125 χώρες έχουν αναγνωρίσει τα Σκόπια ως 'Μακεδονία'». Τα εθνικά κεκτημένα δεν αποτελούν και δεν επιτρέπεται να χαρακτηρίζονται ως «παιγνίδι». Η ηττοπάθεια εκ μέρους της ελληνικής πλευράς «θρέφει» την αδιαλλαξία και αλαζονεία της γείτονος χώρας.

Η οποιαδήποτε σύνθετη ονομασία που θα περιέχει τον όρο «Μακεδονία» για την γείτονα χώρα είναι άκρως επικίνδυνη για τον Ελληνισμό. Σύνθετη ονομασία σημαίνει ότι ένα πολυεθνές, σλαβοαλβανικό επί το πλείστον, μόνον 18 χρόνων κράτος, θα μοιράζεται το αρχαίο όνομα της Μακεδονίας μας με τον ελληνισμό. Επιπλέον, η λέξη «Μακεδονία» μετά από 3000 χρόνια θα αντιπροσωπεύει ένα ολόκληρο κράτος βορείως της Μακεδονίας μας με τη σύμφωνη γνώμη της Ελλάδος.
Είναι καιρός να εξηγήσει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για ποιον λόγο κατόρθωσαν να αναγνωριστούν τα Σκόπια ως «Μακεδονία», όπως αναφερθήκατε στην συνάντηση σας με τις κυρίες Γκατζούλη και Μπίσκα στο Ηράκλειο, «από 125 κράτη» και ποιος είναι ο υπεύθυνος για την ανικανότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής η οποία απεδείχθη κατώτερη των περιστάσεων και επέτρεψε αυτή την εξέλιξη. Είναι αδιανόητη η πρόσφατη αναγνώριση των Σκοπίων ως «Μακεδονία» από την Ινδία, μια χώρα στην οποία διδάσκεται η ελληνικότητα του Μεγάλου Αλεξάνδρου τη στιγμή μάλιστα που η παγκόσμια διανόηση έχει λάβει σαφή θέση υπέρ της ελληνικότητας της Μακεδονίας.

Τι μήνυμα δίνει στη γείτονα Τουρκία των 75 εκατομμυρίων όταν η Ελλάδα διαπραγματεύεται το όνομα «Μακεδονία» με τους Σκοπιανούς των 2 εκατομμυρίων; Σας υπενθυμίζουμε ότι η Τουρκία με την ενεργό, συνεπή και κατά συνέπεια επιτυχή πολιτική της, ξεπέρασε όλα τα νόμιμα εμπόδια όλων των αποφάσεων του ΟΗΕ και έχει καταφέρει όχι μόνον να εξισώσει πολιτικώς την ΤΔΒΚ, αλλά επιπροσθέτως να χτυπά τη θύρα της Ε.Ε. χωρίς να υποχωρεί για ό,τι κρίνει να εξυπηρετεί τα εθνικά δίκαια και συμφέροντά της.

Η πρωτοβουλία επιστολής προς τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα από πανεπιστημιακούς αρχαιολόγους και ερευνητές, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, ότι ουδεμία απολύτως σχέση είχε με πρωτοβουλία του τέως πρέσβη στην Ουάσινγκτον κ. Αλ. Μαλλιά και το Υπουργείο Εξωτερικών, όπως ισχυρισθήκατε. Δεν είναι έργο του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Αντιθέτως ουδόλως αξιοποιήθηκε από αυτό. Θα λέγαμε μάλιστα ότι αγνοήθηκε με προκλητικά επιδεικτικό τρόπο με λαμπρή εξαίρεση τον Πρόεδρο της Ελληνικής Βουλής κ. Δ. Σιούφα.

Όταν η εν λόγω επιστολή περιήλθε στην προσοχή του κ. Πρέσβη Αλ. Μαλλιά από την Ελληνική Πρεσβεία της Τουρκίας, ανώτατο στέλεχος της Πρεσβείας επικοινώνησε μαζί μας αναρωτώμενος για την κίνηση αυτή των αρχαιολόγων. Του απαντήσαμε πως η επιστολή προς τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα ήταν μια ανεξάρτητη -όπως και πραγματικά είναι- κίνηση των καθηγητών και ερευνητών της ιστορίας οι οποίοι προέρχονται από πανεπιστήμια κύρους πολλών χωρών. Η κίνηση αυτή των αρχαιολόγων δεν είχε πρόθεση την στήριξη της ελληνικής πλευράς αλλά τη διαφύλαξη του επιστημονικού τους αντικειμένου από αυθαίρετες παραχαράξεις.

Οι Παμμακεδονικές Ενώσεις, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους από το 1947 ήταν οι πρώτες που έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου για τις προδιαγραφόμενες εξελίξεις και τα σημερινά αδιέξοδα.

Η έκφρασή σας προς τις εν λόγω προέδρους των Μακεδονικών οργανώσεων ότι οι Ελληνες των ΗΠΑ «είναι αχάριστοι και ενεργούν από την ασφάλεια της Αμερικής» ήταν δυστυχώς ατυχής.

Δεν έχουμε καμία πρόθεση να παρεμβαίνουμε στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδος, η οποία είναι ευθύνη της εκάστοτε Ελληνικής Κυβέρνησης. Όμως, έχουμε το δικαίωμα ως πολίτες και ψηφοφόροι χωρών στις οποίες ζούμε -και πολλοί από εμάς πολίτες και ψηφοφόροι της Ελλάδος-, να εκφράζουμε τις ανησυχίες μας και τις απόψεις μας στα ψηφίσματα των Συνεδρίων μας και προς τις κυβερνήσεις μας για ένα θέμα που αφορά την πολιτιστική μας κληρονομιά και την εδαφική ακεραιότητα της γενέτειρας πατρίδας μας.

Οι ενέργειες της ομογένειας πρέπει να ενδυναμώνουν την διαπραγματευτική θέση της Ελλάδας και όπως άλλωστε εκπρόσωποι της Ελληνικής Πολιτείας μας έχουν διαβεβαιώσει, αποτελούν άλλοθι στις διαπραγματεύσεις της με την άλλη πλευρά. Επισυνάπτουμε το κείμενο του ψηφίσματος το οποίο διαβάστηκε παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Λυπούμεθα πολύ που εσείς απουσιάζατε από τις εργασίες του παγκόσμιου συνεδρίου μας, ώστε να έχουμε έναν εποικοδομητικό διάλογο.


Μετά τιμής,


Πρόεδρος Παμμακεδονικών Ενώσεων ανά την Υφήλιο & Πρόεδρος Παμμακεδονικής Ενώσης ΗΠΑ Νίνα Γκατζονλη


Πρόεδρος Παμμακεδονικής Ένωσης Αυστραλίας

Δημήτρης Μηνάς


Πρόεδρος Παμμακεδονικής Ένωσης Καναδά

Χαράλαμπος Μουτουσίδης


Πρόεδρος Παμμακεδονικής Ένωσης Ευρώπης

Αρχιμανδρίτης Παντελεήμων Τσορμπατζόγλου,


Πρόεδρος Μακεδονικών Τμημάτων Αφρικής

Αμύντας Παπαθανασίου


Κοινοποίηση:

Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια Πρωθυπουργό κ. Κώστα Καραμανλή Μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου Περιφερειάρχη ΣΑΕ ΗΠΑ κ. Θεόδωρο Σπυρόπουλο Μέσα Μαζικής Ενημέρωσηςpanmac Επιστολή των Παμμακεδονικών Ενώσεων προς την Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος κα Ντόρα Μπακογιάννη

ΨΗΦΙΣΜΑ

10ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟ ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Οι Παμμακεδονικές Ενώσεις ανά την υφήλιο. σε συνεδρίαση του 10 Παγκοσμίου Συνεδρίου στο Λιτόχωρο Πιερίας που συνήλθε από τις 9 έως τις 13 Ιουλίου του 2009 έχοντας υπ' όψη τις τελευταίες εξελίξεις στο κρατίδιο της Π.Γ.Δ.Μ αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Έντονα διαφωνούμε με την πρόθεση της Ελληνικής Κυβέρνησης να δεχθεί σύνθετη ονομασία πριν καν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις.
2. Η ονομασία Μακεδονία είναι αναμφίβολα ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας. Η ιστορία της Μακεδονίας και, ειδικά η ονομασία της, δεν είναι ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΕΣ και ως πατρική κληρονομιά δεν δύναται να παραχωρηθούν σε τρίτους.
3. Προσμένουμε όπως η μόνιμη ονομασία της χώρας της Π.Γ.Δ.Μ θα εκφράζει την πολυεθνική της υπόσταση και θα επιτρέψει όλους του κατοίκους της να συνυπάρχουν ειρηνικά, επομένως στο όνομα πρέπει να υπάρχει εθνολογικός προσδιορισμός.
4. Ποτέ δεν θα δεχτούμε για τη χώρα της Π.Γ.Δ.Μ οποιαδήποτε ονομασία που θα περιέχει τον όρο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ή παράγωγά του και να μην αφήνει υπονοούμενα για τη γλώσσα και τους κατοίκους.
5. Ζητούμε όπως δοθούν σε άτομα Ελληνικής προελεύσεως κατοικούντων στις χώρες της Π.Γ.Δ.Μ και της Αλβανίας όλα τα ανθρώπινά τους δικαιώματα.
6. Είναι ιερό μας καθήκον να εξακολουθήσουμε τον αγώνα μας για τα δίκαια της Μακεδονίας. Το απαιτεί η Ιστορία.
7. Ζητούμε την διεξαγωγή δημοψηφίσματος ώστε ο Ελληνικός Λαός να έχει την τελευταία λέξη στο θέμα του ονόματος της Π.Γ.Δ.Μ.Παμμακεδονική Ένωση Αμερικής-Νίνα Γκατζούλη, Ύπατη Πρόεδρος

Παμμακεδονική Ένωση Αυστραλίας-Δημήτρης Μηνάς, Πρόεδρος

Παμμακεδονική Ένωση Καναδά-Χαράλαμπος Μουτουσίδης, Πρόεδρος

Παμμακεδονική Ένωση Ευρώπης-Αρχιμανδρίτης Παντελεήμων Τσορμπατζόγλου, Πρόεδρος

Μακεδονικά Τμήματα Αφρικής – Αμύντας Παπαθανασίου

Με κάθε επισημότητα έγιναν τα αποκαλυπτήρια του Αγάλματος του Μ. Αλεξάνδρου στα Γιαννιτσά
Την ημέρα εορτασμού της Επετείου της απελευθέρωσης της πόλης αλλά και της Ημέρας του Μακεδονικού αγώνα επέλεξε ο δήμος Γιαννιτσών για να κάνει τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που από την Τρίτη 20 Οκτωβρίου το μεσημέρι δεσπόζει επιβλητικό στον περιβάλλοντα χώρο του Πνευματικού Κέντρου των Γιαννιτσών. Το άγαλμα είναι δωρεά του τέως δημάρχου Γεωργίου Ηλίδη ο οποίος με την ομιλία του στην τελετή αποκαλυπτηρίων προκάλεσε τη συγκίνηση των παρευρισκομένων.
Μαθητές με τις σημαίες των σχολείων και ντυμένα με παραδοσιακές φορεσιές νεαρά παιδιά είχαν περικυκλώσει το χώρο του αγάλματος από νωρίς δίνοντας ένα έντονο ελληνικό χρώμα στην τελετή.

Των αποκαλυπτηρίων προηγήθηκαν οι χαιρετισμοί των επισήμων προσκεκλημένων και συγκεκριμένα του Μητροπολίτη Εδέσσης Πέλλης & Αλμωπίας κ. Ιωήλ ο οποίος αναφερόμενος στο δωρητή έκανε λόγο για μια σημαντική πράξη που τιμά τον ίδιο, την πόλη του και συμβάλλει στην ιστορική Μνήμη. Συνεχάρη επίσης και τον καλλιτέχνη για την εντυπωσιακή μορφή του Αγάλματος.

Ακολούθησε ο χαιρετισμός από την υφυπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κα Θεοδώρα Τζάκρη που μίλησε για μια σημαντική στιγμή για την πόλη και για την ιστορία της ενώ συνεχάρη με τη σειρά της τον δωρητή πρώην δήμαρχο κ. Ηλίδη.

Ανάλογη ήταν και η αναφορά του νομάρχη Πέλλας Μιχάλη Καραμάνη ο οποίος στο χαιρετισμό του έδωσε το στίγμα μιας σθεναρής στάσης απέναντι σε όσους προσπαθούν να παραχαράξουν την ιστορία μας.

Ο γλύπτης του αγάλματος Ιωάννης Αλκαίος στο χαιρετισμό του μεταξύ άλλων ανέφερε ότι το έργο αυτό υπήρξε όνειρο ζωής ενός εξαίρετου πολίτη των Γιαννιτσών με τις δεκαετίες προσφορών ως δημοτικού συμβούλου και δημάρχου του κ. Γεωργίου Ηλίδη. Όπως ανέφερε, η πρωτοβουλία του αυτή για την επαναφορά στη μνήμη μας ενός μεγάλου ενοποιητή των Ελλήνων, εκφράζει την ανάγκη επανασύνδεσης της πόλης με την ιστορία της. Ευχαρίστησε τον κ. Γεώργιο Ηλίδη που του έδωσε τη δυνατότητα να δημιουργήσει αυτό το έργο, τους συνεργάτες του, τους αναδόχους του έργου διαμόρφωσης του χώρου και τέλος το δήμαρχο Γιαννιτσών και τους συνεργάτες του για τη θερμή υποστήριξη.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο δήμαρχος Γιαννιτσών Νικόλαος Παπανικολάου ο οποίος ανέφερε τα εξής:

«Σήμερα τα Γιαννιτσά, γιορτάζουν μια ξεχωριστή και πολύ σημαντική ημέρα.

Γιορτάζουμε την επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης μας το 1912 και την Ημέρα του Μακεδονικού αγώνα.
Μια ημέρα σύμβολο για όλη τη Μακεδονία που αναφέρεται στη μεγάλη και καθοριστική για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης Μάχη των Γιαννιτσών, αλλά παράλληλα και στην ανδρεία και αυτοθυσία των γηγενών Μακεδόνων και άλλων Ελλήνων στον απελευθερωτικό αυτό αγώνα 1903-1913.

Η 20η Οκτωβρίου φέτος έμελε να έχει και έναν άλλο χαρακτήρα.

Θα μπορούσε κάποιος να παραπέμψει σε μια ιστορική σύμπτωση με σημειολογικό χαρακτήρα. Και αυτό, γιατί σήμερα στο χώρο αυτό έχουμε την τιμή να κάνουμε τα αποκαλυπτήρια του Αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Μεγάλος Μακεδόνας βασιλιάς, γνωστός ως στρατηλάτης και εκπολιτιστής ο Αλέξανδρος, αναγνωρίζεται ως ο Μέγιστος των Ελλήνων και μια από τις πλέον σημαντικές ιστορικές προσωπικότητες παγκοσμίως.

Ευτύχησε να διδαχθεί τα γράμματα και τις επιστήμες από τον Αριστοτέλη αλλά και ως γιός του Φιλίππου έγινε ένας γενναίος και έξυπνος πολεμιστής.

Δεν άργησε άλλωστε να γίνει και βασιλεύς όλων των ελλήνων όταν το Μακεδονικό βασίλειο ξεκίνησε να απλώνεται και στην Ανατολή.

Οι μεγάλες του νίκες στις μάχες με τους Πέρσες είναι γνωστές όπως και η γενναιότητα και η τακτική που επεδείκνυε σε αυτές.

Ήταν ένας μεγάλος ηγέτης και οραματιστής που κατάφερε σε μεγάλο βαθμό να ενώσει την Ανατολή με τη Δύση δημιουργώντας μια απέραντη αυτοκρατορία.

Δίδαξε τον ελληνικό πολιτισμό στα βάθη της Ανατολής και ίδρυσε πόλεις με το όνομα του σε όλη τη διάρκεια της πολύχρονης εκστρατείας του, ενώ η φήμη του ταξίδεψε σε ολόκληρη την οικουμένη, δημιουργώντας μύθους γύρω από το όνομά του προκαλώντας τη λαϊκή φαντασία.

Όλοι σήμερα στον κόσμο μιλούν με θαυμασμό για τα έργα και τις ημέρες του Αλέξανδρου.

Τη μορφή αυτού του Μέγα Έλληνα αποκαλύπτουμε σήμερα.

Σήμερα σε μια περίοδο όπου οι προσπάθεια σφετερισμού των ιστορικών μας συμβόλων και παραχάραξης της ιστορίας μας από τους γείτονές μας η γνώση και η απαιτούμενη τιμή στη Μακεδονία και στα άξια τέκνα της αποτελεί επιτακτική ανάγκη και πράξη ευθύνης.

Η ιστορικές αλήθειες δεν αλλάζουν όσο κι αν κάποιοι προσπαθούν να τις αλλοιώσουν και να τις καπηλευτούν για να εξυπηρετήσουν γεωστρατηγικά και οικονομικά συμφέροντα.

Το μήνυμα είναι ένα και ξεκάθαρο. Οι λαοί μπορούν και πρέπει να ζουν ειρηνικά να συνεργάζονται και να δημιουργούν από κοινού τιμώντας ο καθένας την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά του άλλου.

Επιτρέψτε μου όμως να σταθώ στην σημαντική αυτή δωρεά του πρώην δημάρχου Γιαννιτσών κ. Γεωργίου Ηλίδη.

Είναι πράξη αγάπης για την πόλη μας και τη Μακεδονία, για την ιστορία και τους αγώνες της, για την πορεία της στο μέλλον.

Θέλω να τον ευχαριστήσω δημόσια γι αυτό και να ευχηθώ η πράξη του αυτή να βρει μιμητές και στο μέλλον».

Στη συνέχεια ο δήμαρχος Γιαννιτσών κάλεσε τον κ. Ηλιδη και του απένειμε αναμνηστική πλακέτα για την δωρεά του αυτή.
Ο δωρητής τέως δήμαρχος παρά το μεγάλο της ηλικίας του ζήτησε και μίλησε με τρεμάμενη φωνή για λίγο, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι τη συγκεκριμένη ημέρα η μνήμη όλων συναντά τα ηρωικά παλικάρια της ένδοξης Μάχης των Γιαννιτσών που έπεσαν μαχόμενοι στις παρυφές και στα στενά της πόλης των Γιαννιτσών, μιας μάχης που σήμανε το θλιβερό τέλος της Οθωμανικής Τυραννίας και την αφετηρία απελευθέρωσης και ενσωμάτωσης ελληνικών εδαφών στον εθνικό κορμό. Σχετικά με τη δωρεά του σημείωσε πώς την ιδέα της εγκατάστασης του ανδριάντα του Μ. Αλεξάνδρου την ονειρευόταν εδώ και πολλά χρονιά συχνά και τώρα που βρίσκεται στο τέλος της ζωής του έτυχε να αξιωθεί της εξαιρετικής τιμής να έχει κάποιο λόγο σε αυτή τη σεμνή τελετή των αποκαλυπτηρίων.

Όπως ανέφερε ο Μ. Αλέξανδρος είχε οραματιστεί ένα σχέδιο, να ενώσει του Έλληνες και να τιμωρήσει του αλαζόνες Μήδους, που τόσα δεινά έφεραν στην Ελλάδα ενώ απ’ όπου πέρασε σκόρπιζε φώς, γκρέμιζε επαχθείς δυναστείες και απολυταρχικά καθεστώτα. Εδραίωνε δημοκρατικούς θεσμούς μεταφέροντας την ελληνική γλώσσα και την εθνική κουλτούρα. Κλείνοντας υπογράμμισε πως με ιδιαίτερη συγκίνηση προσφέρει αυτό το δώρο σαν ελάχιστη τιμή στη γενέτειρα του, σαν κληρονομιά.

Μετά το τέλος της σύντομης ομιλίας του Γεωργίου Ηλίδη ο ίδιος, με τον δήμαρχο Γιαννιτσών κ. Νικόλαο Παπανικολάου και την υφυπουργό Εσωτερικών κα Τζάκρη Θεοδώρα προχώρησαν στα αποκαλυπτήρια του αγάλματος μέσα σε παρατεταμένα χειροκροτήματα από τους παρευρισκόμενους πολίτες που είχαν κατακλύσει τους χώρους γύρω από το άγαλμα.

Ακολούθησαν οι αναμνηστικές φωτογραφίες ενώ αμέσως μετά ο δήμαρχος Γιαννιτσών παρέθεσε δεξίωση προς τιμή του δωρητή.
Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Γιαννιτσών

ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΔΕΧΤΟΥΜΕ ΠΛΕΟΝ ΤΗΝ ΔΙΠΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΠΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ


Η έκθεση της Κομισιόν για τη FYROM εισηγείται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων αυτής της χώρας, ανοίγοντας κατ’ αυτό τον τρόπο ένα δεύτερο μέτωπο για την ελληνική διπλωματία εν όψει της συνόδου κορυφής του Δεκεμβρίου. Κυβερνητικές πηγές υποστηρίζουν ότι η Ντόρα Μπακογιάννη δεν έκανε τίποτα για να εμποδίσει αυτή την εξέλιξη.

Η κυβέρνηση Παπανδρέου βρήκε την έκθεση ολοκληρωμένη. Με την παρέμβασή της άλλαξε ορισμένες διατυπώσεις, αλλά όχι τη βασική εισήγηση. Ετσι, η έκθεση ζητάει την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, αλλά δεν αναφέρει ημερομηνία ή κάποια διατύπωση του τύπου «το συντομότερο δυνατόν». Η επίλυση της εκκρεμότητας του ονόματος θεωρείται βασική, αλλά όχι και προϋπόθεση.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ώθησε τον επίτροπο Ολι Ρεν, που ετοίμασε την έκθεση, να κατεβάσει το θέμα από το ράφι. Και οι δύο έχουν επίγνωση ότι ο Γιώργος Παπανδρέου δεν μπορεί να αποδεχθεί μία τέτοια απόφαση. Πιθανότατα θα ζητήσει την παραπομπή του θέματος σε επόμενη σύνοδο κορυφής, με το επιχείρημα ότι είναι νέα κυβέρνηση. Εάν δεν γίνει δεκτό το αίτημά του δεν έχει άλλη επιλογή από το να εμποδίσει με βέτο μία απόφαση για έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της FYROM. Ο Δημήτρης Δρούτσας δεν ανέφερε ρητά το βέτο, αλλά άφησε σαφώς να εννοηθεί ότι εάν χρειασθεί η Αθήνα θα το ασκήσει.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ο Ολι Ρεν άνοιξε δεύτερο μέτωπο στην ελληνική διπλωματία για να της ασκήσει πίεση στο ζήτημα της τουρκικής υποψηφιότητας, η οποία κρίνεται τον Δεκέμβριο. Υπενθυμίζουμε ότι η Ε.Ε. είχε δώσει τον Δεκέμβριο 2006 τρίχρονη παράταση στην Αγκυρα για να εφαρμόσει το πρωτόκολλο τελωνειακής σύνδεσης με την Κυπριακή Δημοκρατία. Η Αγκυρα, όμως, συνεχίζει να αρνείται, παρ’ ότι το έχει υπογράψει.

Για να αποτρέψουν το ενδεχόμενο παγώματος των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας, οι Αμερικανοβρετανοί δεν πιέζουν μόνο τη Λευκωσία να αποδεχθεί πρόσθετη εξάμηνη παράταση. Πιέζουν και την Αθήνα να πιέσει με τη σειρά της τον πρόεδρο Χριστόφια. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η εισήγηση Ρεν για τη FYROM. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, εμμέσως να διασυνδεθεί αυτό το ζήτημα και με τη διαπραγμάτευση που κάνει η ελληνική πλευρά με την Κομισιόν για τα δημοσιονομικά.


Η διαφορά για το όνομα

Η Κομισιόν αντλεί πολιτικό έρεισμα από το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου τον περασμένο Μάρτιο, σύμφωνα με το οποίο η διαφορά για το όνομα είναι διμερής δεν πρέπει να εμποδίσει την ενταξιακή πορεία της FYROM. Το ίδιο ψήφισμα ζητούσε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ορίσει ημερομηνία έναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων μέχρι το τέλος του 2009. Από την πλευρά της, η Αθήνα θεωρεί ότι η διαφορά για το όνομα δεν είναι διμερής, αλλά ζήτημα που παραβιάζει το κριτήριο των σχέσεων καλής γειτονίας.

Ο Νίκολα Γκρούεφσκι θριαμβολόγησε για την έκθεση της Κομισιόν. Η αξιωματική αντιπολίτευση του Μπράνκο Τσερβένκοφσκι, όμως, του επεσήμανε σωστά ότι η έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων εξαρτάται από τη λύση του προβλήματος της ονομασίας.
Οπως είναι φυσικό, ο Γιώργος Παπανδρέου δεν θέλει να αρχίσει στην Ε.Ε. με βέτο. Από την άλλη πλευρά, όμως, εάν του βάλουν το μαχαίρι στον λαιμό, δεν έχει άλλη επιλογή. Θα ήταν πολιτική αυτοκτονία εάν δεν το ασκούσε. Το πολιτικό κόστος, άλλωστε, θα είναι περιορισμένο, γιατί όλοι έχουν προεξοφλήσει την ελληνική αντίδραση. Αυτό φάνηκε και από σχετικά δημοσιεύματα μεγάλων ευρωπαϊκών εφημερίδων.


Τα Δυτικά Βαλκάνια

Για να υπογραμμίσει την εποικοδομητική πρόθεσή του, ο νέος πρωθυπουργός ανακοίνωσε την πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση οδικού χάρτη, με σκοπό την ενσωμάτωση των χωρών της δυτικής Βαλκανικής στην Ε.Ε. μέχρι το 2014 κι αφού έχουν προηγουμένως επιλυθεί τα προβλήματα, που ταλαιπωρούν την περιοχή (Κοσσυφοπέδιο, Βοσνία και Μακεδονικό). Και βεβαίως έσπευσε στο περιθώριο της Διαβαλκανικής στην Κωνσταντινούπολη να συναντήσει τον υπουργό Εξωτερικών της FYROM Αντόνιο Μιλόσοσκι.

Σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες, ο Γιώργος Παπανδρέου δείχνει να κατανοεί ότι η άσκηση βέτο είναι ασύμβατη με την παραμονή της Ελλάδας στην Ενδιάμεση Συμφωνία. Οπως είναι γνωστό, τα Σκόπια έχουν από το καλοκαίρι 2008 προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, κατηγορώντας την ελληνική πλευρά ότι στο Βουκουρέστι παραβίασε την Ενδιάμεση Συμφωνία, επειδή εμπόδισε την ένταξη της FYROM στο ΝΑΤΟ.

Ο Κώστας Καραμανλής δεν χρειάσθηκε τότε να ασκήσει βέτο, αλλά πολύ πιθανόν να χρειασθεί να το ασκήσει ο Γιώργος Παπανδρέου. Η Ελλάδα δεν έχει συμφέρον η πολιτική επιλογή της να μετατραπεί σε νομική διαμάχη. Η Ενδιάμεση Συμφωνία έχει λήξει από το 2002 και αρκεί μία δήλωση της Αθήνας ότι αποσύρεται για να πάψει να ισχύει (μετά από ένα χρόνο) και ως εκ τούτου να μείνει χωρίς αντικείμενο η προσφυγή των Σκοπίων στη Χάγη. Η προηγούμενη κυβέρνηση δεν το έπραξε, με αποτέλεσμα η πολιτική της να έχει αντίφαση. Μένει να αποδειχθεί εάν θα το πράξει η νέα κυβέρνηση.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ-ΕΘΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣΟ γνωστός Βρετανός νεωτεριστής και μελετητής του εθνικισμού Anthony Smith στο βιβλίο του "Εθνική ταυτότητα" αναφέρει ότι δύο είναι τα κύρια είδη πλήρους εθνοτικού αφανισμού: η γενοκτονία και η εθνοκτονία, η οποία ορισμένες φορές ονομάζεται και «πολιτισμική γενοκτονία».

Στην Ελλάδα επί 15 χρόνια τα σύνορα καταλύθηκαν όπως και οι πάσης φύσης νόμοι από τήν αθρόα λαθρομετανάστευση . Ενώ η μετανάστευση των Ελλήνων μεταναστών στις ευρωπαϊκές και υπερπόντιες χώρες κινήθηκαν βάσει του νόμου αυτών τών χωρών δεν έγινε αυτό στην χώρα μας.

Υπάρχουν στην αγγλική γλώσσα οι όροι immigration policy και immigrant policy, μεταναστευτική πολιτική και πολιτική τών μεταναστών. Ο πρώτος όρος αναφέρεται στην έθνική-κρατική πο­λιτική επί τοϋ μεταναστευτικοϋ επάνω στή βάση τοΰ έθνικοϋ συμφέ­ροντος, ενώ ο δεύτερος στην ρύθμιση των προβλημάτων των -νομίμων-μεταναστών (π.χ. σχολεία, εργασία, ένταξη στήν τοπική κοινωνία). Άρα επιτυχημένη πολιτική για τους μετανάστες αν δεν προϋπάρχει σωστή μεταναστευτική πολιτική του κράτους. Αυ΄τή η πολιτική απαιτεί πρώτιστα βελτίωση της εντάξεως των μεταναστών με μεγαλύτερο κρατικό έλεγχο τής μεταναστευτικής ροής. Αυτό περιλαμβάνει απε­λάσεις των παρανόμως είσελθόντων (les "sans papiers" όπως λένε οι Γάλλοι).

Εμείς τι κάναμε όλα αυτά τα χρόνια ;

Την πλήρη καθιέρωση του μαξιμαλιστικού πολυπολιτισμού ή όπως αναφέρει ο καθηγητής Ρωμανός του «πολιτικού πολυπολιτισμού». Αυτό γίνεται διότι στην φαντασία μίας ομάδας κοινωνιο­λόγων, πανεπιστημιακών, δημοσιογράφων κλπ επικρατεί η άποψη ότι :

-το Ελληνικό έθνος είναι μία φαντασιακή κοινότητα
-η Ελλάδα μπορεί να γίνει ένας ούδετεροεθνές κρατικό μόρφωμα αποτελούμενο από πολλές εθνότητες με ίσα πολιτικά δικαιώματα που διαβιούν ειρηνικά η μία δίπλα στην άλλη με απόλυτο σεβασμό της «διαφο­ρετικότητας».

Ο Anthony Smith στο ίδιο βιβλίο αναφέρει για αυτό :

Για ορισμένους, αυτό σημαίνει πως βρίσκεται εν εξελίξει ένα καινούριο είδος έθνους, το «πολυεθνικό έθνος», ενώ για άλλους πως το έθνος τείνει να ξεπεραστεί. Είναι σαφές πως η άποψη που υποστηρίζει ο καθένας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον ορισμό του έθνους που υιοθετεί ή εν πάση περιπτώσει από το πώς ορίζει την προκειμένη της εθνικής «ομοιογένειας». Ακόμα και αν θεωρήσουμε πως η έννοια του έθνους είναι αποκλειστικά κατασκεύασμα των εθνικιστών (οι οποίοι όμως, όπως υποστήριξα, περιορί­ζονταν από τις ιδιαίτερες εθνοτικές τους ιστορίες) δεν είναι βέβαιο ότι το αίτημα για ένα «ομοιογενές έθνος» είχε το ίδιο νόημα για όλους τους.
και καταλήγει :

Σε αυτό το σημείο, τελικά, προσκρούουμε στα όρια των ανθρώπινων «κατασκευών» και «αποδομήσεων» - γιατί πίσω από το σχέδιο για μια παγκόσμια κουλτούρα κρύβεται η προκειμένη πως η κουλτούρα αποτελεί ένα κατασκεύασμα της ανθρώπινης φαντασίας και τέχνης, του οποίου πρέπει να «διαβάσουμε» το κείμενο και να αποδομήσουμε τις παραδοχές.
Όπως ακριβώς το έθνος θεωρείται από ορισμένους ως μια «φαντασιακή κοινότητα», ως κατασκεύασμα της εξουσίας και της ιντελιγκέντσιας, έτσι και μια παγκόσμια κουλτούρα η οποία θα είναι μια απομίμηση στοιχείων του παρελθόντος υποστηριζόμενη από την επιστήμη και τις τηλεπικοινωνίες, θεωρείται ως η πιο τολμηρή και φιλόδοξη πράξη της φαντασίας της ανθρωπότητας. Ωστόσο τα κείμενα από τα οποία αναγκαστικά θα συντεθεί ένας τέτοιος κοσμοπολιτισμός, τα διακωμωδημένα συστατικά αυτού του συνονθυλεύματος, δεν είναι άλλα από τους μύθους, τις μνήμες, τις αξίες, τα σύμβολα και τις παραδόσεις που διαμορφώνουν την κουλτούρα και το λόγο των διαφόρων εθνών και εθνοτικών κοινοτήτων.
Άρα, αυτά ακριβώς τα έθνη και οι ethnies οριοθετούν ιστορικά το λόγο μας.

Αυτά τα αναφέρω με αφορμή την πλήρη εφαρμογή της εθνοκτονίας που άρχισε πλέον να εφραμόζει η καινούργια κυβέρνηση που ξεκίνησε με

  • την απαλοιφή/αποδόμηση του όρου "εθνικού" από τα Υπουργεία
  • την ταύτιση των πολιτικών δικαιωμάτων των Ελλήνων με λαθρομετανάστες
  • την άρνηση των ίδιων δικαιωμάτων στους Έλληνες της διασποράς και
  • φυσικά η θύελλα που έρχεται και είναι η πλήρη υποταγή της εθνικής παιδείας στον εθνομηδενισμό.

Όλα δείχνουν ότι ή Ελλάδα είναι πιλοτικό πείραμα της Νέας Τάξης, θύμα νέων σχεδιασμών στά Βαλκάνια που προυποθέ­τουν την διάλυση του ελληνικού έθνους, τον διαμελισμό του κράτους, την υβριδιοποίηση του γένους. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες διότι οι δνάμεις που μας επιβουλεύονται δεν θά περιμένουν άλλο.

Μεγάλη Αλβανία, Κόσσοβο, Σκόπια, Τουρκία, Η.Π.Α., το μουσουλμανικό τόξο στά Βαλκάνια, η διεθνοποίηση τής Θεσσαλονίκης, αυτής της δεύτερης Ιερουσαλήμ...

Κανένα έθνος της Ευρώπης δεν υπονομεύεται από το ίδιο το κράτος όπως η Ελλάδα. Πουθενά δεν υπάρχει τέτοια συστράτευση της πολιτικής και πνευματικής ελίτ, των ΜΜΕ καί μηχανισμών της διοίκησης κατά του ζωντανού πυρήνα του έθνους όπως εδώ. Πουθενά δέν υπάρχει τέτοια αναλγησία μπροστά εις την γκετοποίηση των πόλεων, την καταστροφή του εγχωρίου εμπορίου από τό λαθρεμπόριο, την απειλή της μαφιόζικης αλλοδαπής εγκληματικότη­τας, την υπονόμευση των θεσμών, την αλλοίωση της παιδείας, την ελληνική υπογεννητικότητα σε συνδυασμό με την αλλοδαπή υπεργεννητικότητα, την διαφαινόμενη απώλεια πολιτικού ελέγχου, την διάρρηξη της παράδοσης, της ιστορίας, του πολιτισμού, της κοινωνικής συνοχής, τον επαπειλούμενο διαμελισμό της χώρας μέσα από την σύμπραξη μίας πέμπτης φάλαγγας με τον αλυτρωτισμό τών γειτονικών κρατών.

Ευτυχώς ακόμα υπάρχουν άτομα στην Ελλάδα που δεν θέλουν να γίνουν πειραματόζωα στην μεταρρυθμιστική/διεθνιστική/παγκοσμιοποιημένη κουλτούρα. Δυστυχώς ο μοναδικός πολιτικός φορέας που θα μπορούσε να πει ΟΧΙ στην πολιτιστική γενοκτονία έκανε το ανήθικο ...."νόμιμο και ηθικό" με αποτέλεσμα πλέον τον καλπασμό του εθνομηδενισμού και την αποδόμηση του Ελληνικού έθνους από τις λεγόμενες "προοδευτικές δυνάμεις". Ενώ οι Ευρωπαίοι πλέον αντιστέκονται προστατεύοντας τον πολιτισμό τους και τον εθνικό τους προσανατολισμό, εμείς έχουμε γίνει βορά των ορδών που μας στέλνουν αυτοί και οι Τούρκοι.

ΕΙΠΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΣ


«Ο πατριωτισμός έχει ουσία και ειλικρινές περιεχόμενο, όταν εκφράζει ανιδιοτελή έμπρακτη αγάπη για την πατρίδα», τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας, κατά την άφιξη του στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για τις εορταστικές εκδηλώσεις της Θεσσαλονίκης.

ΝΕΟΙ ΤΑΦΟΙ ΣΤΗΝ Β.ΗΠΕΙΡΟ ΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΤΟΥ 1940

"Ανακαλύφθηκαν από κτηνοτρόφους νέοι τάφοι Ελλήνων στρατιωτών στην Β.Ήπειρο"


"Νέους τάφους Ελλήνων στρατιωτών και πολεμικό υλικό ανακάλυψαν γύρω από το ύψωμα 731 στη Βόρειο Ήπειρο οι κτηνοτρόφοι της περιοχής.Οι μαρτυρίες τους είναι συγκεκριμένες: «Κάτω από το μνημείο, κοντά στα οχυρώματα, υπάρχουν τάφοι, τους οποίους, βέβαια, αφήνουμε απείραχτους».Πρόκειται...


για πρόχειρες κατασκευές, καλυμμένες από άγρια φυτά, που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για να τους διακρίνει κανείς.Θα πρέπει η Ελληνική Πολιτεία να ενδιαφερθεί για την εκσκαφή αυτών των τάφων και την μεταφορά των οστών στο Ελληνικό Νεκροταφείο της Κλεισούρας, που δημιούργησε ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος.Παράλληλα διάσπαρτα στο χώρο είναι διάφορα απομεινάρια του πολέμου, όπως οβίδες, κάλυκες κ.λπ.

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
Να σημειωθεί ότι ένας τιτάνιος αγώνας διεξήχθη στο ύψωμα 731 κατά την «Εαρινή Επίθεση» των Ιταλών στα μέσα Μαρτίου 1941, προκειμένου οι ιταλικές δυνάμεις να δρέψουν, παρουσία του ίδιου του δικτάτορα Μουσολίνι -μετά από τέσσερις μήνες πόλεμο - μία νίκη κατά της Ελλάδας και να κατέβουν μαζί με τις ναζιστικές δυνάμεις των Γερμανών «νικητές» στην Αθήνα!Το 731 όμως, ανέτρεψε τα σχέδιά τους. Στο ύψωμα αυτό, καθώς και στα γειτονικά υψώματα, πολέμησαν οι άνδρες του 5ου Συντάγματος της 1ης Μεραρχίας που κατάγονταν κυρίως από την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα.Ο λογοτέχνης και ακαδημαϊκός Άγγελος Τερζάκης, πολεμιστής του 1940, γράφει: «Ξημερώνει η 10 Μαρτίου 1941, ημέρα Δευτέρα, και το πυροβολικό του Καβαλλέρο ξαναρχίζει. Ξαναρχίζει από την Τρεμπεσίνα, με πείσμα διπλό, γιατί η πρώτη μέρα χάθηκε κι αυτό είναι άσχημο για μιαν επίθεση, που πρέπει να το πετύχει στις πρώτες ώρες της.Το κανονίδι τώρα απλώνεται ανατολικά, στο 731. Είναι τέτοιο που μόνο με τους θρυλικούς βομβαρδισμούς του Βερντέν, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μπορεί να παραβληθεί. Τ’ ακούει και ζαρώνει περίτρομη η ψυχή του ανθρώπου. Τα ελληνικά πυρά της έκοψαν την ορμή, ως που το μεσημέρι οι Ιταλοί ενισχυμένοι με νέες δυνάμεις, ξανάρχισαν, όμως, το πεζικό κατόρθωσε με μόνα τα δικά του να σπάσει το πρώτο κύμα του εχθρού. Στις 6 το απόγευμα οι Ιταλοί άνοιγαν μεγάλη φωτιά κατά του 731. Χύμηξαν ύστερα με ταυτόχρονη προσπάθεια να το υπερκεράσουν από τη δημοσιά, ενώ έπιαναν και να βομβαρδίζουν την Τρεμπεσίνα. Είταν η έβδομη επίθεσή τους για το 731. Το ύψωμα έμπαινε πια, ζωσμένο με φλόγες στο θρύλο» (Άγγελος Τερζάκης, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΟΠΟΙΪΑ 1940-1941, Αθήναι 1964, σελ.177-178)

ΔΙΕΔΩΣΕ ΤΟ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More